Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2024, stran 12099.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) je župan Občine Tišina dne 21. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2024 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2024 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2023. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23, 64/23, 103/23); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun januar– marec 2024
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.176.033,06
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
948.027,73
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
684.705,19
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
672.113,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
6.840,50
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
3.515,03
706
DRUGI DAVKI
2.236,66
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
263.322,54
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
36.578,10
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
986,60
712
DENARNE KAZNI 
0,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
161.606,51
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
64.151,33
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
0,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
228.005,33
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
228.005,33
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
917.858,56
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
345.451,69
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
100.093,54
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
17.331,62
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
216.465,77
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
8.096,33
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
3.464,43
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
323.617,69
410
SUBVENCIJE
40.291,78
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
191.066,33
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
8.550,54
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
83.709,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
248.789,18
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
248.789,18
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
0,00
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.)
258.174,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
41.728,42
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
41.728,42
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
216.446,08
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–41.728,42
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–258.174,50
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo
410.000,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Tišina za leto 2024.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024.
Št. 032-0029/2023-1
Tišina, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti