Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4049. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2023, stran 12096.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odločba US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji dne 19. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2023
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.698.935,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.565.073,88
70
DAVČNI PRIHODKI
15.912.550,84
700 Davki na dohodek in dobiček
14.509.674,00
703 Davki na premoženje
1.050.828,73
704 Domači davki na blago in storitve
352.048,11
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.652.523,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.953.022,35
711 Takse in pristojbine
28.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
37.950,00
714 Drugi nedavčni prihodki
633.550,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI
447.200,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
38.160,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
409.040,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.686.661,26
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.268.058,11
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 
2.418.603,15
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
29.601.542,64
40
TEKOČI ODHODKI
6.467.394,81
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.188.439,27
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
187.660,73
402 Izdatki za blago in storitve
4.547.539,81
403 Plačila domačih obresti
220.000,00
409 Rezerve
323.755,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.406.268,36
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.031.650,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
750.594,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.624.024,36
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
15.233.759,47
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.233.759,47
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
494.120,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
248.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
245.820,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.902.607,50
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
2.500.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
703.817,96
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
703.817,96
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.106.425,46
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.796.182,04
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.902.607,50
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2022
2.106.425,46
« 
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 295.885,00 EUR«.
3. člen 
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 2.500.000,00 EUR za projekte iz Načrta razvojnih programov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0144/2022
Šentjur, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti