Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4053. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2024, stran 12101.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2); 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2024 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2024 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
(2) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
(1) Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2024 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/ PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2024 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.601.858,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.875.885,00
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
12.717.385,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
10.354.395,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.995.420,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
367.570,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.158.500,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
832.300,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
34.400,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
70.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
70.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.151.300,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.322.240,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
6.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.316.240,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
33.000,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
33.000,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 
3.370.733,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.200.156,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
1.170.577,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.656.524,37
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
5.194.810,01
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.123.530,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
175.367,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.374.913,01
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
206.000,00
409
REZERVE
315.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
7.443.916,78
410
SUBVENCIJE
111.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
4.751.388,78
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
734.018,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.847.510,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.385.511,58
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.385.511,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
632.286,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
347.608,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
284.678,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–2.054.666,37
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.200.000,00
50
ZADOLŽEVANJE 
1.200.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.200.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
586.065,92
55
ODPLAČILA DOLGA 
586.065,92
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
586.065,92
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+ VII.-II.-V.-VIII.)
–1.440.732,29
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
613.934,08
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.054.666,37
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.440.732,29
9009 Splošni sklad za drugo
1.440.732,29
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(namenski prihodki proračuna) 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) in prvega odstavka 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po zakonu, ki ureja varstvo pred požarom;
2. prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo;
3. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje;
4. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih finančnih načrtih (na primer prihodki od najemnin);
5. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
6. prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki se v skladu z določili uredbe, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi;
7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij in letnega nadomestila, ki se lahko po zakonu, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije, porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in vzdrževanje lokalen cestne infrastrukture;
8. prihodki iz naslova koncesij, ki se v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire;
9. prihodki iz naslova takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrt in prihodki iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki so v skladu z zakonom, ki določa urejanje prostora in odlokom, ki določa takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje, namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
(2) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
(3) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
(5) Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in proračun.
5. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), odda javno naročilo za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetih proračunih; v razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
(2) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere.
(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2024 prevzame obveznosti (izda naročilnice ali sklene pogodbe) za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2024 in ki zapadejo v plačilo v letu 2025, v višini 60 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v proračunu za leto 2024. V letu 2024 lahko neposredni uporabnik prevzame obveznosti (izda naročilnice ali sklene pogodbe), ki zapadejo v plačilo v letu 2026, do višine 40 % obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 2024 po podskupinah kontov znotraj podprograma neposrednega uporabnika. Neposredni uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.
(4) Neposredni uporabnik v skladu s prejšnjim odstavkom prevzema obveznosti v prihodnjih letih, če ima za te namene načrtovane odhodke v veljavnem NRP.
(5) Omejitve iz prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za:
– pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
– pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za izvajanje upravnih nalog;
– pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe;
– pogodbe, ki se financirajo iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost.
(6) O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, odloča občinski svet. Neposredni uporabniki občinskih proračunov morajo pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance.
(7) Prevzete obveznosti na podlagi tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika ter v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
6. člen 
(namenskost proračunskih sredstev) 
(1) Neposredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega odloka.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
(3) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
(4) Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani odredbodajalca krajevne skupnosti.
7. člen 
(plačevanje obveznosti proračuna) 
(1) Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance.
8. člen 
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča župan) 
(1) Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
(2) Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 20 % obsega podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 15 % obsega glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena neposredni uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe s postavk namenskih sredstev ter s in na plačne konte integralnih postavk, razen med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine kontov ni možna.
(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena lahko neposredni uporabnik v svojem finančnem načrtu odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
(6) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(7) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju in z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu o prerazporeditvah pravic porabe sredstev in v bilancah proračuna prikaže veljavni proračun za leto 2024.
9. člen 
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča občinski svet) 
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem členu, med:
– podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk,
– glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne sme presegati 10 % obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk.
10. člen 
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti) 
(1) O prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti odločajo predsedniki svetov krajevnih skupnosti na način, kot je določeno v 8. in 9. členu tega odloka, v okviru finančnih načrtov, ki so v njihovi pristojnosti.
(2) O razporeditvah pravic porabe iz splošne proračunske rezervacije v finančne načrte krajevnih skupnosti odloča župan.
(3) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov v skladu z omejitvami iz tega odloka.
11. člen 
(dodatne prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti) 
Ne glede na omejitve v prejšnjem členu lahko župan na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti za namen zagotavljanja potrebnih sredstev, in sicer med:
– podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne sme presegati 80 % obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu oziroma rebalansu.
12. člen 
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic porabe na njih ter odpiranje novih proračunskih postavk in zagotavljanje pravic porabe na njih) 
(1) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun uravnotežen.
(2) Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke odpira občinski svet. Izjemoma lahko tudi župan odpre nove proračunske postavke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
(3) Sredstva na novih proračunskih postavkah se zagotovijo iz namenskih prejemkov, vezanih na nacionalne in evropske razpise, oziroma s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja porabe ali med programskimi področji proračunske porabe.
13. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta oziroma programa. Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
(2) Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.
(4) Če se med proračunskim letom izkaže, da plačila iz ostalih virov ne potekajo v skladu s predvidevanji, ali če se ugotovi odstopanja od predvidenega poteka izvedbe ter s tem izdatkov za projekt, postane načrt financiranja projekta neusklajen. Prilagoditev načrta izvedbe in financiranja projekta tako, da se uskladi potrebne predvidene izdatke za projekt in predvidene vire za financiranje projekta, potrdi občinski svet.
(5) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
14. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
(1) Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom ZJF.
(2) Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih prejemkov proračuna. Ukrep se lahko uporabi do višine 5 %, in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih v enakem odstotku glede na pravice porabe, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi.
(3) Pravice porabe iz naslova ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe se prerazporedijo v splošno proračunsko rezervacijo.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena in ne glede na 4. člen odloka, se za pokrivanje vseh izdatkov proračuna lahko porabijo namenska sredstva iz 4. člena odloka, za katera župan ocenjuje, da v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane namene.
15. člen 
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti) 
(1) V skladu z drugim odstavkom 66. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr. in 161/22) mora krajevna skupnost pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 5.000,00 EUR brez DDV in se ne nanaša na ravnanje z nepremičninami, pridobiti pisno soglasje župana.
(2) Za pravne posle, ki se nanašajo na ravnanje z nepremičninami, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana.
16. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 
(1) Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2024, skupaj s prenesenimi sredstvi, določi v višini 1,5 % prejemkov občinskega proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2024 dodatno oblikuje v višini 15.000,00 EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR župan in o tem obvesti občinski svet.
(4) Za dodelitev sredstev iz proračunske rezerve mora upravičenec vložiti vlogo v roku 15 dni od nastanka dogodka iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Upravičenec mora imeti dan pred nastankom dogodka iz drugega odstavka 49. člena ZJF, stalno prebivališče v Občini Trebnje.
17. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(2) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
18. člen 
(pravice porabe za realizacijo letnih programov) 
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali posebnim predpisom.
19. člen 
(odgovornost za izvrševanje proračuna) 
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet v skladu z ZJF.
(2) Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti.
20. člen 
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov) 
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.
21. člen 
(uporaba zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije) 
Za vse, kar ni posebej urejeno s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe veljavnega zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
22. člen 
(pooblastilo županu za odpis dolga) 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti občinski svet.
(3) V primeru, ko dolg posameznega dolžnika ne presega stroška 5,00 EUR, se v poslovnih knjigah razknjiži; v tem primeru ni potrebno izvesti postopka izterjave. Evidenca razknjiženih dolgov se razkrije v zaključnem računu.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
23. člen 
(zadolževanje) 
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 1.200.000,00 EUR za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2024.
24. člen 
(upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Občina lahko upravlja z dolgom občinskega proračuna.
25. člen 
(poroštva občine) 
(1) Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 7/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju: ZFO-1). O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
(2) Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje soglasja, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. O dajanju soglasij k zadolžitvi za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
(3) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu ZFO-1. O dajanju soglasij odloča občinski svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(začasno financiranje 2025) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu 2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
27. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-134/2023-19
Trebnje, dne 21. decembra 2023
Županja 
Občine Trebnje 
Mateja Povhe 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti