Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4070. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027, stran 12242.

  
Na podlagi 10., 11.a in 25.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22,130/22 – ZPOmK-2,18/23 in 78/23), sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) ter v zvezi s 7. in 24. členom Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa izvajanje pristopa lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: pristop LEADER/CLLD), v obdobju do leta 2027 iz strateškega načrta, ki ureja skupno kmetijsko politiko za obdobje 2023–2027 za Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: SN SKP 2023–2027) in iz programa, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program EKP 2021–2027), ter določa podpore v okviru pristopa LEADER/CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) S to uredbo se določajo namen podpor, obseg razpoložljivih finančnih sredstev, upravičenci, pogoji za odobritev in izplačilo sredstev, postopek dodelitve sredstev, obveznosti in finančne določbe, naloge lokalnih akcijskih skupin, splošne obveznosti upravičencev, kontrolni sistem in upravne sankcije za izvajanje pristopa LEADER/CLLD za izvajanje:
1. Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1676 z dne 7. julija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj ter financiranja, ki ni povezano s stroški, za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije (UL L št. 216 z dne 1. 9. 2023, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);
2. Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1620 z dne 8. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi (UL L št. 199 z dne 9. 8. 2023, str. 101), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU);
3. Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1508 z dne 20. julija 2023 o odstopanju za leto 2023 od člena 44(2), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za intervencije v obliki neposrednih plačil ter intervencije za razvoj podeželja na osnovi površin in živali (UL L št. 184 z dne 21. 7. 2022, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU);
4. Uredbe (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 13 z dne 20. 1. 2022, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1058/EU);
5. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2289 z dne 21. decembra 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta o predstavitvi vsebine strateških načrtov SKP in elektronskem sistemu za varno izmenjavo informacij (UL L št. 458 z dne 22. 12. 2021, str. 463), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 156 z dne 9. 6. 2022, str. 163);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/128 z dne 21. decembra 2021 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, pregledi, varščinami in preglednostjo (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 131), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/2155 z dne 17. oktobra 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2022/128 glede nekaterih zahtev glede poročanja za sporočila o EKJS v elektronski obliki (UL L št. 2023/2155 z dne 18. 10. 2023) in
7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/127 z dne 7. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o plačilnih agencijah in drugih organih, finančnem upravljanju, potrditvi obračunov, varščinah in uporabi eura (UL L št. 20 z dne 31. 1. 2022, str. 95), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1448 z dne 10. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2022/127 glede izplačila predplačil v okviru šolske sheme in o popravku navedene uredbe (UL L št. 179 z dne 14. 7. 2023, str. 2).
(3) Za podpore iz točke a) tretjega odstavka 4. člena te uredbe, za katerih izvajanje se sredstva dodelijo kot državna pomoč ali kot pomoč de minimis v skladu s pravnimi akti Evropske unije, se s to uredbo določajo splošne skupne zahteve in pogoji za izvajanje:
1. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/2391 z dne 4. oktobra 2023 o spremembi uredb (EU) št. 717/2014, (EU) št. 1407/2013, (EU) št. 1408/2013 in (EU) št. 360/2012 glede pomoči de minimis za predelavo in trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter Uredbe (EU) št. 717/2014 glede skupnega zneska pomoči de minimis, dodeljene enemu podjetju, obdobja njene uporabe in drugih zadev (UL L št. 2023/2391 z dne 5. 10. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) in
2. Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. LEADER je lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira sklad EKSRP v skladu z Uredbo 2021/2115/EU in se izvaja na podlagi intervencije LEADER iz SN SKP 2023–2027;
2. CLLD je lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira sklad ESRR v skladu z Uredbo 2021/1060/EU in se izvaja kot skupni pristop LEADER/CLLD v okviru skladov EKSRP in ESRR;
3. strategija lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR) je strategija, odobrena na podlagi predpisa, ki ureja delovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev SLR;
4. lokalna akcijska skupina (v nadaljnjem besedilu: LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja SLR, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj navzgor« v skladu z določbami, ki urejajo izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v skladu z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU za sklad EKSRP in ESRR, in v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za sklad EKSRP;
5. naložba oziroma investicija je vlaganje v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva;
6. projekt je operacija, določena v 4. točki 2. člena Uredbe 2021/1060/EU, v okviru podpore iz točke a) tretjega odstavka 4. člena te uredbe;
7. javni prispevek je kakršen koli prispevek za financiranje projektov iz proračuna nacionalnih, regionalnih ali lokalnih javnih organov v skladu z 28. točko 2. člena Uredbe 2021/1060/EU;
8. poenostavljene oblike stroškov so oblike nepovratnih sredstev v skladu s točkami (b), (c) in (d) prvega odstavka 83. člena Uredbe 2021/2115/EU in v skladu s točkami (b), (c) in (d) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU;
9. dejansko nastali stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju projekta v skladu s točko (a) prvega odstavka 83. člena Uredbe 2021/2115/EU in v skladu s točko (a) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU;
10. projekti neinvesticijske narave so projekti, pri katerih se neposredni stroški osebja namenijo za izvedbo večjega dela projektnih aktivnosti, za preostale kategorije upravičenih stroškov pa se uporabi pavšalna stopnja;
11. projekti investicijske narave so projekti, katerih večji del projektnih aktivnosti predstavljajo stroški naložb oziroma investicij v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva in stroški storitev zunanjih izvajalcev, za povračilo stroškov osebja pa se uporabi pavšalna stopnja;
12. veliko podjetje je podjetje, ki ne izpolnjuje meril iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU;
13. mikro, malo in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa Priloga I Uredbe 651/2014/EU;
14. enotno podjetje so vsi subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in so med seboj najmanj v enem od razmerij iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU.
3. člen 
(pristojni organi in naloge) 
(1) Medresorska delovna skupina CLLD (v nadaljnjem besedilu: MDS CLLD) je odbor, ki ga v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Uredbe 2021/1060/EU s sklepom ustanovita organa upravljanja vključenih skladov. Nalogi MDS CLLD po tej uredbi sta:
a) spremljanje izvajanja SLR,
b) obravnava sprememb odobrenih SLR.
(2) Za sklad EKSRP naloge organa upravljanja opravljata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), in sicer:
a) MKGP izda odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi spremembe SLR, nadzoruje in spremlja delovanje posameznega LAS in izvajanja SLR, organizira izobraževanja in delavnice za LAS;
b) ARSKTRP zagotovi beleženje, vzdrževanje, vodenje in sporočanje podatkov v povezavi z izvajanjem podpor, preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost projektov pred izdajo odločbe o pravici do sredstev, izdaja odločbe in sklepe upravičencem, vodi upravne postopke, odloča o spremembah projektov. ARSKTRP izvaja tudi nadzor nad projekti, opravlja kontrole ter skrbi za pravilna izplačila sredstev in izterjave.
(3) Za sklad ESRR v skladu uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR) opravlja naloge organa opravljanja in posredniškega telesa, in sicer:
a) MKRR v vlogi organa upravljanja ESRR izda odločitve o podpori v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta;
b) MKRR v vlogi posredniškega telesa ESRR nadzoruje in spremlja delovanje posameznega LAS ter izvajanje SLR, izvaja in organizira usposabljanja in delavnice za LAS, preverja izpolnjevanje pogojev upravičenosti predlogov operacij pred sklenitvijo pogodb o sofinanciranju, potrjuje operacije, sklepa pogodbe o sofinanciranju z upravičenci ter spremlja delovanje posameznega LAS. Spremlja izvajanje operacij in izvaja upravljalna preverjanja, v okviru katerih preverja izpolnjevanje pogojev za upravičenost pred izplačilom sredstev, skrbi za pravilna izplačila sredstev in vračila pri neupravičenem koriščenju sredstev. Pred nakazilom sredstev preveri možnost dvojnega financiranja, višino že prejetih sredstev iz naslova državnih pomoči in nakazuje sredstva na transakcijski račun upravičenca.
4. člen 
(cilji podpor lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in namen podpor) 
(1) Cilj lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, s pristopom LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« z odobrenimi SLR.
(2) Pristop LEADER/CLLD prispeva k skupnemu cilju iz točke (e) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(3) Podpora za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz skladov EKSRP in ESRR je po tej uredbi namenjena za:
a) izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR (v nadaljnjem besedilu: izvajanje projektov v okviru SLR);
b) upravljanje, spremljanje in vrednotenje SLR ter njene animacije (v nadaljnjem besedilu: upravljanje LAS).
(4) Podpora iz točke a) prejšnjega odstavka iz sklada EKSRP je usmerjena k izvajanju SN SKP 2023–2027, intervencije LEADER, in specifičnega cilja iz točke (h) prvega odstavka 6. člena Uredbe 2021/2115/EU.
(5) Podpora iz točke a) tretjega odstavka tega člena iz sklada ESRR je usmerjena k izvajanju Programa EKP 2021–2027 in specifičnega cilja iz točke (ii) pod (e) prvega odstavka 3. člena Uredbe 2021/1058/EU.
(6) Podpora iz točke a) tretjega odstavka tega člena je namenjena sofinanciranju projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev in ukrepov, določenih v SLR, in sicer:
a) projektov, izbranih na podlagi javnega poziva, ki ga objavi LAS, potrjen v skladu z uredbo, ki ureja delovanje LAS in potrditev SLR;
b) projektov, katerih upravičenec je LAS;
c) pripravi in izvajanju projektov sodelovanja LAS.
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) V obdobju 2023–2027 je izvedbi podpor iz tretjega odstavka prejšnjega člena za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, v okviru skladov EKSRP in ESRR, skupaj namenjenih 84.548.195,00 eura. Od tega je iz naslova SN SKP 2023–2027 za sklad EKSRP namenjenih 44.428.195,00 eura, iz naslova Programa EKP 2021–2027 za sklad ESRR pa 40.120.000,00 eura.
(2) Posamezni LAS je upravičen do koriščenja sredstev, določenih v SLR, odobrenih na podlagi uredbe, ki ureja delovanje LAS in potrditev SLR.
(3) Sofinanciranje se deli med sklada in proračun Republike Slovenije. Za sklad EKSRP je podpora Evropske unije 80 %, 20 % pa iz naslova nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna. Za sklad ESRR je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija podpora iz Evropske unije 85 % in nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna 15 %, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa je podpora Evropske unije 40 % in nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna 60 %.
II. PODPORA ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU SLR 
6. člen 
(upravičenci) 
(1) Upravičenci do podpore za izvajanje projektov v okviru SLR so lahko LAS, fizična ali pravna oseba.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pri ESRR fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, niso upravičenci.
(3) Zastopnik upravičencev za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo je vodilni partner LAS iz 19. člena te uredbe.
(4) Če je upravičenec LAS, mora v skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 2021/1060/EU zagotavljati spoštovanje načela ločevanja funkcij.
7. člen 
(pogoji za dodelitev podpore) 
(1) Projekt mora biti skladen s cilji skladov EKSRP in ESRR in mora obravnavati potrebe, določene v odobreni SLR, ter izvajati ukrepe SLR. Cilji projekta morajo biti merljivi z jasnimi učinki in rezultati.
(2) Projekt, ki je upravičen v okviru drugih intervencij SN SKP 2023–2027 oziroma je financiranje možno prek drugih finančnih podpor, je lahko podprt s podporo za izvajanje projektov v okviru intervencije LEADER, če je takšna potreba prepoznana v SLR in izkazuje dodano vrednost za razvoj lokalnega območja, kot so povečanje socialnega kapitala, upravljanja, ali prispeva k rezultatu projekta (na primer skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov projekta, inovativne značilnosti projekta na lokalni ravni, integrirani projekti).
(3) Projekt mora biti izveden na upravičenem območju LAS. Upravičena območja LAS so naselja z manj kakor 10.000 prebivalci, določena na dan 1. januar 2022 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Izjemoma se lahko projekt, ki ne vsebuje naložbe, izvaja tudi v naseljih z več kakor 10.000 prebivalci, če takšen projekt koristi razvoju območja LAS. Ne glede na prvi in drugi stavek tega odstavka so aktivnosti promocije upravičene tudi zunaj območja LAS na celotnem območju Republike Slovenije.
(4) Projekt izberejo in potrdijo organi LAS na podlagi nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, ki preprečujejo navzkrižja interesov ter zagotavljajo, da nobeden od treh sektorjev, kot jih določa odobrena SLR, ne nadzoruje odločitev o izbiri projekta. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
(5) Upravičeni stroški posameznega projekta ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi.
(6) Iz opisa projekta v vlogi za odobritev projekta iz 25. člena te uredbe mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celoten projekt, kar pomeni, da mora prikazovati razdelitev posameznih stroškov po posameznih partnerjih in vrstah stroškov ter virih financiranja projekta, ki so javna podpora in lastna podpora.
(7) Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja, ki jih za izvedbo projektov določajo področni predpisi, morajo biti izdana najpozneje do zaključka izbirnega postopka projektov na ravni odločanja v LAS.
(8) Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun.
(9) Upravičenec, vključen v izvajanje projekta, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, in vodi računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi za davčne namene, za vse poslovne dogodke v zvezi z izvedbo projekta, ki je predmet podpore, od vložitve vloge za odobritev projekta vodi ločeno računovodstvo v skladu z računovodskimi standardi, na primer ločeno stroškovno mesto ali ločene ustrezne računovodske konte. V primeru uporabe poenostavljenih oblik stroškov se na ločenem stroškovnem mestu projekta knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na stroškovnem mestu projekta. V primerih poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev dejanski stroški in izdatki niso predmet preverjanja in spremljanja.
(10) Podpore se lahko dodelijo za investicije oziroma naložbe na upravičenem območju LAS, opredeljenem v tretjem odstavku tega člena, in sicer kot del projekta, s poudarkom na širšem pomenu za območje LAS ter dodani vrednosti za projekt (kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov projekta, inovativne značilnosti projekta na lokalni ravni območja in prebivalcev območja LAS). Naložbe v infrastrukturo, kot so javna cestna, komunalna in vodovodna infrastruktura, ki izhajajo iz zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ter gre pri sofinanciranju naložb za samostojni projekt, niso upravičen strošek.
(11) Kadar je vlagatelj za dodelitev podpore LAS in projekt vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.
(12) Nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi.
(13) Za sklad EKSRP velja, da mora vlagatelj imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pri čemer vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti ne sme znašati 50 eurov ali več. Za sklad ESRR velja, da ima lahko vlagatelj, ki je pravna ali fizična oseba, na dan oddaje vloge na LAS do 50 eurov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države.
(14) Projekt mora biti izveden v skladu s prijavljeno vsebino, ki jo odobri ARSKTRP ali MKRR, in področnimi predpisi.
(15) Projekt mora biti izveden najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP, oziroma od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MKRR, vendar najpozneje do 31. avgusta 2029.
(16) Projekt ne sme biti fizično zaključen ali v celoti izveden pred izdajo odločbe o pravici do sredstev za sklad EKSRP, ki jo izda ARSKTRP, oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju z MKRR za sklad ESRR.
(17) Na dan oddaje vloge nad vlagateljem ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ali postopek likvidacije družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
8. člen 
(oblike podpore in upravičeni stroški) 
(1) Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR se dodeli kot nepovratna sredstva.
(2) Nepovratna sredstva se dodelijo v skladu s prvim odstavkom 83. člena Uredbe 2021/2115/EU in prvim odstavkom 53. člena Uredbe 2021/1060/EU z uporabo poenostavljenih oblik na naslednji način:
a) za projekte neinvesticijske narave so neposredni stroški osebja osnova za izračun vseh preostalih stroškov projekta, za katere se uporabi financiranje po pavšalni stopnji v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja, kot izhaja iz 56. člena Uredbe 2021/1060/EU;
b) za projekte investicijske narave se za neposredne stroške osebja pri projektu uporabi financiranje po pavšalni stopnji v višini 20 %. Osnova za izračun so neposredni stroški naložb oziroma investicij v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva in stroški storitev zunanjih izvajalcev, kot izhaja iz prvega odstavka 55. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(3) Za sklada ESRR in EKSRP se za projekte neinvesticijske narave iz točke a) prejšnjega odstavka neposredni stroški osebja dodelijo v obliki stroškov na enoto na podlagi metode izračuna za:
– vodenje in koordinacijo projekta v višini 23,33 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;
– strokovno in tehnično pomoč pri projektu v višini 17,89 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;
– izvajanje neindustrijskih dejavnosti pri projektu v višini 13,24 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;
– prostovoljsko delo v skladu z vrstami prostovoljskega dela, ki so določene v zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter ocenjeno vrednostjo opravljenega dela, kot jo določa pravilnik, ki ureja področja prostovoljskega dela in vpisnik.
(4) Za sklad EKSRP se neposredni stroški osebja dodelijo v obliki stroškov na enoto tudi za delo kmeta, ki je fizična oseba, pri čemer v primeru kmetije, velja za stroške dela nosilca in člana kmetije v višini 12,25 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto.
(5) Način uveljavljanja stroška na enoto iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je podrobno opredeljen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Upravičeni stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti projekta, so:
1. naložbe oziroma investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, napeljave, stroji, oprema, pohištvo in prevozna sredstva;
2. naložbe oziroma investicije v neopredmetena sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike: patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
3. stroški dela (stroški zaposlenih, ki izhajajo iz pogodbe o zaposlitvi in stroški plač samozaposlenih, vključno s stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi (na primer vsebinska priprava avtorskega dela), vključno s prostovoljskim delom, če so taki stroški v pogodbah jasno opredeljeni);
4. storitve zunanjih izvajalcev (na primer nadzor, organizacija dogodkov oziroma delavnic, pridobitev dovoljenj, priprava strokovnih in promocijskih gradiv);
5. promocija (strošek informiranja in komuniciranja);
6. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v skladu z 11. členom te uredbe.
(7) Stroški nakupa zemljišč lahko predstavljajo največ 10 % upravičenih stroškov posameznega projekta.
(8) Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev projekta na ARSKTRP ali MKRR.
(9) Do podpore niso upravičeni stroški iz tretjega odstavka 73. člena Uredbe 2021/2115/EU za sklad EKSRP, za sklada EKSRP in ESRR pa stroški iz 64. člena Uredbe 2021/1060/EU ter naslednji stroški ali aktivnosti:
1. stroški priprave vlog in zahtevkov za izplačilo;
2. nakup rabljene opreme in mehanizacije (razen zbirk in starin ter za sklad ESRR obnovljene IKT-opreme pod pogoji, ki izhajajo iz veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027);
3. investicije in nakupi opreme, mehanizacije in storitev, namenjenih za zasebno rabo;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, obresti na dolgove, bančne garancije in stroške garancij, upravne takse.
9. člen 
(finančne določbe) 
(1) Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek stopnja javne podpore za sklad EKSRP za naložbe oziroma investicije v gradnjo, pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo znaša 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.
(3) Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 eurov.
(4) Najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt je 5.000 eurov.
(5) Kadar vrednost posameznega projekta znaša več kot 20.000 eurov, se lahko izvaja v dveh fazah, s tem da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 eurov.
(6) Upravičenec lahko zaprosi za izplačilo predplačila v skladu z 10. členom te uredbe.
(7) Upravičenci, ki so zavezanci za javno naročanje, morajo postopke izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, drugi pa v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja.
10. člen 
(predplačilo) 
(1) Za upravičence, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, dovoljeno predplačilo do 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje projektov, se predplačilo enkratno odobri brez predložitve bančne garancije, in sicer do višine 30 % vrednosti podpore iz odločbe o pravici do sredstev za sklad EKSRP oziroma iz pogodbe o sofinanciranju za sklad ESRR.
(2) Če upravičenec uveljavlja predplačilo iz prejšnjega odstavka, mora vložiti zahtevek za izplačilo sredstev najmanj v višini predplačila najpozneje v 180 dneh po izplačilu predplačila.
(3) Za sklad EKSRP lahko upravičenec, ki nima statusa iz prvega odstavka tega člena, lahko uveljavlja predplačilo v skladu s tretjim odstavkom 44. člena Uredbe 2021/2116/EU. Predplačilo upravičenec uveljavlja ob vlogi. Upravičenec priloži originalno bančno garancijo v višini 100 % zneska predplačila v 30 dneh od vročitve odločbe o pravici do sredstev na elektronski naslov aktrp@gov.si ali na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. ARSKTRP upravičencu izplača predplačilo v 30 dneh od prejema bančne garancije. Bančna garancija mora biti veljavna najmanj šest mesecev od datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, katerega vrednost je večja od višine predplačila in na katerega je vezana sprostitev bančne garancije. Stroške zavarovanja predplačila nosi upravičenec, ki je prejemnik predplačila.
(4) Predplačilo upravičenec uveljavlja z vlogo za odobritev projekta.
11. člen 
(uveljavljanje DDV) 
(1) DDV ni upravičen strošek, razen če se podpora nanaša na nabave blaga oziroma storitev, ki jih bo upravičenec uporabil za namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, ne šteje za davčnega zavezanca, ali za namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV.
(2) Upravičenec, ki uveljavlja DDV kot upravičen strošek projekta, pod kazensko odgovornostjo poda izjavo, da v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, ne more odbijati vstopnega DDV, plačanega za nabave blaga oziroma storitev v okviru izvajanja projekta, za katerega mu je dodeljena podpora.
(3) Upravičenec v izjavi iz prejšnjega odstavka navede razlog, na podlagi katerega ne more odbijati vstopnega DDV, in sicer da se nabave blaga oziroma storitev v okviru izvajanja projekta nanašajo na eno izmed naslednjih dejavnosti:
– opravljanje oproščene dejavnosti brez pravice do odbitka DDV;
– opravljanje dejavnosti, v zvezi s katerimi se upravičenec ne šteje za davčnega zavezanca, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja DDV.
12. člen 
(merila za izbor projektov) 
(1) Merila za izbor projektov v okviru SLR, postopek izbora in potrjevanja projektov, vključno z opisom zagotavljanja preglednosti in preprečevanja navzkrižja interesa, ter drugi opisi izbora so določeni v internih dokumentih LAS in objavljeni na spletni strani LAS.
(2) Pri določitvi meril za izbor projektov se upošteva, da temeljijo na prispevku k:
1. doseganju cilja in namena intervencije LEADER za sklad EKSRP in ukrepa CLLD za sklad ESRR;
2. doseganju ciljev in ukrepov SLR;
3. okoljski trajnosti;
4. socialni vzdržnosti;
5. enakopravni vključenosti različnih partnerjev;
6. inovativnosti;
7. vplivu oziroma dodani vrednosti na območje LAS ter
8. družbeni spremembi in povečanju družbene ozaveščenosti (za sklad ESRR).
(3) Pri določitvi meril za izbor projektov LAS upošteva tudi področne predpise (na primer predpisi, ki urejajo Triglavski narodni park, predpisi, ki urejajo spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, predpisi o graditvi objektov).
13. člen 
(postopki za izbor projektov v okviru SLR) 
(1) LAS pred prvo objavo javnega poziva za izbor projektov pošlje merila za izbor projektov v seznanitev organoma upravljanja skladov EKSRP in ESRR.
(2) LAS mora pregledno na podlagi meril za izbor projektov izbrati vse projekte v okviru SLR, kot jih določa šesti odstavek 4. člena te uredbe.
(3) Postopki za izbor projektov morajo biti vnaprej določeni v SLR in podrobneje določeni v internih dokumentih LAS, dokumentirani v celoti, pregledni ter morajo omogočati dopolnitev in razjasnitev projekta, roke, odločitev o projektu in možnost pritožbe. O poteku izbirnega postopka projektov mora biti zagotovljena revizijska sled tako, da je mogoče kadar koli ugotoviti celoten potek postopka.
(4) Pri postopkih izbora projektov v okviru SLR se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Pri postopkih za izbor projektov se upošteva preprečevanje navzkrižja interesov v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. O izboru vsakega projekta odloča organ odločanja LAS, kot je določen z odobreno SLR. Pri odločanju o izboru projektov na ravni organa odločanja LAS nobeden od treh sektorjev, kot jih določa odobrena SLR, ne prevladuje. Pri ocenjevanju in odločanju o posameznem projektu se mora izločiti vsak, ki je kakor koli povezan s prijaviteljem projekta.
(6) Vodilni partner LAS projekte, izbrane na podlagi drugega odstavka tega člena, predloži v odobritev za sklad EKSRP na ARSKTRP, za sklad ESRR pa na MKRR. Vlogo za odobritev projekta vloži v skladu s 25. členom te uredbe.
(7) ARSKTRP oziroma MKRR odločita o odobritvi oziroma zavrnitvi projekta. ARSKTRP odloči v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in izda odločbo o pravici do sredstev. MKRR o odločitvi obvesti vodilnega partnerja LAS ter z upravičencem, ki mu je bil odobren projekt za sofinanciranje s sredstvi ESRR, sklene pogodbo o sofinanciranju v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.
(8) Upravičenec lahko v obdobju izvajanja projekta in pred nastankom sprememb zaprosi za spremembo projekta, in sicer za sklad EKSRP največ dvakrat, za sklad ESRR pa enkrat.
14. člen 
(izbor projektov na podlagi javnega poziva za izbor projektov) 
(1) Vodilni partner LAS pripravi in objavi javni poziv za izbor projektov za območje LAS iz točke a) šestega odstavka 4. člena te uredbe na spletni strani LAS. Javni poziv za izbor projektov mora biti odprt najmanj 30 dni pred postopkom za izbor projektov.
(2) LAS izbere projekt pregledno in po podrobnejšem postopku iz prejšnjega člena.
(3) Na javni poziv za izbor projektov se lahko prijavijo vlagatelji z območja LAS in pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.
15. člen 
(projekti, katerih upravičenec je LAS) 
(1) Ne glede na prejšnji člen se lahko izberejo tudi projekti, katerih upravičenec je LAS, skupaj s partnerji v projektu iz točke b) šestega odstavka 4. člena te uredbe, brez javnega poziva za izbor projektov.
(2) Podpora za projekt iz prejšnjega odstavka se lahko nameni za projekte LAS, pri katerih je LAS v skladu s petim odstavkom 33. člena Uredbe 2021/1060/EU lahko upravičenec in izvaja projekte v skladu z odobreno SLR, če ima to korist za celotno območje LAS, je to v interesu območja in uresničevanja ciljev in ukrepov SLR oziroma če je sodelovanje celotnega LAS potrebno za izvedljivost ali uspeh projekta. LAS pri tem zagotavlja načelo ločevanja funkcij in preprečevanja navzkrižja interesov.
(3) LAS mora izbrati projekte pregledno in po podrobnejšem postopku iz 13. člena te uredbe.
16. člen 
(projekti sodelovanja LAS) 
(1) Ne glede na 14. člen te uredbe se brez javnega poziva za izbor projektov in na podlagi odobrenih SLR izberejo tudi projekti sodelovanja LAS iz točke c) šestega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Upravičenci do podpore projektov sodelovanja LAS so za sklad ESRR LAS, za sklad EKSRP pa so lahko upravičenci tudi člani LAS.
(3) Projekti sodelovanja LAS morajo biti izbrani pregledno in po postopku iz 13. člena te uredbe.
(4) Projekt sodelovanja LAS za sklad EKSRP predloži v potrditev na ARSKTRP. Indikativna lista projektov sodelovanja LAS za sklad ESRR se odobri kot del SLR v skladu z uredbo, ki ureja delovanje LAS in potrditvi SLR.
(5) Upravičeni so stroški LAS, ki nastanejo pri pripravi in izvajanju posameznih projektov sodelovanja LAS znotraj Republike Slovenije (medregionalno sodelovanje), z LAS ali partnerji iz držav članic ali z območij tretjih držav (transnacionalno sodelovanje).
(6) LAS izvede vsaj en projekt sodelovanja, ne glede na sklad EKSRP ali ESRR, oziroma ima na voljo največ 15 % finančnega okvira SLR, namenjenega za izvajanje projektov v okviru SLR.
(7)V okviru projektov sodelovanja LAS se projekt lahko izvaja na območju sodelujočega LAS ne glede na tretji odstavek 7. člena te uredbe tudi zunaj območja Republike Slovenije, za sklad EKSRP pa tudi na območju partnerja v projektu.
(8) Med partnerji v projektu sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirom posameznega partnerja v projektu sodelovanja.
(9) Upravičeni so le stroški, povezani s skupnimi projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat projekta in jasno opredelijo koristi za območje.
(10) Projekti sodelovanja LAS se izvajajo v skladu s pogoji za dodelitev podpore iz 7. člena te uredbe.
(11) Projekti sodelovanja LAS morajo biti neinvesticijske narave.
III. PODPORA ZA UPRAVLJANJE LAS 
17. člen 
(namen podpore) 
Podpora za upravljanje LAS je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem odobrene SLR, animacijo območja LAS in pomoči morebitnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo projektov.
18. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do podpore za upravljanje LAS so delujoči LAS, ki imajo odobreno SLR.
19. člen 
(vodilni partner LAS) 
(1) LAS v upravnih in finančnih zadevah zastopa izbrani vodilni partner LAS iz drugega odstavka 33. člena Uredbe 2021/1060/EU na podlagi pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem, sklenjene za namen izvajanja odobrene SLR.
(2) Vodilni partner LAS za LAS opravlja naloge in aktivnosti, določene v 21. členu te uredbe.
20. člen 
(upravičeni stroški in aktivnosti) 
(1) Upravičeni stroški v okviru podpore za upravljanje LAS so tekoči stroški upravljanja LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, stroški animacije lokalnega območja ter stroški pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo projektov v okviru SLR.
(2) Upravičeni so samo stroški aktivnosti in naloge vodilnega partnerja LAS iz 21. člena te uredbe, nastali po izdaji odločbe o odobritvi SLR.
(3) Do podpore za upravljanje LAS niso upravičeni naslednji stroški:
1. stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
2. splošni upravni stroški,
3. obresti za dolgove,
4. štipendije in nagrade,
5. stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb, ter
6. stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi na izvajanje LEADER/CLLD v okviru uredbe, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.
21. člen 
(naloge vodilnega partnerja LAS) 
Vodilni partner LAS izvaja naslednje naloge v skladu s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe 2021/1060/EU:
1. upravljanje izvajanja odobrene SLR in uresničevanje ukrepov SLR ter delovanje LAS za celotno programsko obdobje;
2. aktivnosti osebja pri vodilnem partnerju, vključno z usposabljanjem za potrebe upravljanja LAS;
3. aktivnosti, vezane na odnose z javnostjo, promocijo LAS in mreženje;
4. priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril ter drugih internih navodil LAS, ki preprečujejo navzkrižje interesov in zagotavljajo, da noben sektor ne nadzoruje odločanja o izboru projektov;
5. ureditev dostopa do ustreznega informacijskega sistema posameznega sklada pred vlaganjem vlog in zahtevkov za izplačilo v informacijski sistem;
6. priprava in objava javnih pozivov za zbiranje predlogov projektov, preveritev zakonitosti projektov, določitev zneska podpore, izbor projektov ter izbor drugih projektov, skupaj z organi LAS;
7. pošiljanje vlog in zahtevkov za izplačilo za posamezne podpore iz te uredbe v skladu s posebnimi pogoji posameznega sklada iz te uredbe;
8. pred pošiljanjem zahtevka za izplačilo izvedba preverjanja, če so projekti izvedeni skladno s potrjeno vlogo ter da so sofinancirani projekti označeni v skladu s pravili označevanja, določenimi za posamezni sklad;
9. krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje projektov ter skrb za informiranost upravičencev v zvezi s pravicami in dolžnostmi tudi po zadnjem izplačilu sredstev;
10. animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja izvajanja SLR, spodbujanje izvajanja projektov ter pomoč morebitnim upravičencem pri pripravi projektov;
11. spremljanje napredka pri izvajanju SLR ter pregled nad izvajanjem projektov v okviru SLR tudi po izplačilu sredstev;
12. vrednotenje izvajanja SLR;
13. sodelovanje z organi iz 3. člena te uredbe, revizijskimi organi in drugimi nadzornimi organi obeh skladov;
14. redna objava vseh informacij, namenjenih večji informiranosti upravičencev in širše javnosti, predvsem javnih pozivov za izbor projektov, rezultatov izbora projektov, opisov projektov ter izvedenih projektov, na spletni strani LAS in v drugih medijih.
22. člen 
(pogoji za upravičenost) 
(1) Pogoj za upravičenost podpore za upravljanje LAS je odobrena SLR na podlagi uredbe, ki ureja delovanje LAS in potrditev SLR.
(2) Za izvajanje odobrene SLR mora biti LAS upravno in kadrovsko sposoben, pri čemer se šteje:
1. da je LAS kadrovsko sposoben, če vodilni partner LAS za namen izvajanja upravljanja LAS zagotovi najmanj eno polno delovno moč na sklad za programsko obdobje do leta 2027;
2. da je LAS upravno sposoben, če vodilni partner LAS za celotno programsko obdobje izvajanja odobrene SLR zagotovi:
a) aktivno pisarno na območju LAS, izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LAS z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo;
b) da ima LAS za nakazilo finančnih sredstev zagotovljen ločeni transakcijski račun;
c) da LAS zagotavlja preglednost svojega delovanja ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev;
č) da ima LAS delujočo svojo spletno stran.
(3) Za izvajanje odobrene SLR mora vodilni partner LAS izvajati naloge iz prejšnjega člena.
(4) Za pridobitev podpore za upravljanje LAS morajo biti izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena ter:
– aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja;
– aktivnosti, na katere se nanaša zahtevek za izplačilo, morajo biti končane in se nanašati na obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo;
– doseženi so mejniki po aktivnostih, opredeljenih v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Podpora za upravljanje LAS se v posameznem obdobju izplača na podlagi zahtevka za izplačilo, ki se mu predložijo poročilo o opravljenem delu in druga dokazila, določena v Prilogi 1 te uredbe.
23. člen 
(finančne določbe) 
(1) Posamezni LAS za izvajanje podpore za upravljanje LAS nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov finančnega okvira SLR.
(2) Za izvajanje podpore za upravljanje LAS se lahko letno v posameznem letu od 2024 do 2027 nameni do največ 25 % deleža iz prejšnjega odstavka, za leti 2028 in 2029 se lahko skupaj nameni najmanj 10 % deleža iz prejšnjega odstavka.
(3) Financiranje podpore za upravljanje LAS se na podlagi odobrene SLR deli med skladoma EKSRP in ESRR v razmerju 50 %:50 %.
(4) Podpora za upravljanje LAS se izplača v obliki pavšalnega zneska v skladu s točko (c) prvega odstavka 53. člena Uredbe 2021/1060/EU.
(5) Stopnja podpore za upravljanje LAS je 100 % upravičenih stroškov.
24. člen 
(postopki za izplačilo) 
(1) Vodilni partner LAS za izplačilo podpore za upravljanje LAS vlaga zahtevke za izplačilo na podlagi odločbe o odobritvi SLR v informacijski sistem sklada v skladu s 26. členom te uredbe.
(2) LAS za izplačilo podpore za upravljanje LAS vlaga zahtevke za izplačilo dvakrat letno, in sicer:
– za EKSRP za aktivnosti, opravljene v obdobju od 1. oktobra do 31. marca, se zahtevek vloži na ARSKTRP do 15. aprila, razen za leto 2024, ko se zahtevek lahko vloži od 1. junija do 30. junija 2024;
– za ESRR za aktivnosti, opravljene v obdobju od 1. aprila do 30. septembra, se vloži zahtevek na MKRR do 15. oktobra.
(3) LAS k zahtevku za izplačilo podpore za upravljanje LAS priloži poročilo in druga podporna dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje določb 19. do 22. člena te uredbe.
IV. VLOGA ZA DODELITEV PODPORE IN ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 
25. člen 
(vloga za odobritev projekta v okviru SLR) 
(1) Za sklad EKSRP vodilni partner LAS vlogo za odobritev projekta v okviru SLR vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(2) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi vstopno spletno mesto, na katerem se vodilni partner LAS, ki je zastopnik vlagatelja, s sredstvom elektronske identifikacije na ravni zanesljivosti srednja ali visoka prijavi v informacijski sistem ARSKTRP, izvede spletno vložitev vloge in se podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(3) Za sklad ESRR vodilni partner LAS vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži na MKRR.
(4) Pred elektronskim vlaganjem vloge iz prejšnjega odstavka se vodilni partner LAS, ki je zastopnik vlagatelja, prijavi v spletno aplikacijo MKRR. Vlogo izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge MKRR vzpostavi enotno vstopno točko, na kateri se vodilni partner LAS za elektronsko vložitev prijavi v spletno aplikacijo MKRR, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v spletno aplikacijo MKRR. S podpisom na vlogi vodilni partner LAS potrdi pravilnost vnosa podatkov. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge.
(5) Zadnji rok za vložitev vloge za odobritev projekta v okviru SLR je 31. marec 2028.
(6) V skladu z 99. členom Uredbe 2021/2116/EU se vlagatelji ob vložitvi vloge iz prvega odstavka tega člena seznanijo z objavo in obdelavo njihovih podatkov ter njihovimi pravicami v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
(7) Vloga za spremembo obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev se vloži v elektronski obliki.
26. člen 
(zahtevek za izplačilo sredstev) 
(1) Podpora se upravičencem do podpor za izvajanje projektov v okviru SLR in podpore za upravljanje LAS izplačuje na podlagi zahtevkov za izplačilo.
(2) Rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo projekta se za sklad EKSRP določi v odločbi o pravici do sredstev, za sklad ESRR pa v pogodbi o sofinanciranju.
(3) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo projekta je 31. avgust 2029.
(4) Za sklad EKSRP LAS zahtevek za izplačilo sredstev vloži na način, določen v drugem odstavku prejšnjega člena.
(5) Za sklad ESRR mora LAS pred vložitvijo zahtevka za izplačilo pridobiti dostop do informacijskega sistema organa upravljanja ESRR, ki ga MKRR uporablja za izvajanje kohezijske politike 2021–2027. Zahtevek za izplačilo izpolni elektronsko in ga vloži v elektronski obliki, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev zahtevka za izplačilo MKRR vzpostavi enotno vstopno točko, na kateri se vodilni partner LAS za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem organa upravljanja, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev zahtevka za izplačilo, izvede elektronski vnos, zahtevek za izplačilo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in ga vloži v informacijski sistem organa upravljanja.
(6) Zahtevek za izplačilo izpolnjuje pogoje in vsebuje sestavine iz 27. člena te uredbe, ki so podrobneje določeni v Prilogi 2 te uredbe.
(7) Javna podpora se izplača na podlagi popolnega zahtevka za izplačilo.
(8) Upravičenec mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun, na katerega se izplača podpora.
27. člen 
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev) 
(1) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo morajo biti posamezne aktivnosti izvedene oziroma pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo mora biti končan celoten projekt. Vsi računi, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo, morajo biti plačani in pridobljena morajo biti vsa potrebna dovoljenja in soglasja.
(2) Zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti poročilo o izvajanju projekta, iz katerega so razvidni doseženi kazalniki, in druge priloge, določene v Prilogi 2 te uredbe.
(3) Ob vložitvi zahtevka za izplačilo mora upravičenec za sklad EKSRP poleg pogojev iz tega člena izpolnjevati tudi pogoje iz petega, osmega in devetega odstavka ter enajstega do sedemnajstega odstavka 7. člena te uredbe.
(4) Če se podpora dodeli na podlagi dejansko nastalih stroškov, to je v okviru projektov investicijske narave, mora upravičenec zahtevku za izplačilo sredstev za sklad EKSRP priložiti:
1. kopije računov, elektronske ali e-račune, ki se morajo glasiti na upravičenca;
2. kopije dokazil o plačilu računov (na primer položnica, blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, dokazilo o izvedeni kompenzaciji (pobotu) ali asignaciji);
3. tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov, ki se glasijo na upravičenca, za upravičene stroške, pri čemer se pri izplačilu sredstev upošteva vrednost ponudbe z najnižjo ceno. Ponudbe iz te točke se ne prilagajo v primerih:
a) če gre za vrste stroškov, ki jih predpiše država ali lokalna skupnost (na primer pristojbina za ceste, parkirnina, pri čemer mora biti v zahtevku navedeno, da gre za te vrste stroška;
b) če je vlagatelj javni naročnik;
c) če gre za vrsto stroška, za katerega je na trgu le en ponudnik, pri čemer mora biti v zahtevku utemeljeno, da je na trgu samo en ponudnik, in se zahtevku priloži ponudba tega ponudnika;
č) če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov, pri čemer lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb zahtevku priloži eno vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(5) V zahtevku za izplačilo sredstev se upravičenec izjavi o izpolnjevanju pogoja glede združevanja državnih pomoči iz 29. člena te uredbe.
(6) Če je predmet podpore naložba, nakup materiala ali izvedba storitve v okviru projekta, upravičenec ne sme pridobiti opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, materiala ali storitev od pravnih oseb, ki so 25 % ali več lastniško povezane z upravičencem.
(7) Kadar je upravičenec podpore LAS in projekt vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.
(8) Če je upravičenec javni naročnik, mora:
1. v prvem zahtevku za izplačilo sredstev, ki se nanaša na stroške v okviru oddanega javnega naročila, navesti številko objave oddanega javnega naročila, če gre za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od mejnih vrednosti iz zakona, ki ureja javno naročanje;
2. zahtevku za izplačilo sredstev iz prejšnje točke priložiti kopijo dokumentacije postopka oddaje javnega naročila, iz katere je razviden način določitve vrednosti javnega naročila, če gre za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost brez DDV je nižja od mejnih vrednosti iz predpisa, ki ureja javno naročanje.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka se na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev sredstva izplačajo do višine vrednosti pogodbe z izbranim ponudnikom, če je ta nižja od višine dodeljenih sredstev iz odločbe o pravici do sredstev.
(10) Če se podpora dodeli na podlagi dejansko nastalih stroškov, se v vsakem zahtevku za izplačilo sredstev za sklad EKSRP priloži izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc, iz katerega so razvidni vsi poslovni dogodki v zvezi z izvedbo projekta, ki je predmet podpore.
(11) Če gre za naložbo v okviru projekta, mora upravičenec priložiti dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in dokazila, ki so podrobneje določena v Prilogi 2 te uredbe.
(12) Za sklad ESRR mora biti zahtevek za izplačilo pripravljen in predložen na MKRR v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.
V. DRŽAVNE POMOČI 
28. člen 
(državne pomoči) 
(1) Podpora iz točke a) tretjega odstavka 4. člena te uredbe se dodeljuje v skladu z Uredbo 651/2014/EU. Če se podpora dodeli v skladu z navedeno uredbo, mora vlagatelj poleg pogojev iz 7. člena te uredbe izpolnjevati tudi pogoje iz 19. in 19.a člena Uredbe 651/2014/EU, merila iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU ter:
1. je vlagatelj MSP v skladu s Prilogo I Uredbe 651/2014/EU;
2. pred datumom vložitve vloge ne sme začeti izvajati naložbe, projekta ali druge dejavnosti, ki je predmet podpore, razen če gre za izjeme iz petega odstavka 6. člena Uredbe 651/2014/EU. Če je upravičenec javni naročnik, pred vložitvijo vloge ne sme skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila za blago, storitev ali gradnjo, ki je predmet naložbe ali projekta;
3. vlagatelj ne sme biti podjetje v težavah, razen če gre za izjeme, določene v točki (c) četrtega odstavka 1. člena Uredbe 651/2014/EU;
4. vlagatelj ne sme biti naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
5. vlagatelj ne sme biti naslovnik neporavnanega naloga za vračilo preveč izplačane državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Podpora iz točke a) tretjega odstavka 4. člena te uredbe se lahko dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, pri čemer se upošteva:
1. do pomoči po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU niso upravičena:
a) podjetja iz sektorjev ribištva in akvakulture,
b) podjetja iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c) podjetja iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. pomoč po pravilu de minimis ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v drugih državah članicah ali v tretjih državah. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi ter se ne sme uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(3) Če se podpora za izvajanje projektov v okviru SLR dodeli kot pomoč po pravilu de minimis, mora vlagatelj k vlogi priložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo v predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska že prejetih pomoči de minimis za vsa, z njim povezana podjetja.
(4) Prejemniki državne pomoči iz prvega in drugega odstavka tega člena so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na območju Republike Slovenije.
29. člen 
(pravila glede kumulacije pomoči) 
(1) Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev, določeni v tej uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s to uredbo.
(2) Pomoč se ne sme združevati s pomočjo de minimis glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
30. člen 
(objava informacij o shemi državne pomoči in poročanje) 
O podporah, ki se dodelijo kot državna pomoč, se poroča v skladu z uredbo, ki ureja posredovanje podatkov in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis«.
VI. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA 
31. člen 
(obveznosti upravičenca) 
(1) Upravičenec projekta mora ohranjati dejavnost, za namen katere je bila izvedena naložba, za katero je bila javna podpora izplačana v skladu s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU, še najmanj pet koledarskih let po vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev za podpore za izvajanje projektov v okviru SLR. Kadar je upravičenec MSP, je ta rok 3 leta.
(2) Upravičenec projekta mora po vložitvi vloge omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi oziroma projektu ter omogočiti preglede na kraju samem ARSKTRP, MKGP, MKRR, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, ki ga pooblastijo organi upravljanja, in drugim nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije.
(3) Upravičenec projekta in vodilni partner LAS za podporo za upravljanje LAS mora izpolnjevati obveznosti obveščanja javnosti iz 47. in 50. člena Uredbe 2021/1060/EU ter glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s pravilnikom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz SN SKP 2023–2027, za sklad ESRR pa v skladu z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.
(4) Upravičenec projekta in vodilni partner LAS za podporo za upravljanje LAS mora razširjati informacije o rezultatih in dosežkih projekta ter z njimi seznaniti prebivalce območja LAS.
(5) Upravičenec projekta, ki prejme podporo v skladu s to uredbo, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev, izplačilo sredstev ali ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti projekta, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev, razen če ni v skladu s shemo državnih pomoči opredeljeno drugače.
(6) Vodilni partner LAS za podporo za upravljanje LAS mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za delovanje LAS, določitev vodilnega partnerja LAS in izbor projektov še najmanj pet let po koncu izvajanja SLR.
32. člen 
(omejitev podpore) 
(1) Podpora za projekte v okviru SLR se ne dodeli in izplača za tiste upravičene stroške, za katere je upravičenec že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
(2) Če je upravičenec projekta občina, ki je partnerica LAS, se lastna finančna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
(3) V primeru podpore za upravljanje LAS se prispevek občin, ki so partnerice v LAS, z vidika Evropske unije ne šteje kot prejeta javna sredstva Republike Slovenije.
VII. SPREMLJANJE, VREDNOTENJE TER SPREMEMBE SLR 
33. člen 
(spremljanje in vrednotenje SLR) 
(1) LAS mora vzpostaviti sistem spremljanja in vrednotenja SLR ter zagotoviti vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja SN SKP 2023–2027 in Programa EKP 2021–2027.
(2) LAS mora spremljati izvajanje projektov v okviru SLR in o tem poročati organoma upravljanja.
(3) LAS lahko nalogo vrednotenja SLR iz 11. in 12. točke 21. člena te uredbe opravi sam ali jo prenese na zunanjega neodvisnega izvajalca.
(4) Organa upravljanja v sodelovanju z LAS vzpostavita sistem usklajenega spremljanja in vrednotenja SLR.
34. člen 
(sprememba strategij lokalnega razvoja) 
(1) LAS lahko enkrat letno predlaga spremembo SLR, potrjeno na podlagi uredbe, ki ureja delovanje LAS in potrditev SLR. Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. Vse spremembe mora ustrezno utemeljiti in navesti zlasti predvideni vpliv sprememb na doseganje ciljev, zastavljenih v SLR.
(2) LAS vlogo iz prejšnjega odstavka vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom, na naslov gp.mkgp@gov.si.
(3) Spremembe SLR obravnava MDS CLLD. Odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi spremembe SLR izda MKGP po postopku, določenem v predpisu o delovanju LAS in potrditvi SLR.
VIII. SISTEM KONTROL 
35. člen 
(kontrolni sistem in splošna načela v zvezi s pregledi) 
(1) ARSKTRP v skladu s 60. členom Uredbe 2021/2116/EU, 36. členom Uredbe 2018/1046/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, vzpostavi kontrolni sistem, katerega namen je, da se podpora dodeli upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti ter druge obveznosti v zvezi z vložitvijo vloge in vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev, da so kršilci pravil sankcionirani v skladu s to uredbo ter da se neupravičeno izplačani zneski izterjajo.
(2) MKRR opravlja upravljalna preverjanja v skladu s 74. členom Uredbe 2021/1060/EU ter v skladu s z uredbo, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.
(3) Kontrolni sistem iz prvega odstavka tega člena za sklad EKSRP je sestavljen iz postopkov upravnih pregledov in postopkov pregledov na kraju samem, s katerimi je mogoče ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, pomembne za odločitev glede vlog, zahtevkov za izplačilo sredstev in izpolnjevanja obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(4) Podrobneje je kontrolni sistem, vključno s splošnimi načeli v zvezi s pregledi za sklad EKSRP, določen v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
36. člen 
(klavzula o izogibanju) 
(1) V skladu z 62. členom Uredbe 2021/2116/EU ARSKTRP ne odobri vloge ali zahtevka za izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec pogoje za pridobitev oziroma izplačilo sredstev ustvaril umetno v nasprotju s cilji podpor.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je upravičenec izključen iz prejemanja podpore v okviru iste podpore za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
(3) Za namen preverjanja umetno ustvarjenih pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko ARSKTRP izvede tudi preglede na kraju samem.
IX. SANKCIJE IN VIŠJA SILA 
37. člen 
(sankcije za neizpolnjevanje obveznosti) 
(1) Upravne sankcije za sklad EKSRP se izvedejo v skladu z 59. in 61. členom Uredbe 2021/2116/EU, določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, in določbami te uredbe.
(2) Neizpolnjevanje in kršitev obveznosti, sofinanciranih iz naslova ESRR, se sankcionira v skladu z Uredbo 2021/1060/EU.
(3) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, mora za sklad EKSRP v proračun Republike Slovenije vrniti 10 % izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, za sklad ESRR pa vsa izplačana sredstva ali njihov sorazmerni del.
(4) Če upravičenec ne doseže ciljev in kazalnikov projekta, kot je to opredelil v vlogi, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža, kar pomeni, da se mu zniža delež podpore v enakem odstotku, kot ni bil dosežen zastavljeni cilj.
(5) Kadar upravičenec projekta v okviru SLR ne izvede v skladu z odločbo o pravici do sredstev oziroma pogodbo o sofinanciranju in krši določbe 7. člena te uredbe, se mu sredstva ne izplačajo.
(6) Če upravičenec zamudi 30-dnevni rok za odstop od izvedbe projekta, ki teče od vročitve odločbe o pravici do sredstev ali podpisa pogodbe o sofinanciranju, ali rok za vložitev zahtevka za izplačilo, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev ali v pogodbi o sofinanciranju, ni upravičen do sredstev iz naslova podpore za izvajanje projektov v okviru SLR, za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(7) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 65. členu Uredbe 2021/1060/EU, odtuji predmet podpore ali predmet podpore uporablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel javno podporo, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi oziroma se mu obseg podpore zniža skladno s 65. členom Uredbe 2021/1060/EU.
(8) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačno vlogo iz 25. člena te uredbe ali zahtevek za izplačilo iz 26. člena te uredbe (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec je izključen iz posamezne podpore za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(9) Če LAS ne opravlja nalog, povezanih z upravljanjem LAS, pristojni organ, določen v 3. členu te uredbe, od LAS oziroma vodilnega partnerja LAS zahteva odpravo teh pomanjkljivosti. Če pristojni organ ugotovi, da LAS oziroma vodilni partner LAS pomanjkljivosti ni odpravil, se mu do odprave pomanjkljivosti ustavi izplačilo iz naslova podpore za upravljanje LAS.
(10) Če se v okviru predloženega zahtevka za podpore za upravljanje LAS ne dosežejo predpisani mejniki, se sredstva ne izplačajo, dokler mejniki niso doseženi.
(11) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči pregleda na kraju samem in ga nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(12) Podrobneje so sankcije za posamezni sklad določene v Prilogi 3 te uredbe.
38. člen 
(višja sila ali izjemne okoliščine) 
(1) Višja sila oziroma izjemne okoliščine in njuno uveljavljanje so za sklad EKSRP opredeljene v prvem odstavku 3. člena Uredbe 2021/2116/EU in zakonu, ki ureja kmetijstvo.
(2) Za sklad ESRR se primeri višje sile, izjemnih okoliščin in spremenjenih okoliščin obravnavajo v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027.
X. KONČNA DOLOČBA 
39. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-464/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2330-0086
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti