Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4038. Odlok o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2024, stran 12080.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Občine Medvode za leto 2024 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2024 (Uradni list RS, št. 39/23) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Spremembe proračuna 2024
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.267.863
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.244.851
70 
DAVČNI PRIHODKI
15.855.334
700 Davki na dohodek in dobiček
11.810.604
703 Davki na premoženje
3.682.230
704 Domači davki na blago in storitve
362.500
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.389.517
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.286.017
711 Takse in pristojbine
53.000
712 Globe in druge denarne kazni
81.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.940.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.500.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.500.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.523.012
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
843.169
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
679.843
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.856.558
40 
TEKOČI ODHODKI
5.255.544
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.237.170
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
193.170
402 Izdatki za blago in storitve
3.588.204
403 Plačila domačih obresti
137.000
409 Rezerve
100.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.168.046
410 Subvencije
359.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.671.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
570.840
413 Drugi tekoči domači transferi
2.565.806
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.075.444
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.075.444
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
357.524
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
135.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
222.024
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–4.588.695
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
448.355
55 
ODPLAČILA DOLGA
448.355
550 Odplačila domačega dolga
448.355
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–5.037.050
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–448.355
XI. 
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.588.695
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
5.037.050
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
V 18. členu se peti odstavek spremeni tako da se glasi:
»Družbe, ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2024 lahko zadolžijo do skupne višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, skupno največ do 5.894.400 EUR, in sicer:
– JP LPP d.o.o.:
– do 153.600 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 10 let, za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– do 633.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– JP ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.:
– do 768.000 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– do 2.841.600 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– JP VOKA SNAGA d.o.o.:
– do 537.600 EUR za dolgoročno zadolžitev pri bankah z ročnostjo do 7 let, za financiranje investicij, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov; 
– do 960.000 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. 
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o.«
3. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) se lahko v letu 2024 dolgoročno zadolži na način in pod pogoji, določenimi z zakoni, ki urejajo javne finance ter financiranje občin, podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 EUR – glede na delež lastništva Občine Medvode do višine 560.000 EUR,
– za obdobje največ do 25 let od dneva sklenitve kreditne pogodbe,
– za namen: za investicijo v center krožnega gospodarstva,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov.
O soglasju k zadolžitvi javnega podjetja iz prejšnjega odstavka odločajo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi predloga za pridobitev soglasja, v katerem mora javno podjetje navesti:
– razloge in namen za zadolževanje,
– osnovne elemente zadolžitve (predvideno višino glavnice, valuto zadolžitve, predvideno obrestno mero, predvidene stroške zadolžitve, predvideno ročnost, predvidene roke črpanj in predvideno zavarovanje) ter
– vire za odplačilo zadolžitve.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2024.
Št. 410-50/2023-4
Medvode, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti