Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4022. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice, stran 12050.

  
Na podlagi 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo, 161/21), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 150/22 – ZIPRS2324, 95/23) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice 
1. člen 
V Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 54/10, 18/11, 53/12, 1/16, 69/18) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(1) Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik:
– plačati parkirnino za ves čas parkiranja ter vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati, ali
– upravičenost do parkiranja ves čas parkiranja izkazovati z veljavno dovolilnico, ki jo je izdal pristojni organ ali s parkirno karto, ki jo mora namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro vidna in povsem čitljiva iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Parkirnina se plačuje na parkomatu ali preko mobilne oziroma spletne aplikacije.
(3) Če je parkirnina plačana na parkomatu, je potrebno parkirni listek, iz katerega je razvidna upravičenost parkirati, namestiti na vidnem mestu v vozilu tako, da je dobro viden in povsem čitljiv iz zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Plačila parkirnine preko aplikacije ni potrebno posebej označiti.«
2. člen 
Črta se tretji odstavek 19. člena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Brežice, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti