Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2023 z dne 28. 12. 2023

Kazalo

4232. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran, stran 12561.

  
Na podlagi določil 21., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 8. člena in prvega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 10. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel naslednji
O D L O K 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Ankaran, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(lokalne gospodarske javne službe) 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
3. člen 
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb, kot je opredeljen v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ter z drugimi vsebinami, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti.
3. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem odlokom.
5. člen 
(obvezne lokalne gospodarske javne službe) 
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– 24-urna dežurna služba pri pogrebni dejavnosti,
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet,
– redno zbiranje odpadkov s plovil,
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če jih kot obvezne določa zakon.
6. člen 
(izbirne lokalne gospodarske javne službe) 
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– redno vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– upravljanje pristanišč,
– upravljanje določenih javnih parkirišč,
– upravljanje tržnice Ankaran.
7. člen 
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen 
(javne dobrine) 
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
4. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
(oblike zagotavljanja javnih služb) 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij.
4.1. Režijski obrat
10. člen 
(režijski obrat) 
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
4.2. Javno podjetje
11. člen 
(javno podjetje) 
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice prek posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
4.3. Javni gospodarski zavod
12. člen 
(javni gospodarski zavod) 
(1) Javni gospodarski zavod se ustanovi za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali lokalnih služb.
(2) Soustanovitelji javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne smejo presegati 49 %.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem gospodarskem zavodu izvršuje občinski svet.
4.4. Koncesija
13. člen 
(koncesija) 
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
14. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
15. člen 
(izbira koncesionarja) 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
5. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
16. člen 
(strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge) 
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
17. člen 
(oblike zagotavljanja posameznih gospodarskih javnih služb) 
(1) Občina Ankaran zagotavlja v okviru režijskega obrata ali javnega podjetja ali s podelitvijo koncesije izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– 24-urna dežurna služba pri pogrebni dejavnosti,
– redno zbiranje odpadkov s plovil,
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet,
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– redno vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost,
– upravljanje pristanišč,
– upravljanje določenih javnih parkirišč,
– upravljanje tržnice Ankaran.
(2) V kateri od predvidenih oblik se bo izvajala posamezna gospodarska javna služba skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena odloči občina s posamičnimi odloki iz drugega odstavka 3. člena tega odloka.
6. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
18. člen 
(varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin, ki ga ustanovi občinski svet s posebnim aktom.
19. člen 
(svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin) 
Svet za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
20. člen 
(dolžnost sklenitve pogodbe) 
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
21. člen 
(pripombe in predlogi sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin) 
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti svet za vloge, pritožbe in varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
7. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
22. člen 
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb) 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
23. člen 
(cena proizvoda ali storitve) 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije se določijo v skladu s predpisi.
(5) Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(uskladitev predpisov) 
(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajst) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo v veljavi sprejeti odloki.
25. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0003/2023
Ankaran, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 21, 61 e 62 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A ed 80/20 – ZIUOOPE), agli artt. 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici a rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40) come anche all’art. 8 e 17, primo comma dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/15 ed 10/22) il Consiglio comunale di Ancarano in occasione della 10a seduta ordinaria del 30. 11. 2023 ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sui servizi pubblici a rilevanza economica nel Comune di Ancarano 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(contenuti del decreto) 
Il presente decreto regolamenta i servizi pubblici locali a rilevanza economica nel Comune di Ancarano, le modalità di realizzazione, i compiti tecnici, organizzativi e di sviluppo, la tutela degli utenti, il finanziamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e altre questioni ad essi connessi e di pertinenza del territorio comunale (d’ora innanzi nel testo: »il Comune«).
Articolo 2 
(servizi pubblici locali a rilevanza economica) 
I servizi pubblici locali a rilevanza economica sono attività, definite per legge servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori e attività che sono considerate servizi pubblici locali a rilevanza economica facoltativi ai sensi del presente decreto.
2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 3 
(modalità di erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica) 
(1) I servizi pubblici locali a rilevanza economica devono essere erogati in base a standard e norme tecniche, di prestazione, costo, organizzazione e di altro tipo prescritti dal governo e dai ministeri di competenza.
(2) Il Comune, con singoli decreti, regolamenta in modo più dettagliato le modalità di erogazione di uno o più servizi pubblici locali a rilevanza economica, come definito dalla legge di volta in volta in vigore che disciplina il settore dei servizi pubblici a rilevanza economica e dagli atti di competenza dell'autorità locale.
3. SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA 
Articolo 4 
(servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori e facoltativi) 
(1) I servizi pubblici locali a rilevanza economica possono essere obbligatori o facoltativi.
(2) I servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori sono stabiliti dalla legge e dal presente decreto.
(3) I servizi pubblici locali a rilevanza economica facoltativi sono stabiliti dal presente decreto.
Articolo 5 
(servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori) 
(1) Sul territorio del Comune vengono svolti i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori:
– fornitura di acqua potabile,
– drenaggio e trattamento delle acque reflue urbane e meteoriche,
– raccolta di determinate tipologie di rifiuti urbani,
– trattamento di determinate tipologie di rifiuti urbani,
– smaltimento dei rifiuti urbani residui ricavati da trattamenti,
– pulizia e manutenzione delle aree pubbliche,
– manutenzione delle strade pubbliche comunali,
– servizio di onoranze funebri con reperibilità 24 ore su 24,
– manutenzione regolare delle infrastrutture portuali per il trasporto pubblico,
– raccolta regolare dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni,
– manutenzione regolare delle strutture per la sicurezza nella navigazione e delle vie d'acqua,
– gestione dei terreni edificabili.
(2) Anche altre attività diverse da quelle specificate nel paragrafo precedente vengono svolte come servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori se sono indicate quali obbligatorie per legge.
Articolo 6 
(servizi pubblici locali a rilevanza economica facoltativi) 
Sul territorio del Comune vengono svolti i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica facoltativi:
– manutenzione regolare dell'illuminazione pubblica,
– attività cimiteriali e funebri,
– gestione dei porti,
– gestione di determinati parcheggi pubblici,
– gestione del mercato di Ancarano.
Articolo 7 
(ambito territoriale per l’erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica) 
I servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto vengono erogati su tutto il territorio comunale, salvo diversa disposizione di cui al presente decreto o del decreto di cui al precedente art. 3, riferita ad un determinato servizio pubblico locale a rilevanza economica.
Articolo 8 
(beni pubblici) 
(1) I beni pubblici che vengono concessi con i servizi pubblici locali a rilevanza economica devono essere accessibili a tutti alle stesse condizioni, stabilite dalla legge o dal decreto comunale.
(2) L'utilizzo dei beni pubblici concessi con i servizi pubblici locali a rilevanza economica obbligatori per gli utenti è perentorio, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o da una norma emanata in base ad essa e rivolta a singoli casi.
(3) L'utilizzo dei beni pubblici forniti con i servizi pubblici locali a rilevanza economica facoltativi per gli utenti non è obbligatorio, a meno che non sia previsto diversamente dalla legge o da una norma emanata in base ad essa e rivolta a singoli casi.
4. TIPOLOGIE DI FORNITURA DEI SERVIZI PUBBLICI 
Articolo 9 
(tipologie di fornitura dei servizi pubblici) 
Il comune fornisce servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto con le seguenti tipologie:
– azienda municipalizzata,
– impresa pubblica,
– ente pubblico economico,
– concessioni.
4.1. Azienda municipalizzata
Articolo 10 
(azienda municipalizzata) 
(1) Una municipalizzata viene creata per fornire un servizio pubblico a rilevanza economica quando le dimensioni ridotte o le caratteristiche del servizio renderebbero antieconomica o irrazionale la creazione di un'impresa pubblica o l’istituto della concessione.
(2) La municipalizzata deve essere organizzata come un'unità organizzativa interna dell'amministrazione comunale o di un ufficio del comune.
(3) La municipalizzata è organizzata quale azienda municipale autonoma o non autonoma. L'organizzazione e l'ambito di lavoro della municipalizzata vengono stabiliti dal consiglio comunale nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione comunale su proposta del sindaco.
(4) La municipalizzata non ha personalità giuridica.
4.2. Impresa pubblica
Articolo 11 
(impresa pubblica) 
(1) Un'impresa pubblica viene costituita allo scopo di fornire uno o più servizi pubblici locali a rilevanza economica su ampia scala o quando ciò viene prescritto dalla natura dell'attività di tipo monopolistico, in quanto designata come servizio pubblico locale a rilevanza economica, ma che si può svolgere anche quale attività a scopo di lucro.
(2) La costituzione di un'impresa pubblica, i rapporti interni, l’attività e altre questioni ad essa attinenti vengono stabiliti con un decreto speciale.
(3) Il consiglio comunale esercita i diritti di fondatore dell'impresa pubblica. Nel caso l'impresa pubblica fosse fondata anche da altri comuni, i diritti nell’ambito della predetta possono essere esercitati attraverso un apposito organo comune deputato all'esercizio, istituito dai fondatori stessi in conformità alle disposizioni della legge che disciplina l'autonomia locale.
(4) Con il consenso del fondatore, un'impresa pubblica ha facoltà di svolgere i servizi pubblici o altre attività anche per altri comuni non fondatori della predetta impresa.
4.3. Ente pubblico economico
Articolo 12 
(ente pubblico economico) 
(1) Un ente pubblico economico viene fondato per lo svolgimento di una o più attività economiche, quando lo svolgimento delle predette è senza scopo di lucro e il loro esercizio richiede un'organizzazione autonoma, al di fuori dell'amministrazione o degli enti locali.
(2) Co-fondatori di un ente pubblico economico possono essere anche altre persone fisiche e giuridiche, anche se le quote di partecipazione non possono superare il 49 %.
(3) Il consiglio comunale esercita i diritti di fondatore dell'ente pubblico economico.
4.4. Concessione
Articolo 13 
(concessione) 
(1) Un comune può rilasciare una concessione per la fornitura di un particolare servizio pubblico locale a rilevanza economica a una persona fisica o giuridica, a patto che l’oggetto della concessione sia registrato quale attività, soddisfi le condizioni per la fornitura del servizio pubblico locale a rilevanza economica oggetto della concessione.
(2) La concessione per la fornitura di un particolare servizio pubblico locale a rilevanza economica viene rilasciata sulla scorta di un atto amministrativo di concessione.
(3) Un comune può rilasciare una concessione per la fornitura di un servizio pubblico locale a rilevanza economica per l'intero territorio comunale o per parte di esso.
(4) Le disposizioni della legge che disciplina i servizi pubblici a rilevanza economica trovano applicazione nella ricerca di concessionari, contratti di concessione, risoluzione, cessione, recesso, casi di forza maggiore, responsabilità del concessionario per il comportamento dei propri dipendenti e del concessionario stesso, e ad altre questioni con essa connesse.
Articolo 14 
(appalto pubblico) 
(1) La concessione viene rilasciata con una gara d'appalto pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
(2) La gara d'appalto deve contenere almeno i seguenti elementi:
– l'oggetto,
– il territorio per il quale viene rilasciata la concessione,
– le condizioni,
– le condizioni che il concessionario deve soddisfare,
– l'entrata in vigore e la durata,
– i criteri di selezione del concessionario,
– altri elementi previsti dalla normativa e dall'atto amministrativo di concessione.
(3) Il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto non può essere inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni.
Articolo 15 
(scelta del concessionario) 
(1) Il concessionario viene selezionato con atto amministrativo del dirigente dell'amministrazione comunale.
(2) In merito al ricorso presentato avverso la decisione del dirigente dell'amministrazione comunale decide il sindaco.
(3) Il contratto di concessione con il concessionario selezionato viene stipulato dal sindaco a nome del comune.
5. COMPITI TECNICI, ORGANIZZATIVI E DI SVILUPPO 
Articolo 16 
(compiti tecnici, organizzativi e di sviluppo) 
(1) L'amministrazione comunale svolge i compiti tecnici, organizzativi e di sviluppo nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
(2) Nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, l'amministrazione comunale svolge in particolare i seguenti compiti:
– sviluppo, pianificazione e promozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica,
– pianificazione degli investimenti e gestione delle strutture adibite ai servizi pubblici locali a rilevanza economica,
– database informativi dei servizi pubblici comunali a rilevanza economica,
– procedure e cura dell’organizzazione di imprese pubbliche, enti pubblici economici e aziende municipalizzate,
– aggiudicazione di concessioni e selezione dei concessionari,
– supervisione tecnica dei fornitori di servizi pubblici locali a rilevanza economica,
– attività professionali, tecniche e organizzative relative a gare d'appalto per la selezione dei fornitori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in concessione,
– attività professionali, tecniche e organizzative relative al finanziamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica,
– definizione di condizioni e concessioni di autorizzazioni per gli interventi di pianificazione territoriale e ambientale, nella misura in cui riguardano le strutture dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a meno che non vengano delegati ai gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica,
– concessione di autorizzazioni necessarie per l'allacciamento alle infrastrutture dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a meno che non vengano delegate ai gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
(3) Le attività di cui al primo, secondo o terzo alinea del paragrafo precedente possono essere affidate a un'organizzazione o impresa qualificata.
Articolo 17 
(tipologie di fornitura di servizi pubblici a rilevanza economica individuali) 
(1) Il Comune di Ancarano deve garantire la fornitura dei seguenti servizi pubblici a rilevanza economica, attraverso una municipalizzata o un'impresa pubblica o tramite concessione:
– fornitura di acqua potabile,
– drenaggio e trattamento delle acque reflue urbane e meteoriche,
– raccolta di determinate tipologie di rifiuti urbani,
– trattamento di determinate tipologie di rifiuti urbani,
– smaltimento dei rifiuti urbani residui ricavati da trattamenti,
– pulizia e manutenzione delle aree pubbliche,
– manutenzione delle strade pubbliche comunali,
– servizio di onoranze funebri con reperibilità 24 ore su 24,
– raccolta regolare dei rifiuti provenienti dalle imbarcazioni,
– manutenzione regolare delle infrastrutture portuali per il trasporto pubblico,
– manutenzione regolare delle strutture per la sicurezza nella navigazione e delle vie d'acqua,
– gestione dei terreni edificabili,
– manutenzione regolare dell'illuminazione pubblica,
– attività cimiteriali e funebri,
– gestione dei porti,
– gestione di determinati parcheggi pubblici,
– gestione del mercato di Ancarano.
(2) È facoltà del comune decidere in quale delle forme previste verrà garantito ciascun servizio pubblico a rilevanza economica ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo, mediante i singoli decreti di cui al secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.
6. TUTELA DEGLI UTENTI DEI BENI PUBBLICI 
Articolo 18 
(tutela degli utenti dei beni pubblici) 
Il Consiglio per la tutela dei diritti degli utenti dei beni pubblici, istituito con atto speciale del consiglio comunale, si occupa della tutela degli utenti dei beni pubblici.
Articolo 19 
(Consiglio per la tutela degli utenti dei beni pubblici) 
Il Consiglio per la tutela dei diritti degli utenti dei beni pubblici ai sensi del presente decreto:
– rappresenta e coordina gli interessi dei cittadini e presenta proposte congiunte al consiglio comunale e al sindaco,
– rappresenta gli interessi dei cittadini in materia di pianificazione, gestione e finanziamento dei servizi pubblici e delle strutture connesse nei confronti del comune.
Articolo 20 
(obbligo di stipula del contratto) 
In caso di violazione di un obbligo contrattuale da parte del servizio pubblico locale a rilevanza economica, l'utente può chiedere all'autorità amministrativa del comune di emettere una decisione per giudicare l'eventuale violazione dei diritti dell'utente ed ingiungere il fornitore ad agire di conseguenza.
Articolo 21 
(osservazioni e suggerimenti del Consiglio per la tutela dei diritti degli utenti dei beni pubblici) 
(1) Il consiglio comunale e il sindaco sono tenuti a prendere in dovuta considerazione le osservazioni e le proposte del Consiglio per la tutela dei diritti degli utenti dei beni pubblici in materia di tutela degli utenti come da presente decreto.
(2) Il consiglio comunale è tenuto a informare il Consiglio in materia di richieste, ricorsi e tutela dei diritti degli utenti dei beni pubblici delle proprie opinioni e azioni, in conformità con il regolamento interno, ed il sindaco deve farlo entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni o proposte del consiglio.
7. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA 
Articolo 22 
(finanziamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica) 
I servizi pubblici locali a rilevanza economica vengono finanziati:
– con il pagamento del prezzo stabilito per la fornitura dei beni pubblici,
– dal bilancio,
– da altre fonti previste dalla legge o da un decreto comunale.
Articolo 23 
(prezzo del prodotto o del servizio) 
(1) Per l’utilizzo di un bene pubblico gli utenti devono corrispondere un determinato importo stabilito per il singolo utente o per determinati gruppi di utenti, che può anche essere espresso come tariffa, tassa, indennità o rimborso.
(2) I prezzi vengono stabiliti o determinati secondo le modalità e le procedure previste dalla legge o dai regolamenti adottati sulla base della stessa o da decreti comunali ai sensi di legge.
(3) I prezzi si possono differenziare in base alla categoria di utenti e alla quantità di beni pubblici utilizzati e forniti.
(4) I prezzi possono essere sovvenzionati. L'atto che dispone il sovvenzionamento del prezzo determina anche l'importo e la fonte delle sovvenzioni. Le sovvenzioni vengono determinate in conformità ai regolamenti.
(5) Il bilancio finanzia servizi pubblici a rilevanza economica che forniscono beni pubblici i cui utenti non sono identificabili o il cui utilizzo non è misurabile.
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 24 
(armonizzazione delle norme) 
(1) Il comune è tenuto ad armonizzare le norme e ad adottarne nuove in conformità al presente decreto entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del predetto.
(2) Fino all'armonizzazione e all'entrata in vigore delle nuove norme emanate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente decreto, restano in vigore i decreti già adottati.
Articolo 25 
(pubblicazione ed entrata in vigore) 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-0003/2023
Ancarano, 30 novembre 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti