Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4056. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2024, stran 12107.

  
Na podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samo-upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
S K L E P 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2024 
1. Ta sklep določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2024. Namen participativnega proračuna v Občini Trebnje je spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.
2. Sredstva, ki so namenjena izvedbi participativnega proračuna v Občini Trebnje v letu 2024 znašajo 50.000,00 EUR in so v proračunu za leto 2024 rezervirana na proračunski postavki Splošne proračunske rezervacije.
3. Za potrebe izvedbe participativnega proračuna v letu 2024 se določi območje na ravni občine kot celote.
4. Postopek za dodelitev sredstev po tem sklepu vodi strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje županja.
5. Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa županja na spletni strani Občine Trebnje.
6. Občani projektne predloge oddajo v roku in na način, določen v javnem pozivu.
7. Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava.
8. Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:
– prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Trebnje,
– je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Trebnje,
– je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja,
– bo izveden na območju Občine Trebnje,
– ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Trebnje,
– ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
– je finančno ovrednoten v višini največ 5.000,00 EUR z DDV.
9. Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnji točki, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga. Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni in zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.
10. Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je pristojna strokovna komisija. Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih predlogov za glasovanje.
11. Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje, ki ga objavi županja.
12. Glasovanje poteka na spletni strani Občine Trebnje, v roku in na način, določenem v vabilu za glasovanje.
13. Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava na spletni strani Občine Trebnje.
14. Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva.
15. Strokovna komisija pripravi predlog potrjenih projektov ter predlaga zagotovitev sredstev za njihovo izvedbo na ustrezne proračunske postavke proračuna Občine Trebnje za leto 2024 najkasneje v 30 dneh po preteku glasovanja.
16. Županja na spletni strani Občine Trebnje objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.
17. Potrjeni projekti se izvedejo v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna, in drugimi predpisi, ki zavezujejo Občino Trebnje.
18. V kolikor izvedba potrjenih projektov ne bo realizirana v letu 2024, se prednostno prestavijo v proračun Občine Trebnje za leto 2025.
19. Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županji, ki ga objavi na spletni strani.
20. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2024.
Št. 410-0187/2023-3
Trebnje, dne 21. decembra 2023
Županja
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti