Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4037. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2023, stran 12078.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2023 (Uradni list RS, št. 39/23) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2023
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.980.188
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.827.734
70 
DAVČNI PRIHODKI
13.286.647
700 Davki na dohodek in dobiček
11.305.637
703 Davki na premoženje
1.631.510
704 Domači davki na blago in storitve
349.500
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.541.087
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.124.017
711 Takse in pristojbine
53.010
712 Globe in druge denarne kazni
71.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.900
714 Drugi nedavčni prihodki
1.263.160
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
208.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
8.040
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
200.000
73 
PREJETE DONACIJE
6.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 
6.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
7.938.414
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.412.649
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.525.765
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
25.367.836
40 
TEKOČI ODHODKI
5.406.002
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.111.120
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
175.390
402 Izdatki za blago in storitve
3.898.344
403 Plačila domačih obresti
121.148
409 Rezerve
100.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.234.633
410 Subvencije
331.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.861.550
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
553.790
413 Drugi tekoči domači transferi
2.487.993
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.241.885
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.241.885
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
485.316
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
249.339
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
235.977
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.387.648
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
636.352
55 
ODPLAČILA DOLGA
636.352
550 Odplačila domačega dolga
636.352
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.024.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–636.352
XI. 
NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
1.387.648
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.024.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in štirimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2023.
Št. 410-207/2022-10
Medvode, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti