Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4036. Odlok o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Ljubljana, stran 12077.

  
Na podlagi 42. člena v zvezi s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21), drugega odstavka 44.a člena v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 10. seji dne 18. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in predmet koncesije) 
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega Mestna občina Ljubljana kot koncedent podeli koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti kot javne zdravstvene službe na primarni ravni v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
2. člen 
(območje izvajanje koncesije) 
Koncesija se izvaja na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.
3. člen 
(obseg koncesije) 
Koncesija po tem odloku se podeli eni fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za koncesionarja v skladu s tem odlokom.
II. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA TER POGOJI IN MERILA ZA IZBOR 
4. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 
(1)Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Tričlansko strokovno komisijo za pregled in vrednotenje vlog za pridobitev koncesije imenuje s sklepom župan.
(3) O podelitvi koncesije z upravno odločbo odloči mestna uprava.
(4) Za sklenitev koncesijske pogodbe je pristojen župan.
5. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
V javnem razpisu za podelitev koncesije se objavijo najmanj naslednji podatki:
1. ime in sedež koncedenta,
2. podatek o objavi koncesijskega akta,
3. območje, obseg in navedbo, da se koncesijo podeljuje za lekarniško dejavnost,
4. postopek izbire koncesionarja,
5. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za podelitev koncesije,
6. merila za izbiro koncesionarja,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. rok za začetek izvajanja lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije,
9. kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije,
10. naslov in rok za vložitev vlog ter
11. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izbiri.
6. člen 
(pogoji za izbiro koncesionarja) 
(1)Koncesionar je lahko fizična oseba, ki je hkrati nosilec lekarniške dejavnosti, ali pravna oseba, v kateri ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi njen poslovodja oziroma poslovodni organ, več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu te osebe. V času trajanja koncesijskega razmerja se lahko navedeni delež v osnovnem kapitalu koncesionarja, ki je pravna oseba, prenese na drugo osebo v skladu s četrtim odstavkom 10. člena tega odloka.
(2) Koncesionar mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer mora imeti v Republiki Sloveniji izpostavo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Kandidat za koncesionarja mora, poleg pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, za podelitev koncesije izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– pogoje, določene za vodjo lekarne, ali imeti zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– je registriran pri pristojnem sodišču oziroma drugem registracijskem organu za izvajanje lekarniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali kot pravna oseba. Če registracija ob vložitvi vloge na javni razpis še ni izvedena, se kandidat s pisno izjavo zaveže k ureditvi registracije pred podpisom koncesijske pogodbe,
– kandidatu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija zaradi kršitev koncesionarju v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost;
– lokacija prostorov za izvajanje koncesijske dejavnosti je od obstoječih lekarn na območju Mestne občine Ljubljana oddaljena vsaj 400 metrov, merjeno po javni cesti.
(4) Poleg pogojev, določenih v tem členu, kandidat izpolnjuje pogoje glede prostorov in opreme za lekarno, če k vlogi za pridobitev koncesije predloži izjavo, da bo izpolnil pogoj glede prostorov in opreme v določenem roku po podpisu koncesijske pogodbe.
7. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
(1)Merila za izbiro koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost,
– izkušnje in reference nosilca lekarniške dejavnosti ter
– dostopnost lokacije.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji.
III. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE, PRENEHANJE IN ZAČASNI PRENOS KONCESIJE 
8. člen 
(začetek in čas trajanja koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.
9. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe ali
– z odvzemom koncesije.
10. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 
(1)Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi kršitev pogodbe,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– s smrtjo koncesionarja,
– s smrtjo nosilca lekarniške dejavnosti, ki ima več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu pravne osebe s koncesijo, pa ne pride do prenosa lastniškega deleža na novega nosilca lekarniške dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom tega člena,
– s sporazumom.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesijska pogodba po tretji oziroma četrti alineji prvega odstavka tega člena preneha, ko v skladu z zakonom nastanejo pravne posledice stečaja oziroma s smrtjo koncesionarja. Pravice do koncesije niso del stečajne mase. Za čas trajanja stečajnega postopka lahko koncedent začasno prenese izvajanje lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije na začasnega prevzemnika.
(4) V primeru smrti koncesionarja ali nosilca lekarniške dejavnosti, ki ima več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu pravne osebe, ki je koncesionar za izvajanje lekarniške dejavnosti, lahko pravni naslednik preminulega koncesionarja ali nosilca lekarniške dejavnosti še naprej izvaja lekarniško dejavnost na podlagi koncesije, vendar najdlje pet let od smrti koncesionarja ali nosilca lekarniške dejavnosti. Če pravni naslednik ne izpolnjuje pogojev za vodjo lekarne, ki so določeni z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, imenuje vodjo lekarne, vendar največ za dobo dveh let.
11. člen 
(odvzem koncesije) 
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo zaradi kršitve koncesionarja, če:
– nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu pravne osebe s koncesijo, ne izpolnjuje več pogojev ali nima več zaposlene osebe, ki izpolnjuje pogoje za vodjo lekarne, določene v zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost,
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za vodjo lekarne, določenih v zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost,
– koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po zakonu, ki ureja lekarniško dejavnost.
(2) Preden koncedent odvzame koncesijo, koncesionarja pisno opozori na kršitev, ki je razlog za odvzem koncesije, in mu določi primeren rok za odpravo kršitev.
(3) Če koncesionar v roku iz prejšnjega odstavka kršitve ne odpravi, koncedent po uradni dolžnosti izda odločbo o odvzemu koncesije. Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.
12. člen 
(začasni prenos koncesije) 
(1)Koncedent lahko zaradi zagotovitve javnega interesa in kadar koncesionar, ki je fizična oseba, zaradi dalj časa trajajoče bolezni, odsotnosti zaradi varstva in vzgoje otroka ali izobraževanja ne more izvajati lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije, začasno prenese izvajanje lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije na začasnega prevzemnika, vendar ne več kot za dve leti.
(2) Začasni prevzemnik iz prejšnjega odstavka prevzame vse obveznosti iz koncesijske pogodbe in izvaja lekarniško dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi koncesijske pogodbe, ki je bila sklenjena s koncesionarjem, ki začasno ne more izvajati lekarniške dejavnosti na podlagi koncesije.
(3) Za čas prenosa koncesije iz tega člena sklene koncedent z začasnim prevzemnikom pogodbo, ki vsebuje vse pravice in obveznosti iz koncesijske pogodbe, ki jih je prevzel koncesionar.
IV. FINANČNA SREDSTVA IN NADZOR 
13. člen 
(javna sredstva) 
(1)Koncedent koncesionarju ne zagotavlja finančnih sredstev za izvajanje koncesije.
(2) Storitve, opravljene na podlagi podeljene koncesije, se financirajo iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
14. člen 
(nadzor koncedenta) 
(1)Nadzor nad izvajanjem koncesije v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.
(2) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesije.
V. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1709-1/2023-11
Ljubljana, dne 18. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 
 
Po pooblastilu 
podžupan MOL 
Aleš Čerin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti