Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4057. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber, stran 12107.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20, 54/21, 161/22 in 74/23) ter 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber (Uradni list RS, št. 20/97, 80/98, 69/99, 48/08, 64/11 in 84/12) se za šestnajsto alinejo tretjega odstavka 16. člena doda nova sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja ter pomočnika ravnatelja vrtca pri šoli,«
Dosedanji sedemnajsta in osemnajsta alineja postaneta osemnajsta in devetnajsta alineja.
2. člen 
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »VI. POMOČNIK RAVNATELJA IN POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA PRI ŠOLI«.
3. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj šole. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki so opredeljene v veljavnih predpisih, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole.
Enoto vrtca vodi pomočnik ravnatelja vrtca pri šoli, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev enote vrtca in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja enote vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.«
4. člen 
(objava in začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-016/2023
Trebnje, dne 21. decembra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti