Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4233. Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«, stran 12567.

  
Na podlagi 32. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22), 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« (Uradni list RS, št. 146/22, 54/23 in 126/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »v centru Ankarana« (Uradni list RS, št. 77/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« (Uradni list RS, št. 77/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS, št. 77/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« (Uradni list RS, št. 126/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« (Uradni list RS, št. 126/23), Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – zahod« (Uradni list RS, št. 126/23) ter Sklepa o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Valdoltra – vzhod« (Uradni list RS, št. 126/23) župan Občine Ankaran dne 20. 12. 2023 sprejme
S K L E P 
o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
I. JAVNA SLUŽBA 
S tem sklepom se določa način in pogoje izvajanja gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na javnih parkiriščih, kjer je izvajanje gospodarske javne službe uvedeno na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Ankaran in se po uveljavitvi tega sklepa izvaja na način in pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
II. PARKIRIŠČA 
Parkirišča, na katerih se izvaja javna služba iz I. točke tega sklepa, so:
1. parkirišče »v centru Ankarana«,
2. parkirišče »Lazaret«,
3. parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«,
4. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«,
5. parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«,
6. parkirišče »Valdoltra – zahod«,
7. parkirišče »Valdoltra – vzhod«.
V tem sklepu uporabljen splošen izraz parkirišča oziroma parkirišče se uporablja za vsa parkirišča iz te točke.
III. UPORABA PARKIRIŠČ 
Uporabniki oziroma vozniki uporabljajo parkirišča na lastno odgovornost. Upravljavec parkirišča ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi bila povzročena na vozilu v času, ko je parkirano na parkirišču.
Parkirišča smejo uporabljati osebna vozila, terenska vozila, namenjena osebni uporabi, in kombinirana vozila do 3,5 t največje dovoljene mase. Avtobusi lahko uporabljajo posebej določena parkirna mesta, kot je to opredeljeno za posamezno območje parkiranja v poglavju VIII.
Uporaba parkirišč ni dovoljena bivalnim vozilom (avtodomi) in vozilom s prikolico ter kombiniranim vozilom, ki presegajo gabarite označenih parkirnih prostorov, če ni s tem sklepom pri posameznem parkirišču drugače določeno.
Za dostavo v poslovne objekte ob parkiriščih, ne pa tudi za parkiranje, smejo parkirišča uporabljati tudi druga tovorna vozila, če tega ne prepoveduje konkretna prometna signalizacija (na primer omejitve skupne mase ali kategorije vozil ipd.).
Ne glede na omejitve iz drugega do četrtega odstavka te točke se smejo na parkiriščih zadrževati tudi druga vozila javnih služb, intervencijska vozila, vozila državnih organov in vozila organov in služb Občine Ankaran med opravljanjem njihove dejavnosti, pri čemer niso zavezana plačilu parkirnine.
IV. PARKIRNI PROSTORI OZNAČENI ZA INVALIDE 
Parkirne prostore, označene za invalide, smejo uporabljati samo vozila, označena z veljavno parkirno karto, skladno z določili vsakokratnega zakona, ki ureja pravila cestnega prometa, ter je zanje uporaba parkirišča brezplačna, razen če je za posamezno parkirišče s tem sklepom določeno drugače.
V. PLAČILO PARKIRNINE 
Parkirnina se plačuje z nakupom parkirnega listka na parkirnem avtomatu oziroma z uporabo izbrane mobilne aplikacije (npr. Easypark, SMS parking …) ali z drugimi načini brezgotovinskega plačila.
Parkirnina se plačuje tudi z nakupom abonmaja, do katerega so upravičeni uporabniki, določeni s tem sklepom.
Po izteku časa, za katerega je parkirni listek kupljen in je označen na parkirnem listku, časa, ki je določen pri drugačnem plačilu parkirnine (npr. Easypark, SMS plačilo …), ali po pretečeni veljavnosti abonmaja se šteje, da je vozilo neupravičeno parkirano na parkirišču.
VI. ABONMAJI 
Abonma A – občani 
Abonma A lahko pridobi vsaka oseba, ki je občan Občine Ankaran s stalnim prebivališčem v Občini Ankaran, za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je oziroma ga ima uradno v uporabi in to ustrezno izkaže (npr. lizing pogodba, potrdilo delodajalca, da gre za službeno vozilo …).
Abonma A je brezplačen in velja 365 dni od dneva pridobitve.
Z abonmajem A je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
Upravičenec lahko pridobi abonma A tako, da izpolni elektronsko vlogo, ki se nahaja na spletni strani Občine Ankaran, ali pisno vlogo, ki jo pridobi v sprejemni pisarni občine. Obvezna priloga vloge je kopija prometnega dovoljenja. Z odobritvijo vloge upravičenec prejme navodila za pridobitev in aktivacijo abonmaja v sistemu Easypark ali pa za aktivacijo elektronskega abonmaja zaprosi v sprejemni pisarni občine.
Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev A, za vsako vozilo svojega.
Abonma B – pogosti obiskovalci 
Abonma B lahko kupi vsak in je praviloma namenjen osebam, ki so pogosti obiskovalci Občine Ankaran. Abonma B je prosto dostopen preko aplikacije Easypark oziroma na prodajnem mestu upravljavca, vloga ni potrebna.
Cena abonmaja B je 240,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa. Pogoj za nakup je veljavno prometno dovoljenje.
Z abonmajem B je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev B, za vsako vozilo svojega.
Abonma C – obiskovalci 
Abonma C lahko kupi vsak in je praviloma namenjen osebam, ki so občasni obiskovalci Občine Ankaran. Abonma C je prosto dostopen preko aplikacije Easypark oziroma na prodajnem mestu upravljavca, vloga ni potrebna.
Cena abonmaja C je 30,00 EUR in velja 30 dni od dneva nakupa. Pogoj za nakup je veljavno prometno dovoljenje.
Z abonmajem C je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev C, za vsako vozilo svojega.
Abonma D – zaposleni 
Abonma D lahko pridobi vsaka oseba, ki nima stalnega prebivališča v Občini Ankaran, vendar v občini opravlja delo pri delodajalcu, ki ima v Občini Ankaran registriran sedež, podružnico ali svojo enoto, za katerikoli osebni avtomobil, katerega lastnik je upravičenec oziroma ga ima uradno v uporabi in to ustrezno izkaže (npr. lizing pogodba, potrdilo delodajalca, da gre za službeno vozilo …).
Cena abonmaja D je 100,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa.
Z abonmajem D je možna uporaba vseh javnih parkirišč, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
Upravičenec lahko pridobi abonma D tako, da izpolni elektronsko vlogo, ki se nahaja na spletni strani Občine Ankaran, ali pisno vlogo, ki jo pridobi v sprejemni pisarni občine. Obvezna priloga vloge je kopija prometnega dovoljenja in potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju za delovno mesto v Ankaranu. Z odobritvijo vloge upravičenec prejme navodila za nakup in aktivacijo abonmaja v sistemu Easypark ali pa za aktivacijo elektronskega abonmaja zaprosi v sprejemni pisarni občine.
Vlagatelj lahko ob izpolnjevanju vseh navedenih pogojev pridobi več abonmajev D, za vsako vozilo svojega.
Abonma G – gost 
Abonma G lahko pridobi samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki ima registriran sedež ali podružnico ali enoto v Občini Ankaran in je registrirana v Registru nastanitvenih obratov ter ima v obdobju oddaje vloge za abonma v registru nastanitvenih obratov status »aktiven« in oddaja največ 5 nedeljivih enot, pri čemer velja za eno nedeljivo enoto apartma, soba ali hiša, ki se oddaja kot ena enota oziroma kot najemna celota. Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti izpis iz AJPESA, navesti želeno število abonmajev, in sicer največ toliko, kolikor ima turističnih enot.
Cena abonmaja G je 300,00 EUR in velja 365 dni od dneva nakupa.
Z abonmajem G je možna uporaba vseh javnih parkirišč, kot to velja za abonma C, za katera je s tem sklepom to določeno ter pod pogoji, določenimi s tem sklepom.
VII. PODALJŠANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
V primeru izjemnih potreb in okoliščin, zaradi katerih se pričakuje povečana potreba po uporabi parkirišča, župan s sklepom, ki se na primeren način objavi na parkirišču, podaljša čas izvajanja javne službe preko okvirov, določenih s tem sklepom, ali kako drugače kratkotrajno uveljavi spremenjeni režim parkiranja.
VIII. OBMOČJA PARKIRANJA 
Obseg parkirišča, število parkirnih mest in prometna ureditev posameznega parkirišča, ki jih določa ta sklep, so razvidni iz grafičnih prilog št. 1 do 7, ki so priloga tega sklepa. Grafične priloge se v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter so v digitalni obliki objavljene na spletni strani Občine Ankaran.
Parkirišče »v centru Ankarana« 
Javno parkirišče »v centru Ankarana« se nahaja v centru Ankarana, obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, del 1047, del 753/7, del 569 in 1315/2, vse k. o. Oltra, ima 136 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 1 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »v centru Ankarana« plačujejo uporabniki parkirnino, in sicer za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »v centru Ankarana« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »v centru Ankarana« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji, ki so določeni v poglavju VI.
Parkirišče »Lazaret« 
Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja na območju Lazareta, obsega parceli št. *385 in 1827/15, obe k. o. Jernej, ima 51 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za avtobuse ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 2 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Lazaret« plačujejo uporabniki parkirnino, in sicer za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV, uporabniki avtobusov pa za vsako uro parkiranja 3,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Lazaret« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Lazaret« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji, ki so določeni v poglavju VI.
Parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« 
Javno parkirišče »ŠRP Sv. Katarina« se nahaja na območju športno rekreacijskega parka Sv. Katarina, obsega dele parcel št. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 in 1357, vse k. o. Oltra, in del parcele št. 920/4, k. o. Ankaran, ima približno 73 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za avtobuse ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 3 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »ŠRP Sv. Katarina« plačujejo uporabniki parkirnino, in sicer za vsako uro parkiranja 2,00 EUR z DDV, uporabniki avtobusov pa za vsako uro parkiranja 3,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »ŠRP Sv. Katarina« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji, ki so določeni v poglavju VI.
Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« 
Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« se nahaja na območju kopališča Debeli rtič, obsega dele parcel št. 1748/1, 1748/2 in 1754/5, vse k. o. Jernej, ima 97 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 4 k sklepu.
Parkirišče je opremljeno z vhodno/izhodnim (avtomatska zapornica) ter plačilnim terminalom, ki omogoča vplačilo zneska parkirnine glede na dolžino parkiranja, v skladu s cenikom. Na parkirišču se kontrola vstopa in izstopa vozil na/iz območja parkirišča izvaja z avtomatskimi zapornicami, ki omogočajo avtomatiziran način plačevanja parkirnine s parkirnim listkom. Uporabnik parkirni listek prejme ob vstopu na parkirišče na vhodnem terminalu.
Uporabniku se omogoči plačilo parkirnine s parkirnim listkom pred odhodom s parkirišča na plačilnem terminalu. S parkirnim listkom uporabnik tako zapusti parkirišče preko izhodnega terminala.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Cena vsake ure parkiranja na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« je 2,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Uporabnik, ki ob odhodu s parkirišča nima ustreznega parkirnega listka ali pa zlorablja parkirni sistem in pogoje parkiranja, mora na plačilnem terminalu plačati nadomestilo parkirnine ob izgubi parkirnega listka, in sicer v vrednosti 48,00 EUR z DDV.
Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« z abonmaji ni dovoljeno.
Uporaba parkirnih mest, označenih za invalide, oziroma parkiranje vozil, označenih z veljavno parkirno karto (invalidi), na parkirišču za zapornico je zaradi tehnične nezmožnosti drugačne ureditve plačljivo skladno z določili te točke.
Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« 
Javno parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« se nahaja v Krajinskem parku Debeli rtič, obsega dele parcel št. 1757/9, 1757/11, 1757/12, 1757/17 in 1759/3, vse k. o. Jernej, ima približno 140 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 5 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« plačujejo uporabniki parkirnino, in sicer za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji A, B, C, G, ki so določeni v poglavju VI.
Parkirišče »Valdoltra – zahod« 
Javno parkirišče »Valdoltra – zahod« se nahaja na delu parcel št. 900/5, 904, 905 in 906, vse k. o. Oltra, ima 33 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 6 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Valdoltra – zahod« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – zahod« je dovoljeno izključno vozilom, označenim z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji A, B, C, G, ki so določeni v poglavju VI.
Parkirišče »Valdoltra – vzhod« 
Javno parkirišče »Valdoltra – vzhod« se nahaja na delu parcel št. 1318/2 in 834/2, obe k. o. Oltra, ima 26 parkirnih mest ter elemente prometne ureditve kot sledi iz grafične priloge 7 k sklepu.
Časovni obseg delovanja javnega parkirišča, ko je za njegovo uporabo treba plačati parkirnino, je vse dni v tednu (ponedeljek–nedelja) od 00.00 do 24.00.
Za neabonmajsko uporabo parkirišča »Valdoltra – vzhod« plačujejo uporabniki parkirnino, in sicer za vsako uro parkiranja 1,00 EUR z DDV.
Parkiranje vozila se časovno omeji na način, da na javnem parkirišču »Valdoltra – vzhod« ne sme trajati nepretrgoma več kot 12 ur in velja za časovni obseg delovanja parkirišča posameznega dne.
Parkiranje na javnem parkirišču »Valdoltra – vzhod« je dovoljeno tudi vozilom z veljavno parkirno karto (invalidom) in abonmaji, ki so določeni v poglavju VI.
IX. PREHODNE DOLOČBE 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 101/20) in Sklep o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradni list RS, št. 86/23).
X. KONČNE DOLOČBE 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi besedilni del tega sklepa, grafične priloge sklepa se v analogni obliki hranijo na Občini Ankaran ter se v digitalni obliki objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Št. 3547-0002/2023
Ankaran, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 17/15 e 10/22), l’articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici economici locali facoltativi “Gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 146/22, 54/23 e 126/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “Ancarano centro” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “PSR Santa Caterina” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/23) e la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico economico nel parcheggio “Lazzaretto” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico di rilevanza economica nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 126/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico di rilevanza economica nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 126/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico di rilevanza economica nel parcheggio “Valdoltra – ovest” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 126/23), la Delibera sulla determinazione dei principi per lo svolgimento del servizio pubblico di rilevanza economica nel parcheggio “Valdoltra – est” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 126/23) il Sindaco del Comune di Ancarano in data 20. 12. 2023 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
di erogazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
I. SERVIZIO PUBBLICO 
Con la presente delibera vengono stabiliti metodi e condizioni di erogazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” su parcheggi pubblici dove la gestione del servizio pubblico di cui sopra è stata introdotta ai sensi delle delibere del Consiglio comunale del Comune di Ancarano e delle delibere del Sindaco del Comune di Ancarano e in seguito all'esecutività della presente delibera viene applicato nei modi e nei termini ivi definiti.
II. PARCHEGGI 
I parcheggi presso i quali viene garantito il servizio pubblico di cui al primo punto della presente delibera sono:
1. parcheggio “Ancarano centro”,
2. parcheggio “Lazzaretto”,
3. parcheggio “PSR Santa Caterina”,
4. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare”,
5. parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale”,
6. parcheggio “Valdoltra – ovest”,
7. parcheggio “Valdoltra – est”.
Nella presente delibera viene utilizzato il termine generico parcheggio ovvero parcheggi per tutti i parcheggi di cui al presente punto.
III. UTILIZZO DEI PARCHEGGI 
Gli utenti ovvero i conducenti utilizzano i parcheggi a proprio rischio e pericolo. Il gestore del parcheggio non risponde di eventuali danni sui veicoli parcheggiati durante la sosta nel parcheggio.
Nei parcheggi possono sostare autoveicoli, fuoristrada destinati ad uso personale e veicoli combinati sino ad un massimo di 3,5 t di massa. Gli autobus possono utilizzare i parcheggi designati, definiti per ogni area di parcheggio nel capitolo VIII.
L'uso dei parcheggi non è consentito a camper, veicoli con rimorchio e furgoni che superano le dimensioni dei parcheggi contrassegnati, a meno che non sia specificato diversamente nella presente delibera per un determinato parcheggio.
Per le consegne negli spazi commerciali, posti vicino al parcheggio, ma non invece per il parcheggio di mezzi, l'utilizzo dei parcheggi è consentito anche ad altri mezzi pesanti, se questo non è espressamente vietato dalla segnaletica stradale (ad esempio limitazioni di massa o categoria di veicoli, ecc.).
Indipendentemente dalle limitazioni di cui ai commi da secondo a quarto del presente punto, nei parcheggi possono sostare anche altri veicoli dei servizi pubblici, di pronto intervento, degli organi di stato e degli organi e servizi del Comune di Ancarano durante lo svolgimento dei servizi, e non hanno l'obbligo di pagare la sosta.
IV. PARCHEGGI PER DISABILI 
I parcheggi per disabili idoneamente contrassegnati possono essere utilizzati solo da veicoli con carta disabili valida ai sensi delle disposizioni della Legge sulla circolazione stradale, la sosta è gratuita a meno che per eventuali singoli parcheggi non sia stabilito diversamente con la presente delibera.
V. TARIFFE 
La tariffa viene corrisposta con il ritiro del tagliando dal parcometro o utilizzando una delle applicazioni mobili selezionate (ad esempio Easypark, SMS parking, ecc.) o altri metodi di pagamento senza contanti.
La tariffa può essere corrisposta anche con il pagamento di un abbonamento, che può essere acquisito dagli utenti come indicato nella presente delibera.
Dopo il decorso del tempo per cui è stato acquisito il tagliando, il quale è indicato su quest’ultimo, o dopo la scadenza del tempo stabilito con un altro metodo di pagamento della tariffa di sosta (ad esempio Easypark, pagamento SMS,...), o la scadenza dell’abbonamento si ritiene che il veicolo non sia più autorizzato alla sosta.
VI. ABBONAMENTI 
Abbonamento A – cittadini 
Chiunque sia cittadino del Comune di Ancarano e residente nel Comune di Ancarano può ottenere un abbonamento A per qualsiasi auto privata che possiede o utilizza ufficialmente e che può dimostrare (ad es. contratto di leasing, certificato del datore di lavoro che attesta che si tratta di un'auto aziendale, ecc.)
L'abbonamento A è gratuito e valido per 365 giorni dalla data di acquisto.
Con l'abbonamento A è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente delibera alle condizioni ivi stabilite.
I beneficiari possono ottenere l'abbonamento A compilando il modulo di richiesta online disponibile sul sito internet del Comune di Ancarano o presentando una domanda scritta presso l'ufficio protocollo del Comune. Alla domanda deve essere allegata una copia del libretto di circolazione. Una volta approvata la domanda, il beneficiario riceverà le istruzioni per ottenere e attivare l'abbonamento nel sistema Easypark oppure può richiedere l'attivazione dell'abbonamento elettronico presso l’ufficio protocollo del Comune.
Il richiedente può ottenere più abbonamenti A, uno per ogni veicolo, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Abbonamento B – visitatori abituali 
L'abbonamento B può essere acquistato da chiunque ed è generalmente destinato alle persone che frequentano spesso il Comune di Ancarano. L'abbonamento B può essere acquistato tramite l'app Easypark o presso il punto vendita del gestore, non è necessario fare domanda.
Il prezzo dell'abbonamento B è di 240,00 EUR ed è valido per 365 giorni dalla data di acquisto. L'acquisto è subordinato al possesso di un libretto di circolazione valido.
Con l'abbonamento B è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente delibera alle condizioni ivi stabilite.
Il richiedente può ottenere più abbonamenti B, uno per ogni veicolo, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Abbonamento C – visitatori 
L'abbonamento C può essere acquistato da chiunque ed è generalmente destinato a chi è un visitatore occasionale del Comune di Ancarano. L'abbonamento C può essere acquistato tramite l'app Easypark o presso il punto vendita del gestore, non è necessario fare domanda.
Il prezzo dell'abbonamento C è di 30,00 euro ed è valido per 30 giorni dalla data di acquisto. L'acquisto è subordinato al possesso di un libretto di circolazione valido.
Con l'abbonamento C è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente delibera alle condizioni ivi stabilite.
Il richiedente può ottenere più abbonamenti C, uno per ogni veicolo, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Abbonamento D – dipendenti 
Chiunque non sia residente nel Comune di Ancarano, ma lavori nel Comune per un datore di lavoro che ha una sede, una filiale o un'unità nel Comune di Ancarano, può ottenere un abbonamento D per qualsiasi auto privata che il beneficiario possiede o utilizza ufficialmente e può dimostrarlo (ad es., contratto di leasing, attestato del datore di lavoro che attesta che l'auto è un'auto aziendale, ecc.)
Il prezzo dell'abbonamento D è di 100,00 EUR ed è valido per 365 giorni dalla data di acquisto.
Con l'abbonamento D è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici identificati con la presente delibera alle condizioni ivi stabilite.
I beneficiari possono ottenere l'abbonamento D compilando il modulo di richiesta online disponibile sul sito internet del Comune di Ancarano o presentando una domanda scritta presso l'ufficio protocollo del Comune. La domanda deve essere accompagnata da una copia del libretto di circolazione e da un attestato del datore di lavoro che attesti l'instaurazione di un rapporto di lavoro per un posto ad Ancarano. Una volta approvata la domanda, il beneficiario riceverà le istruzioni per l'acquisto e l'attivazione dell'abbonamento nel sistema Easypark oppure può richiedere l'attivazione dell'abbonamento elettronico presso l’ufficio protocollo del Comune.
Il richiedente può ottenere più abbonamenti D, uno per ogni veicolo, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra.
Abbonamento G – ospiti 
L'abbonamento G può essere ottenuto da un imprenditore autonomo o da una persona giuridica che abbia la sede legale o una filiale o un'unità nel Comune di Ancarano e sia iscritta nel Registro degli esercizi ricettivi, che abbia lo status “attivo” nel Registro degli esercizi ricettivi durante il periodo di richiesta dell'abbonamento e che affitti un massimo di 5 unità indivisibili, dove per unità indivisibile si intende un appartamento, una stanza o una casa, che viene affittata come unità singola o come unità in affitto. Il richiedente deve presentare un estratto del registro delle imprese (AJPES) al momento della presentazione della domanda, indicando il numero di abbonamenti desiderati, fino a un massimo del numero di unità turistiche.
Il prezzo dell'abbonamento G è di 300,00 euro ed è valido per 365 giorni dalla data di acquisto.
Con l'abbonamento G è possibile utilizzare tutti i parcheggi pubblici, come vale per l’abbonamento C, identificati con la presente delibera alle condizioni ivi stabilite.
VII. PROROGA SVOLGIMENTO SERVIZIO PUBBLICO 
In caso di esigenze e circostanze eccezionali che prevedano un aumento della domanda di utilizzo del parcheggio, il Sindaco, tramite delibera pubblicata in modo adeguato nel parcheggio, prolunga la durata del servizio pubblico oltre i limiti stabiliti dalla presente delibera o impone in altro modo un regime di parcheggio modificato a breve termine.
VIII. AREE DI PARCHEGGIO 
Le dimensioni del parcheggio, il numero dei posti e la gestione del traffico di ogni singolo posto definito nella presente delibera sono indicati negli allegati grafici recanti n. da 1 a 7 della presente delibera. Gli allegati grafici sono in formato analogico e vengono conservati presso il Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
Parcheggio “Ancarano centro” 
Il parcheggio “Ancarano centro” si trova nel centro di Ancarano e comprende le particelle n. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3, 1047, 753/7, 569 e 1315/2 tutte c.c. Oltra, ha 136 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 1.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Ancarano centro” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Ancarano centro” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Ancarano centro” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), e gli abbonamenti, come definito nel capitolo VI.
Parcheggio “Lazzaretto’’ 
Il parcheggio pubblico “Lazzaretto” si trova nell'area di Lazzaretto e comprende le particelle n. *385 e 1827/15, tutte c.c. Bartolomeo, dispone di 51 posti macchina e 3 posti autobus e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 2 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Lazzaretto” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta l'importo pari a 1,00 euro IVA inclusa., per gli autobus la tariffa oraria ammonta a 3,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Lazzaretto” è consentita anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), e gli abbonamenti, come definito nel capitolo VI.
Parcheggio “PSR Santa Caterina’’ 
Il parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” si trova nell'area del parco ricreativo e sportivo di S. Caterina e comprende parti delle particelle n. 1219, 1221/1, 1222, 1236/1 e 1357, tutte c.c. Oltra e il lotto n. 920/ 4, c.c. Ancarano, dispone di circa 73 posti macchina e 3 posti autobus e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 3 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta un importo pari a 2,00 euro IVA inclusa, per gli autobus la tariffa oraria ammonta a 3,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
Il parcheggio pubblico “Parco sportivo ricreativo S. Caterina” è consentito anche a veicoli con carta disabili valida (invalidi), e gli abbonamenti, come definito nel capitolo VI.
Parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare’’ 
Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare” si trova nell'area della zona balneare di Punta Grossa e comprende parte dei lotti n. 1748/1, 1748/2 e 1754/5, tutti c.c. Oltra, dispone di 97 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 4 della presente delibera.
Il parcheggio è dotato di un terminale di ingresso/uscita (cancello automatico) e di pagamento, che consente il pagamento della tariffa di parcheggio in base alla durata della sosta, secondo il listino prezzi. Nel parcheggio, il controllo dell'entrata e dell'uscita dei veicoli da/per l'area di parcheggio è effettuato da cancelli automatici, che consentono un metodo automatizzato di pagamento della tariffa di parcheggio mediante un tagliando. L'utente riceve il tagliando al terminale di ingresso quando entra nel parcheggio.
Prima di lasciare il parcheggio, l'utente può pagare il tagliando presso il terminale di pagamento. Il tagliando dovrà poi essere utilizzato per lasciare il parcheggio attraverso il terminale di uscita.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Il prezzo per ogni ora di sosta nel parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare” è di 2,00 EUR IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
L'utente che all'uscita del parcheggio non sia in possesso dell'apposito tagliando o che abusi del sistema di parcheggio e delle condizioni di parcheggio, deve pagare un rimborso della tariffa di parcheggio presso il terminale di pagamento per la perdita del tagliando per un importo pari a 48,00 EUR IVA inclusa.
Non è consentito parcheggiare nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio zona balneare” con gli abbonamenti.
L'utilizzo dei posti auto per i disabili o la sosta dei veicoli muniti di carta disabili valida (invalidi) nel parcheggio all’interno del cancello automatico è soggetto ad addebito in conformità alle disposizioni del presente punto, a causa dell'impossibilità tecnica di altra sistemazione.
Parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale’’ 
Il parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale” si trova nel Parco naturale di Punta Grossa e comprende parte dei lotti n. 1757/9, 1757/11, 1757/12, 1757/17 e 1759/3, tutti c.c. Oltra, dispone di circa 140 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 5 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta un importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Parco naturale Punta Grossa – parcheggio principale” è consentita anche ai veicoli in possesso di una carta disabili valida (invalidi) e degli abbonamenti A, B, C, G come specificato nel capitolo VI.
Parcheggio “Valdoltra – ovest’’ 
Il parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” si trova su parte dei lotti n. 900/5, 904, 905 e 906, tutti c.c. Oltra, dispone di 33 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 6 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – ovest” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – Ovest” è consentita solo ai veicoli con carta disabili valida (invalidi) e agli abbonamenti A, B, C, G come definito nel capitolo VI.
Parcheggio “Valdoltra – est’’ 
Il parcheggio pubblico “Valdoltra – est” si trova su parte dei lotti n. 1318/2 e 834/2, entrambi c.c. Oltra, dispone di 26 posti macchina e presenta elementi di assetto del sistema viario come evidenziato nell'allegato grafico n. 7 della presente delibera.
L'utilizzo temporale del parcheggio pubblico è soggetto a pagamento tutti i giorni della settimana (lunedì–domenica) dalle 00:00 alle 24:00.
Per poter utilizzare il parcheggio “Valdoltra – est” senza abbonamento gli utenti devono pagare per ogni ora di sosta un importo pari a 1,00 euro IVA inclusa.
Il tempo di sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – est” viene limitato vietando la sosta dei veicoli per più di 12 ore ininterrottamente e vale per l'orario di apertura del parcheggio di ogni singolo giorno.
La sosta nel parcheggio pubblico “Valdoltra – est” è consentita solo ai veicoli con carta disabili valida (invalidi) e agli abbonamenti come definito nel capitolo VI.
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Con l'entrata in vigore della presente delibera, la Delibera sull’erogazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 101/20) e la Delibera sull'erogazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 86/23) cesseranno di avere effetto.
X. DISPOSIZIONI FINALI 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia viene pubblicata la parte testuale della presente delibera, gli allegati grafici della predetta sono in formato analogico e vengono conservati presso il Comune di Ancarano; la pubblicazione in formato digitale è disponibile sul sito del Comune di Ancarano.
No. 3547-0002/2023
Ancarano, 20 dicembre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti