Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4054. Sklep o zadolžitvi proračuna Občine Trebnje za leto 2024, stran 12106.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10., 10.a in 10.b člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
S K L E P 
o zadolžitvi proračuna Občine Trebnje za leto 2024 
1. 
Občina Trebnje se v letu 2024 v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin zadolži za financiranje lastnega deleža pri investicijskih projektih, katere je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2024–2027 ob sprejemanju Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 potrdil Občinski svet Občine Trebnje, in sicer za namen financiranja projekta »Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje«, do višine 1.200.000,00 EUR.
2. 
Občina Trebnje najame kredit pri najugodnejši poslovni banki ali drugi finančni instituciji; za dobo od deset do dvajset let, po najugodnejših stroških zadolževanja.
3. 
Pogodbo o zadolževanju sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
4. 
Sredstva za odplačilo glavnice in obresti se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Trebnje in v posameznem letu odplačila ne smejo presegati 10 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije.
5. 
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2024.
Št. 410-181/2023-3
Trebnje, dne 21. decembra 2023
Županja 
Občine Trebnje
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti