Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4032. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024, stran 12067.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 
Št. 410-124/2023
Koper, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na 10. redni seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2024.
2. člen 
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2024 znašajo:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
88.383.384
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70.435.228
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
51.351.833
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
34.322.333
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
15.062.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.967.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
19.083.395
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
10.564.497
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
92.000
712
GLOBE IN DENARNE KAZNI 
480.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
178.518
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7.768.380
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
4.406.000
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
400.000
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
4.006.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
301.300
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
301.300
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
11.976.408
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
10.632.493
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 
1.343.915
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
1.264.448
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
196.168
787
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
1.068.280
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
103.944.822
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
16.466.025
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
6.955.738
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
1.064.954
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
6.200.183
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.745.150
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
500.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
41.711.028
410
SUBVENCIJE
3.842.570
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
14.367.100
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
3.086.519
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
20.414.839
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
43.746.759
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
43.746.759
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
2.021.010
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
1.332.627
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
688.383
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–15.561.438
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
1.000
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
1.000
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
10.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
3.279.289
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
3.279.289
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–8.839.727
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
6.720.711
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
15.561.438
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
8.996.949
3. člen 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, razčlenjeni po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Podrobnejša razčlenitev odhodkov proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in ukrepi državnih pomoči.
Celoten proračun se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.
4. člen 
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter sredstva vnovčenih garancij.
Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so izvirni prihodki posamezne krajevne skupnosti, ki jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
Zbrana sredstva iz naslova vplačanih taks za obremenjevanje voda in za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (okoljske dajatve) se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
8. člen 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna neposrednega proračunskega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk oziroma projektov, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
Ne glede na omejitve prerazporejanja sredstev opredeljene v četrtem odstavku tega člena lahko župan izjemoma prerazporedi sredstva za plačilo obveznosti pravnomočnih in izvršljivih sodnih odločb.
Prerazporeditve sredstev proračuna se vodijo kot veljavni proračun.
9. člen 
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu se lahko za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu, pri čemer prevzeta obveznost ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v letu 2025 ne smejo presegati 50 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2024.
Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih ne smejo presegati 25 odstotkov teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2024.
Za projekte, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunih naslednjih let iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijske dokumentacije, ki jo potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračune prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v potrjeni investicijski dokumentaciji, pod pogojem, da je projekt vključen v proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo presegati 15 % teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
– najem prostorov in opreme, dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– izdatke iz udeležbe občine pri izvajanju skupnih projektov, ki se sofinancirajo iz drugih virov,
– prevoze šoloobveznih otrok,
– štipendije,
– regres oskrbnin drugim občinam in drugim izvajalcem na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok,
– za izvedbo projektov, ki se financirajo iz sredstev EU, in sicer do višine vrednosti projekta,
– potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
10. člen 
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
11. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje in s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
12. člen 
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnih načrtov razvojnih programov. Na osnovi tega lahko župan spreminja in dopolnjuje načrt razvojnih programov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet ali če gre za plačilo obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Spremembe načrta razvojnih programov se vodijo kot veljavni načrt razvojnih programov.
13. člen 
Sredstva od prodaje, najemnine in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski uporabniki uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja.
14. člen 
Župan lahko skladno z določbami 77. člena Zakona o javnih financah v letu 2024 odpiše plačilo dolga posameznemu dolžniku do višine 1.000 EUR, vendar največ do skupne višine 30.000 EUR letno.
Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 77. člena ZJF ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
Kadar skupni dolg posameznega dolžnika ne presega 25 EUR, se v poslovnih knjigah razknjiži in se ne šteje v kvoto iz prvega odstavka tega člena.
15. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o kratkoročni zadolžitvi največ do 5 % sprejetega proračuna v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov in
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z zakonom.
16. člen 
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo iz tekočih prihodkov polletno do višine določene s proračunom in se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 50.000 EUR odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
17. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2024 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
18. člen 
Načrtovana višina zadolžitve občine v letu 2024 znaša 10.000.000 EUR in se namenja za financiranje investicij predvidenih v proračunu Mestne občine Koper.
19. člen 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin v letu 2024 lahko zadolži do skupne višine 1.721.549 EUR.
20. člen 
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost in presegajo 42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
21. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-124/2023
Koper, dne 21. decembra 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2024 
N. 410-124/2023
Capodistria, 21 dicembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), dell'articolo 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – versione consolidata ufficiale, 14/13 – mod., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – dec. della C.C., 18/23 – ZDU-1O e 76/23) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, durante la 10a seduta ordinaria del 21 dicembre 2023, ha adottato il
D E C R ET O 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l'anno 2024 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità di esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2024.
Articolo 2 
I fondi di bilancio sono ripartiti secondo gli schemi di bilancio, i cui rispettivi valori per l’anno 2024 ammontano a:
in EURO
A. BILANCIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
CONTO
I.
TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
88.383.384
ENTRATE CORRENTI (70+71)
70.435.228
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706) 
51.351.833
700
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
34.322.333
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
15.062.000
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
1.967.500
706
ALTRE IMPOSTE
0
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
19.083.395
710
PARTECIPAZIONE AL PROFITTO ED ENTRATE PATRIMONIALI 
10.564.497
711
TASSE E CONTRIBUTI
92.000
712
AMMENDE E ALTRE PENE PECUNIARIE 
480.000
713
ENTRATE PROVENIENTI DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
178.518
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
7.768.380
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (720+722)
4.406.000
720
ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
400.000
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE
4.006.000
73
DONAZIONI RICEVUTE (730)
301.300
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
301.300
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI 
11.976.408
740
ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
10.632.493
741
FONDI RICEVUTI DA MEZZI DEL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO DELL'UE 
1.343.915
78
FONDI RICEVUTI DALL'UNIONE EUROPEA
1.264.448
786
ALTRI FONDI RICEVUTI DALL’UNIONE EUROPEA
196.168
787
FONDI RICEVUTI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
1.068.280
II.
TOTALE SPESE (40+41+42+43)
103.944.822
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
16.466.025
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
6.955.738
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO
1.064.954
402
SPESE PER BENI E SERVIZI 
6.200.183
403
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
1.745.150
409
ACCANTONAMENTI
500.000
41
STANZIAMENTI DI PARTE CORRENTE (410+411+412+413)
41.711.028
410
SOVVENZIONI
3.842.570
411
TRASFERIMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
14.367.100
412
TRASFERIMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI NON-PROFIT
3.086.519
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
20.414.839
42
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
43.746.759
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
43.746.759
43
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 
2.021.010
431
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE E FISICHE, DIVERSE DA FRUITORI DEL BILANCIO
1.332.627
432
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
688.383
III.
AVANZO (DISAVANZO) DI BILANCIO (I.-II.)
–15.561.438
B. CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
75
IV.
RIMBORSO DI CREDITI CONCESSI E ALIENAZIONE DI QUOTE CAPITALE (751+752)
1.000
751
VENDITA DI QUOTE CAPITALE
0
752
RICAVO A TITOLO DI PRIVATIZZAZIONE 
1.000
44
V.
PRESTITI CONCESSI E AUMENTO DI QUOTE CAPITALE (440+441)
0
VI.
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (IV.-V.)
1.000
C. CONTO FINANZIARIO
50
VII.
INDEBITAMENTO (500)
10.000.000
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
10.000.000
55
VIII.
RIMBORSO DEI DEBITI (550)
3.279.289
550
RIMBORSO DEI DEBITI IN AMBITO NAZIONALE 
3.279.289
IX.
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI IN CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
–8.839.727
X.
INDEBITAMENTO AL NETTO (VII.-VIII.) 
6.720.711
XI.
FINANZIAMENTO AL NETTO (VI.+VII.-VIII.-IX.)=III. *
15.561.438
XII.
STATO DEI FONDI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE
8.996.949
Articolo 3 
Il bilancio è costituito dalla parte generale, dalla parte particolare e dal piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio è costituita dalle entrate e dalle spese, dal conto crediti e investimenti finanziari e dal conto finanziario, suddivisi in base alla classificazione economica fino al dettaglio del conto di spesa.
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di bilancio è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio. Detti piani finanziari sono strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilanci di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in voci del bilancio, le quali, a loro volta, sono segmentate in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
Il piano dei programmi di sviluppo comprende i progetti e le misure in ambito degli aiuti di stato.
Il bilancio completo è pubblicato sul sito internet del Comune città di Capodistria.
Articolo 4 
Si ritengono entrate finalizzate ai sensi del presente decreto le entrate ottenute dalla tassa sul rischio incendio, sull’inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti e fondi recepiti dalla riscossione delle garanzie.
Le entrate delle comunità locali, non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale, sono entrate della singola comunità locale, che la stessa inserisce nel piano finanziario, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le opere d’urbanizzazione primaria sono destinati al finanziamento di tali opere.
I fondi raccolti dalla riscossione delle tasse di inquinamento delle acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti (imposte ambientali) possono essere destinati in via esclusiva:
– alla costruzione delle infrastrutture finalizzate all’esercizio dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale in conformità con i programmi operativi nazionali, adottati mediante le normative di protezione ambientale relative alla depurazione e scarico delle acque reflue, al trattamento dei rifiuti urbani e allo smaltimento dei medesimi, nonché
– all’assicurazione degli standard di approvvigionamento, come pure dei provvedimenti tecnici, organizzativi e di altra natura, prescritti per l’attuazione dei servizi pubblici obbligatori di protezione ambientale.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali erano stati destinati.
Articolo 5 
I fondi di bilancio possono venir spesi solamente per le finalità definite dal bilancio.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte particolare del bilancio e del piano annuale dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa in nome del comune non possono superare le effettive disponibilità del bilancio all’uopo stanziate.
Articolo 6 
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio è ammesso unicamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio, i fruitori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge sugli appalti pubblici.
Articolo 7 
L’esecuzione del bilancio è di competenza del Sindaco che può conferire le rispettive deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario risponde il Consiglio della Comunità locale o il Presidente del medesimo Consiglio, nel caso in cui egli venga delegato dal Consiglio della Comunità locale.
Articolo 8 
La decisione riguardo la ridistribuzione nello stanziamento per la singola voce della parte particolare del bilancio figurante tra i conti del medesimo sotto il capitolo di spesa del singolo fruitore del bilancio – degli organi comunali e dell'amministrazione, spetta al Sindaco.
La decisione riguardo la ridistribuzione nello stanziamento per la singola voce del piano finanziario delle comunità locali compete al Consiglio della Comunità locale o al Presidente del Consiglio, se egli viene delegato dal Consiglio della Comunità locale.
La ridistribuzione dei mezzi del bilancio ovvero delle singole voci del bilancio è possibile solamente con la diminuzione di altre voci del piano finanziario del fruitore diretto del bilancio o del progetto nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente, non sono ammesse redistribuzioni che interessano gli stanziamenti per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo conto ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo conto di bilancio si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro i limiti dei fondi destinati al singolo fruitore diretto del bilancio.
Nel caso in cui nell’attuazione del bilancio si accerti che le singole voci, contenute nella parte particolare del bilancio ed inserite a livello di conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto-capitolo anche altri conti, si procede, ai fini dello stanziamento dei fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli A, B e C in conformità al regolamento sul piano contabile unitario per il bilancio, i fruitori di bilancio ed altre persone di diritto pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle voci di bilancio in armonia con il bilancio di previsione e la rispettiva struttura, approvati nella parte specifica del medesimo.
A prescindere dalle limitazioni della ridistribuzione dei mezzi definite al quarto comma del presente articolo, il Sindaco può, eccezionalmente, ridistribuire i fondi per il pagamento degli obblighi delle sentenze esecutive.
Le ridistribuzioni dei fondi della previsione di bilancio sono considerate bilancio in vigore.
Articolo 9 
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Nell'anno in corso, per un progetto incluso nel piano dei programmi di sviluppo, può venir pubblicato l’appalto pubblico per il valore totale dello stesso progetto, solamente nel caso in cui per lo stesso siano previsti i diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato. In questo caso, gli impegni di spesa assunti non devono eccedere il 20 % del totale ammontare del valore dello stesso progetto, come definito nel piano dei programmi di sviluppo.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti nell'anno 2025 a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 50 % dei diritti di spesa nel bilancio di previsione approvato dal fruitore diretto del bilancio nel 2024.
Gli impegni di spesa complessivi assunti, che dovranno essere assolti negli anni successivi a titolo di spesa d’investimento, non devono eccedere il 25 % degli impegni di spesa nel bilancio di previsione approvato del fruitore diretto del bilancio nel 2024.
In caso di progetti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio degli anni successivi di cui al comma secondo del presente articolo, è ammessa la pubblicazione del bando pubblico entro i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal Consiglio comunale. Il fruitore del bilancio può pertanto impegnare il bilancio preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre a condizione che detto investimento sia stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15 % dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano finanziario approvato del singolo fruitore diretto in ambito di determinata finalità.
Indipendentemente dalle disposizioni di cui al comma precedente del presente articolo, il fruitore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
– l’affitto degli immobili e delle attrezzature, l’erogazione dell’energia elettrica, la fornitura del servizio telefonico, l’approvvigionamento dell’acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, i servizi informatici ed altri servizi necessari all’attività operativa dei fruitori di bilancio;
– le uscite di partecipazione del comune nella realizzazione di progetti comuni che vengono cofinanziati da altre fonti;
– il trasporto di bambini con obbligo scolastico;
– le borse di studio;
– il rimborso delle rette ad altri Comuni e ad altri fornitori nell’ambito dell’assistenza e dell'educazione della prima infanzia;
– la realizzazione di progetti finanziati da fondi UE, e cioè fino all’ammontare dei fondi finanziati;
– la redazione del Piano regolatore comunale del Comune città di Capodistria.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti del bilancio di previsione al quale si riferiscono.
Articolo 10 
Nel caso in cui durante l’anno le attribuzioni o le competenze del singolo fruitore del bilancio subiscono notevoli cambiamenti, si procede all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando la necessaria ridistribuzione in ambito del bilancio approvato, nonché alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
I fruitori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi nell’ambito dell’amministrazione comunale oppure con un altro fruitore diretto del bilancio, nel caso in cui tale soluzione contribuisca alla maggiore razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 11 
I singoli fruitori del bilancio attingono ai fondi in base ad un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari erogatori di servizi pubblici.
Altri destinatari dei fondi di bilancio sono persone fisiche o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari fruitori riguardo al singolo compito non espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito al bando pubblico ovvero secondo i criteri stabiliti dal Sindaco.
Il Sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di pubblici servizi che non sono fruitori indiretti del bilancio, entro 30 giorni dall’approvazione del medesimo, assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
Articolo 12 
La realizzazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del fruitore diretto, viene adeguata alle entrate disponibili e nel rispetto dei rispettivi stanziamenti finalizzati.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite nel piano finanziario del fruitore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, nell’ambito del piano annuale dei programmi di sviluppo. A tale riguardo, il Sindaco ha altresì la facoltà di apportare modifiche ed integrazioni anche al piano annuale dei programmi di sviluppo e cioè riguardo ai progetti già inseriti nel medesimo. Il Sindaco può inserire un nuovo progetto nel programma annuale di sviluppo purché la rispettiva documentazione d’investimento sia approvata dal Consiglio comunale, oppure nei casi in cui si tratti di onorare gli impegni contrattuali assunti negli anni passati che non sono stati previsti nel bilancio per l’anno corrente.
La decisione in materia di spese d’investimento, definite nel piano finanziario del fruitore diretto – comunità locale, spetta al Consiglio della medesima ovvero al suo Presidente se investito di tali poteri dal Consiglio stesso.
Le modifiche al piano dei programmi di sviluppo vengono considerate come piano dei programmi di sviluppo in vigore.
Articolo 13 
I fondi ricavati dalla vendita, dall'affitto o dalla permuta del patrimonio comunale immobile, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi dai fruitori del bilancio esclusivamente per la costruzione, l’acquisto e la manutenzione di beni immobili del comune.
Articolo 14 
In conformità con le disposizioni dell’articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, per il 2024 il Sindaco può cancellare il debito del singolo debitore fino all’importo pari a 1.000 EURO. Tuttavia, l'ammontare dei debiti cancellati non deve superare l’importo massimo totale di 30.000 EURO annuali.
In base al quarto comma dell'articolo 77 della Legge sulle finanze pubbliche, non sono considerati debiti nei confronti del comune quelli derivanti dalle imposte obbligatorie.
Quando il debito del singolo debitore non supera 25 EUR, si cancella dai libri contabili amministrativi e non viene incluso nel piano dei conti di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 15 
È competenza del Sindaco deliberare in merito alle seguenti questioni:
– assunzione di prestiti a breve termine, al massimo fino al 5 % dell’intero ammontare del bilancio approvato in caso di introiti irregolari, e
– sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in conformità con la legge.
Articolo 16 
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori dalle entrate correnti di bilancio avviene a cadenza semestrale, fino alla concorrenza stabilita nel medesimo, e va a costituire il fondo di riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di 50.000 EURO, decide il Sindaco, su proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Consiglio comunale viene informato sul consumo di tali fondi tramite relazioni scritte. Negli altri casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare sopra riportato, decide il Consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 17 
I fruitori indiretti del bilancio comunale hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2024, come anche le relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese ripartite per finalità, realizzate nell’anno precedente in ottemperanza alla classificazione economica dei flussi finanziari pubblici. I fruitori indiretti del bilancio, finanziati principalmente dal bilancio, provvederanno ad adeguare i propri piani finanziari al bilancio approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto sul bilancio di previsione.
I fruitori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di fornire altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal Sindaco, dal comitato di controllo o dall’organo amministrativo comunale preposto alle finanze.
Articolo 18 
Nel 2024 si prevede un indebitamento del comune nell'ammontare di 10.000.000 di EURO da dedicare al finanziamento degli investimenti previsti nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria.
Articolo 19 
In conformità all’articolo 10 octies della Legge sul finanziamento dei comuni, l’indebitamento massimo consentito al Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria nell’anno 2024 è pari a 1.721.549 EURO.
Articolo 20 
I negozi giuridici stipulati dalla singola comunità locale e che impegnano una spesa complessiva superiore a 42.000 EURO, possono essere stipulati solamente con il consenso del sindaco, pena la loro nullità. Il consenso del sindaco non si richiede per i negozi giuridici cofinanziati dal comune.
Articolo 21 
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio assegnati al singolo fruitore ovvero beneficiario di tali fondi, risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico o associazione, oppure l’organo amministrativo del fruitore.
Articolo 22 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-124/2023
Capodistria, 21 dicembre 2023
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti