Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2023 z dne 22. 12. 2023

Kazalo

4019. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, stran 12038.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18) sprejema Uprava Radiotelevizije Slovenija
P R A V I L N I K 
o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja postopek izvedbe javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) in izbire filmov, namenjenih za javno kinematografsko prikazovanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) sodeluje s finančnimi sredstvi, pod pogoji iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika pa lahko tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek sklenitve koprodukcijske pogodbe s prijavitelji izbranih filmov, izvajanje pogodbenih pravic in obveznosti ter izplačila finančnih sredstev.
2. člen 
(1) RTV SLO podpira slovensko filmsko produkcijo in izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje na podlagi Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA).
(2) Pri realizaciji in izkoriščanju (eksploataciji) filmov sodeluje RTV SLO kot koproducent v skladu s svojim koprodukcijskim deležem in določili koprodukcijske pogodbe.
3. člen 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna (AV) dela – kinematografski filmi vseh zvrsti (npr. igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi), ki so izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani.
2. Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v slovenskem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijanskem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu. Kot slovensko AV delo se šteje tudi evropsko filmsko delo, ki je na podlagi Evropske konvencije o filmski koprodukciji izenačeno z nacionalnimi filmskimi deli.
3. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
4. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za neodvisnega producenta in druge pogoje, določene v razpisu.
5. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
6. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa.
7. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
8. Projekt – prijavljeni film, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo realizacijo.
9. Realizacija projekta – izvedba vseh faz izdelave filma (pred produkcija, produkcija, post produkcija) do zaključne kopije filma, vključno z izdelavo končnega obračuna projekta.
10. Koproducent – pravna ali fizična oseba, ki na podlagi ustrezne koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji filma s svojim koprodukcijskim vložkom in je registrirana za izvajanje filmske produkcije.
11. Koprodukcijska pogodba – pogodba, ki jasno določa koprodukcijska razmerja med koproducenti, višino vložkov v film in koprodukcijske deleže, razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem filmu ter način delitve prihodka.
12. Koprodukcijski vložek – ovrednoteni (finančni, storitveni ipd.) vložek, ki ga koproducent vloži v izdelavo filma oziroma v projekt. Sorazmerni del njegovega vložka v končnem obračunu projekta predstavlja koproducentov koprodukcijski delež.
13. Finančni načrt projekta – ovrednoten prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta, ki je skladen s predračunom projekta.
14. Predračun projekta – predhodno ovrednotenje vseh stroškov, ki so potrebni za celovito realizacijo projekta, in ki je skladen s finančnim načrtom projekta.
15. Končni obračun projekta – ovrednotenje vseh dejansko nastalih stroškov pri realizaciji projekta, ki so nastali do dokončanja projekta.
16. Izkoriščanje (eksploatacija) filma – uporaba in razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem filmu (npr. njihov nadaljnji prenos, distribucija, trženje).
17. Sofinancer – pravna oseba javnega prava, ki na podlagi predhodnega izbirnega postopka in ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna finančna sredstva (subvencije) ali druge neodplačne storitve (t. i. državne pomoči).
18. Donator – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna sredstva ali druge neodplačne storitve.
19. Sponzor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi sredstva ali druge storitve v skladu s predpisi, ki urejajo sponzorstvo.
20. Ponudnik izdelkov – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi blago, blagovne znamke ali storitve v skladu s predpisi, ki urejajo promocijsko umeščanje izdelkov.
21. Investitor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe vloži sredstva v projekt, pri čemer dogovori povračilo celotne ali delne višine vloženih sredstev iz prihodka od izkoriščanja (eksploatacije) filma.
22. Javno prikazovanje – javna priobčitev filma v kinematografih v skladu z rednim programom kinematografa (ne vključuje enkratnih in izrednih projekcij filma, lahko pa se kratki film prikazuje v programskih sklopih z drugimi filmi).
23. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji filma, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
(2) Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen, določen v pravnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Če pomen v pravnih aktih ni določen, se upošteva ustaljen pomen pojmov v filmski industriji ter poslovni praksi.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PRIJAVNI POGOJI 
4. člen 
(1) RTV SLO sodeluje na razpisu kot koproducent pri izdelavi filmov, ki izpolnjujejo pogoje za slovensko AV delo in ki se javno prikažejo v kinematografih ter priobčijo javnosti tudi v medijih RTV SLO v skladu s pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba.
(2) RTV SLO sodeluje na razpisu s finančnim koprodukcijskim vložkom, s katerim se lahko krijejo vse faze realizacije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija). Ti stroški se tudi vštevajo v koprodukcijski vložek RTV SLO.
(3) RTV SLO lahko sodeluje na razpisu tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami, v kolikor obstajajo razpoložljive zmogljivosti, kar lahko RTV SLO smiselno vključi v razpis. Če RTV SLO sodeluje tudi s tehničnimi in infrastrukturnimi storitvami, se vrednost teh storitev skupaj z vrednostjo finančnega vložka RTV SLO všteje v koprodukcijski vložek RTV SLO.
(4) RTV SLO sodeluje kot koproducent pri projektih največ do petdeset (50) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko RTV SLO sodeluje kot koproducent pri projektih nizkoproračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do osemdeset (80) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov. V kolikor se ob končnem obračunu ali reviziji projekta izkaže, da koprodukcijski delež RTV SLO znaša več kot navedenih petdeset (50) oziroma osemdeset (80) odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov, je producent dolžan vrniti RTV SLO izplačani presežek sredstev in finančno ovrednotene vrednosti storitev RTV SLO.
5. člen 
(1) Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve in je registriran za izvajanje dejavnosti filmske produkcije.
2. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave na razpis še ni realizirano oziroma dokončano.
4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
(2) Na razpis se ne morejo prijaviti filmi, ki vsebujejo oglasne, pornografske ali rasistične vsebine.
6. člen 
(1) Prijavitelji morajo ob prijavi projektov na razpis predložiti RTV SLO vse obvezne obrazce, pogodbe ali predpogodbe, priloge in izjave, kot so predpisane z besedilom razpisa. Priloge morajo biti predložene v slovenskem jeziku. Priloge, ki se nanašajo na mednarodne koprodukcije in udeležence pri projektu, so lahko predložene v angleškem jeziku. Če so priložene v drugem tujem jeziku, ki ni angleški jezik, mora biti originalni prilogi v tujem jeziku predložen tudi povzetek priloge v slovenskem ali angleškem jeziku.
(2) V primeru prijave mednarodnega oziroma manjšinskega koprodukcijskega projekta mora prijavitelj predložiti tudi potrdilo SFC ali drugo veljavno potrdilo, da projekt izpolnjuje pogoje za mednarodno oziroma manjšinsko koprodukcijo, in mora navesti glavnega producenta, ki je nosilec projekta.
(3) RTV SLO ravna z vsemi osebnimi podatki iz prejetih vlog v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) RTV SLO je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo prijavitelji projektov. Ne glede na označbo prijaviteljev se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki imajo na podlagi zakona naravo informacije javnega značaja ali jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 
III. A Začetek postopka
7. člen 
(1) Postopek razpisa se lahko izvede za posamezno razpisno področje ali za več razpisnih področij hkrati. Razpisna področja so lahko z igranih, dokumentarnih in animiranih filmskih zvrsti ali pa se lahko določijo tudi na podlagi trajanja filmov ali finančne udeležbe.
(2) Z besedilom razpisa se določita najvišja skupna višina razpisanih sredstev RTV SLO in najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v posamezni projekt. Če se postopek razpisa izvede za več razpisnih področij, so razpisane vrednosti po posameznih področjih indikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko na podlagi predloga posamezne komisije prenesejo med seboj.
8. člen 
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
a. Uvedba postopka:
– predlog direktorja TV SLO na osnovi ugotovitve programskih potreb po izvedbi razpisa s strani odgovornega urednika UPE KUP in v skladu s programsko produkcijskim načrtom;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava razpisa.
b. Priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje prispelih vlog;
– odpiranje vlog;
– pozivanje na dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
c. Ocenjevanje ustreznih vlog:
– vsebinsko ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje vlog.
d. Izbor projektov:
– izdaja posamičnih odločb o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ali o zavrnitvi koprodukcijskega sodelovanja.
9. člen 
(1) Predlog za uvedbo postopka razpisa poda Upravi RTV SLO direktor TV SLO na podlagi predloga odgovornega urednika UPE KUP, v čigar področje vsebinsko spadajo razpisani projekti. Predlog vključuje vsebinsko utemeljitev razpisanega področja oziroma področij in predlagano višino finančnih sredstev ter časovnico izvedbe razpisa, vključno z okvirnim rokom za izdajo odločb. Predlog vključuje tudi možne člane komisije za odpiranje vlog in komisije za ocenjevanje vlog ter vodjo izvedbe razpisa, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi Uprava RTV SLO.
(2) Na podlagi predloga direktorja TV SLO sprejme Uprava RTV SLO sklep o začetku postopka razpisa, s katerim določi:
– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem področju;
– datum objave in trajanje razpisa;
– osnutek besedila razpisa kot prilogo k sprejetemu sklepu.
(3) Hkrati s sprejetjem sklepa o začetku postopka razpisa sprejme Uprava RTV SLO tudi sklep o imenovanju članov komisije za odpiranje vlog, članov komisije oziroma komisij za ocenjevanje vlog in vodje izvedbe razpisa, s katerim določi mandat in naloge posamezne komisije oziroma vodje izvedbe razpisa. Navedeni sklep se lahko sprejme kot posebni sklep ali je del sklepa o začetku postopka razpisa.
(4) Uprava RTV SLO lahko za razpisna dejanja po tem pravilniku pisno pooblasti posameznega člana Uprave RTV SLO, drugega vodstvenega delavca pri Upravi RTV SLO ali direktorja TV SLO. Če se pooblasti direktorja TV SLO, predloga direktorja TV SLO za uvedbo postopka ni treba podati; v tem primeru direktor TV SLO potrdi ugotovitve programskih potreb pristojnega uredništva, ki se štejejo kot predlog za uvedbo postopka.
10. člen 
(1) Besedilo razpisa se objavi na spletni strani RTV SLO. V Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o objavi razpisa.
(2) V času trajanja razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim osebam na spletni strani in sedežu RTV SLO.
11. člen 
(1) Besedilo razpisa mora vsebovati:
– razpisno področje oziroma področja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV SLO (finančnega in morebitnega storitvenega vložka) na posameznem razpisnem področju, najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO, najvišjo višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO na posameznem področju, najvišji znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO v projekte na posameznem razpisnem področju;
– razpisane vrednosti po posameznih področjih, ki so indikativni in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med seboj;
– trajanje razpisa;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati projekti in prijavitelji projektov;
– dokumentacijo in priloge, ki jo morajo predložiti prijavitelji projektov;
– merila za ocenjevanje projektov;
– število točk po posameznih ocenjevalnih merilih, skupno število točk in minimalno število točk, ki jih morajo projekti doseči, da so lahko predlagani v koprodukcijsko sodelovanje;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– podatke o dokumentaciji razpisa;
– kontaktno osebo RTV SLO.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko objavijo tudi drugi podatki v zvezi z razpisom.
12. člen 
(1) Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV SLO, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenem elektronskem predalu. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV SLO.
(2) Vsaka vloga in njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Oseba, ki sprejema vloge ne da bi jih odprla, na vsaki vlogi jasno označi datum in uro vložitve vloge oziroma datum in uro oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev ali spremembo vloge.
III. B Komisija za odpiranje vlog
13. člen 
(1) Prispele vloge odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje Uprava RTV SLO.
(2) Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) člani, Uprava RTV SLO pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi projekti.
(3) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije praviloma najmanj 5 dni pred zasedanjem.
(4) RTV SLO pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
(5) Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki s projektom kandidira na razpisu. RTV SLO lahko zahteva od zakonitega zastopnika in pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
14. člen 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in ki obsega:
– naziv in sedež RTV SLO;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
15. člen 
(1) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in napravi poročilo o odpiranju posamezne vloge, ki ga podpišejo vsi prisotni člani komisije. Poročilo vsebuje šifro vloge, vlagatelja, naslov vlagatelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne in obrazložitev iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
(2) Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
16. člen 
(1) Če prijavitelj za isti projekt na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
(2) Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
17. člen 
(1) Glede vlog, ki niso ustrezne, predsednik komisije za odpiranje vlog Upravi RTV SLO predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
(2) Na podlagi predloga predsednika komisije za odpiranje vlog, Uprava RTV SLO z obrazloženim sklepom, ki vsebuje pravni pouk, zavrže posamično vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba ali je vlagatelj ni dopolnil v zahtevanem roku.
18. člen 
(1) Ko je postopek odpiranja vlog in njihovih morebitnih dopolnitev končan, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo o vlogah, ki so pravočasne, popolne ter vložene s strani upravičenih prijaviteljev in ga predloži predsedniku komisije za ocenjevanje projektov, o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe razpisa.
(2) Poročilo vsebuje seznam popolnih vlog, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta).
(3) Na podlagi poročila vodja izvedbe razpisa pripravi obrazce za ocenjevanje projektov in jih skupaj z ustreznimi vlogami preda komisiji za ocenjevanje projektov v nadaljnjo obravnavo.
III. C Komisija za ocenjevanje projektov
19. člen 
(1) Projekte ocenijo komisije za ocenjevanje projektov, ki jih iz vrst zaposlenih na RTV SLO in zunanjih strokovnjakov s sklepom imenuje Uprava RTV SLO. S sklepom se določijo tudi naloge in mandat komisij.
(2) Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Uprava RTV SLO lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi projekti.
(3) Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za ocenjevanje projektov, oblikovanje komisij, mandat članov komisij, podrobnejša opredelitev njihovih nalog ter način njihovega dela so določeni s poslovnikom komisij RTV Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov.
III. D Ocenjevanje projektov
20. člen 
(1) Merila za ocenjevanje projektov na posameznem razpisnem področju, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem merilu in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa.
(2) Pri določitvi meril se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– presoja scenarija (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije, glavnega animatorja);
– presoja referenc prijavitelja oziroma producenta (npr. realizirana AV produkcija, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja ustreznosti finančnega načrta realizacije projekta (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, realnost predračunskih vrednosti, zagotovljeni viri financiranja, realnost terminskega načrta);
– drugo glede na specifike posameznega razpisnega področja.
21. člen 
(1) Pred oblikovanjem končnega poročila oziroma v času ocenjevanja lahko komisija za ocenjevanje projektov za namen zavarovanja pravic oziroma pravnih koristi prijaviteljev in razjasnitve stanja projektov, ki izhaja iz dokumentacije, predložene na razpis, opravi sestanke s prijavitelji projektov. Sestanek se lahko opravi osebno z vabljenjem prijavitelja ali s pisnimi vprašanji na elektronski ali drug naslov, ki ga je prijavitelj navedel ob prijavi na razpis.
(2) Prijavitelji na sestanku ne smejo dopolnjevati projektne dokumentacije oziroma predložiti novih dokumentov že oddanim vlogam.
(3) O sestanku iz tega člena se sestavi zapisnik.
22. člen 
(1) Vsak član komisije za ocenjevanje projektov oceni vse vloge po vseh predpisanih merilih za ocenjevanje.
(2) Vsak član komisije mora svoje ocene pisno utemeljiti in obrazložiti po posameznih merilih za ocenjevanje.
(3) Skupna ocena posameznega projekta se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem merilu deli s številom članov komisije. Ocene po posameznih merilih pa se nato seštejejo.
(4) V koprodukcijsko sodelovanje so lahko predlagani projekti, katerih skupna ocena je enaka ali presega v razpisu določeno minimalno število točk. Komisija za ocenjevanje projektov na posameznem razpisnem področju ob zaključku ocenjevanja pripravi seznam projektov, ki so prejeli oziroma presegajo minimalno določeno število točk za sprejetje v koprodukcijsko sodelovanje. Ti projekti so lahko na podlagi končne odločitve Uprave RTV SLO izbrani v koprodukcijsko sodelovanje.
(5) Razpisane vrednosti po posameznih področjih so indikativne in se opredeljena sredstva po področjih lahko prenesejo med področji.
(6) Če noben projekt na posameznem razpisnem področju ne prejme minimalnega števila točk, se noben projekt ne predlaga v koprodukcijsko sodelovanje, nerazdeljen znesek, ki je predpisan za izvedbo razpisa, pa se upošteva pri naslednjem razpisu.
23. člen 
(1) Komisija za ocenjevanje projektov pripravi Upravi RTV SLO po zaključenem ocenjevanju končno poročilo, ki vsebuje seznam ustrezno ocenjenih projektov na posameznem razpisnem področju. Poročilo komisije vsebuje točkovno razvrstitev projektov z naslednjimi podatki po posameznih projektih:
– seznam ocenjenih projektov, razvrščenih po razpisnih področjih (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– skupno število doseženih točk pri ocenjevanju posameznega projekta;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih merilih;
– predlog o zavrnitvi ali sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje;
– predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV SLO pri projektih, ki se predlagajo v sprejetje.
(2) Komisija za ocenjevanje projektov oblikuje obrazložen predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka v posamezni projekt največ do višine zaprošenih sredstev, pri čemer upošteva ustreznost finančnega predračuna in finančnega načrta za predvideno realizacijo projekta, druge vire financiranja projekta, terminski načrt realizacije projekta v povezavi s fazami realizacije, ki se morajo še finančno kriti itd. Finančni znesek koprodukcijskega vložka RTV SLO je lahko največ do maksimalne višine finančnih sredstev, ki je za projekte na razpisnem področju določena v razpisu.
(3) Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenjevalni listi vseh članov komisije za ocenjevanje projektov.
III. E Odločba
24. člen 
(1) Uprava RTV SLO na podlagi nabora možnih projektov oziroma predloga iz končnega poročila komisije za ocenjevanje projektov s posamično odločbo zavrne koprodukcijsko sodelovanje pri vseh projektih, ki ne dosegajo določenega minimalnega števila točk. Od nabora projektov, katerih ocena je enaka ali presega minimalno število točk, pa Uprava RTV SLO na podlagi končnega poročila strokovne komisije za ocenjevanje projektov na posameznem področju odloči o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje. Uprava RTV SLO na podlagi predloga komisije za ocenjevanje projektov odloči tudi o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV SLO pri izbranih projektih, tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
(2) Uprava RTV SLO ne izda odločbe, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, očitne kršitve meril ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa. Uprava RTV SLO v tem primeru zahteva odpravo napak in/ali ponovno ocenjevanje. O tem Uprava RTV SLO obvesti Svet RTV SLO.
(3) Projekti, ki niso izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, pa presegajo določeno minimalno število točk, se uvrstijo na t. i. rezervni seznam, ki se vodi pri pristojni službi RTV SLO za izvedbo razpisa. Ti projekti so lahko izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, če se sprostijo razpisna sredstva (npr. v primeru, da kakšno koprodukcijsko sodelovanje na podlagi že izdane odločbe ne bo realizirano). V tem primeru se z novo odločbo odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje.
(4) Zoper odločbo o zavrnitvi in sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ter sklep o zavrženju vloge je v skladu z zakonom dovoljena pritožba.
25. člen 
Končno poročilo izvedbe javnega razpisa se javno objavi na spletnih straneh RTV SLO.
26. člen 
(1) Od vročitve odločbe pa do sklenitve koprodukcijske pogodbe je prijavitelj dolžan RTV SLO redno obveščati o spremembah pri projektu (še zlasti o spremembah finančne konstrukcije in terminskega načrta) in ji posredovati prave in resnične podatke, vključno s sklenjenimi pogodbami z novimi koproducenti in sodelujočimi pri filmu. Če prijavitelj tega ne stori, RTV SLO ni dolžna skleniti koprodukcijske pogodbe in je prosta obveznosti do prijavitelja.
(2) Po izdaji odločbe lahko RTV SLO izda na prošnjo producenta potrditveno pismo (t. i. »Letter of Confirmation«), s katerim RTV SLO potrdi, da sodeluje pri filmu z določenim koprodukcijskim vložkom.
(3) Potrditveno pismo izda RTV SLO v roku desetih (10) dni po prejemu pisne prošnje producenta v slovenskem jeziku, lahko pa se dokument izda tudi v angleškem jeziku. Potrditveno pismo podpiše Uprava RTV SLO.
IV. KOPRODUKCIJSKA POGODBA IN SPREMLJANJE REALIZACIJE PROJEKTA 
27. člen 
(1) Na podlagi dokončne odločbe o sprejetju projekta v koprodukcijsko sodelovanje se sklene koprodukcijska pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV SLO in prijavitelja. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju. Če RTV SLO zaradi krivde na strani prijavitelja ne začne z izplačilom drugega finančnega obroka v roku dveh (2) let od izdaje odločbe, lahko RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe.
(2) Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe RTV SLO in prijavitelj izbranega projekta uskladita tista določila pogodbe, ki jih je potrebno prilagoditi posebnostim posameznega projekta, in preverita morebitne spremembe pri projektu. Uskladitev in preverba sprememb potekata na enem ali več uskladitvenih sestankih, katerih se je prijavitelj izbranega projekta dolžan udeležiti (uskladitveni sestanek). O usklajevanju se napravi zapisnik. Uskladitvenega sestanka ni nujno izvesti le v primeru, ko v finančni konstrukciji projekta sodelujeta samo RTV SLO in prijavitelj izbranega projekta – v tem primeru zadostuje uskladitev po elektronski poti in ni potrebno napraviti zapisnika.
(3) Prijavitelj mora pristopiti k uskladitvenem sestanku za sklenitev koprodukcijske pogodbe najkasneje v roku enega (1) meseca od vročitve odločbe, kar stori s pisnim elektronskim obvestilom na naslov pristojne službe RTV SLO. Če prijavitelj v tem roku ne pristopi k uskladitvi, ga RTV SLO pozove k uskladitvi pogodbenih določil in mu določi rok, v katerem se mora odzvati (ta rok se lahko enkrat podaljša, če prijavitelj pred potekom roka pisno sporoči RTV SLO objektivne in utemeljene razloge za podaljšanje roka).
(4) Če se prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odzove k uskladitvi pogodbenih določil in sklenitvi koprodukcijske pogodbe, mu RTV SLO po preteku roka pošlje pisno obvestilo, da mora prijavitelj najkasneje v roku petnajst (15) dni od vročitve poziva uskladiti projekt z RTV SLO in podpisati koprodukcijsko pogodbo, sicer je RTV SLO prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe, in ni dolžna skleniti koprodukcijske pogodbe, saj se šteje, da je prijavitelj odstopil od realizacije projekta z RTV SLO, na kar mora biti prijavitelj v pozivu posebej opozorjen. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju, v nasprotnem primeru je s pretekom roka RTV SLO prosta obveznosti iz naslova izbranega projekta.
(5) RTV SLO praviloma poziva prijavitelje izbranih projektov k uskladitvi in sklenitvi koprodukcijske pogodbe po elektronski poti na naslov, ki ga je prijavitelj navedel ob prijavi na razpis, lahko pa tudi s poštno pošiljko. Poziv, s katerim se prijavitelja opozori na odstop od projekta, pa se pošlje po elektronski poti le, če se lahko ugotovi datum vročitve ali če obstaja varni elektronski naslov, drugače se ga vroča z osebno vročitvijo. S pretekom roka enega (1) leta od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju je RTV SLO ne glede na predhodna obvestila prosta obveznosti iz naslova izbranega projekta brez posebnega obvestila prijavitelju.
28. člen 
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
– pogodbeni stranki;
– predmet pogodbe in podatke o filmu;
– zahteve, ki jih mora izpolnjevati film;
– finančno konstrukcijo projekta;
– način pridobivanja novih koproducentov in ostalih financerjev pri projektu;
– pogoje in dinamiko izplačevanja finančnih sredstev RTV SLO;
– sredstva finančnega zavarovanja (za izplačilo prvega obroka, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ipd.);
– pogoje nudenja morebitnih tehničnih in infrastrukturnih storitev RTV SLO;
– rok dokončanja in izročitve filma ter drugih obveznih materialov;
– določitev končnih deležev na dokončanem filmu;
– materialne pravice na dokončanem filmu ter razpolaganje s posameznimi materialnimi pravicami;
– določila o promociji in izkoriščanju (eksploataciji) filma;
– delitev prihodkov iz eksploatacije;
– določilo o javni priobčitvi dokončanega filma v medijih RTV SLO in o izvedbi redne kinematografske distribucije v Republiki Sloveniji;
– način spremljanja realizacije projekta;
– določbe o reviziji projekta;
– sankcije za primer kršitev pogodbenih določil;
– načine prenehanja pogodbe;
– določila o pravicah na filmu v primeru plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka prenehanja prijavitelja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– skrbnike pogodbe;
– druge obvezne sestavine po predpisih.
(2) Določitev sredstva finančnega zavarovanja za izplačilo prvega obroka in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je obvezna pri vseh projektih. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se določi zavarovanje v višini deset (10) % celotnega finančnega vložka RTV SLO (z vključenim DDV) v projekt, za izplačilo prvega obroka pa se določi zavarovanje v višini petnajst (15) % celotnega finančnega vložka RTV SLO (z vključenim DDV) v projekt. Kot sredstvo finančnega zavarovanja se lahko določijo bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, denarni depozit in menice. Sredstva finančnega zavarovanja se glede na višino in obliko vložka RTV SLO v projekt določijo v koprodukcijski pogodbi.
29. člen 
(1) Izplačila na podlagi sklenjene koprodukcijske pogodbe se praviloma opravijo po obrokih. Prvi obrok se lahko izplača šele po podpisu pogodbe ter predložitvi ustreznega sredstva finančnega zavarovanja za izplačilo prvega obroka in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
(2) RTV SLO izplača posamezni obrok po pregledu in potrditvi ustreznega obračuna le, če je prijavitelj izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.
(3) Ne glede na pogodbeno določeno višino finančnih sredstev, ki jo lahko projekt prejme od RTV SLO, je prijavitelj projekta upravičen le do tolikšne višine finančnih sredstev, za katero izkaže z verodostojno dokumentacijo upravičene stroške, nastale pri aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta.
(4) Posamezne sklope predračuna projekta lahko prijavitelj spreminja do višine trideset (30) odstotkov predračunske vrednosti sklopa, pod pogojem, da ostane višina finančnega vložka RTV SLO v projekt nespremenjena. Če se posamezni sklop spremeni za več kot trideset (30) odstotkov predračunske vrednosti sklopa, mora prijavitelj o tem predhodno obvestiti RTV SLO in po potrebi na zaprosilo RTV SLO podati pisno obrazložitev.
(5) Vrsto in vsebino upravičenih stroškov pri projektu, ki jih lahko prizna in krije RTV SLO, ter način izkazovanja in pogoje za njihovo priznavanje ureja posebni pravilnik.
(6) Pristojna služba RTV SLO nudi storitve in izposoja opremo za potrebe realizacije izbranih projektov le na podlagi potrdila službe RTV SLO, ki izvaja razpise. S potrdilom, ki je lahko tudi v obliki naročilnice, prijavitelj izkazuje, da je projekt bil sprejet na razpisu po tem pravilniku in da je upravičen do določenih storitev RTV SLO.
30. člen 
(1) RTV SLO ima pravico spremljati izvajanje projektov v vseh fazah realizacije in tudi po dokončanju projekta, vključno s pravico do vpogleda v celotno projektno dokumentacijo, ki jo je prijavitelj dolžan voditi in ustrezno hraniti. RTV SLO ima pravico spremljati tudi promocijo in izkoriščanje (eksploatacijo) dokončanega filma.
(2) Za vsak zaključen projekt, pri katerem je višina finančnega vložka RTV SLO enaka ali presega 150.000,00 EUR, mora biti v šestih (6) mesecih od dokončanja filma izvedena revizija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba. Ta rok se lahko podaljša na pisno prošnjo prijavitelja, kadar se mora opraviti revizija mednarodnega koprodukcijskega projekta s sredstvi tujih javnih financerjev. Pri projektih, pri katerih višina finančnega vložka RTV SLO ni enaka in ne presega 150.000,00 EUR, RTV SLO sama finančno pregleda projekt v skladu s tem pravilnikom, revizija pa se lahko izvede v primeru, če je to potrebno ali če so v projektni dokumentaciji zaznane nepravilnosti.
(3) RTV SLO krije stroške revizije v skladu s svojim koprodukcijskim deležem. RTV SLO lahko opravi ali naroči tudi pregled izkoriščanja (eksploatacije) filma, vključno s prihodki in odhodki iz tega naslova.
(4) RTV SLO lahko upošteva revizijske ugotovitve oziroma sprejme revizijsko poročilo, izdano v okviru revizije, ki jo je pri istem projektu opravil Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, če ta vsebuje tudi revidirane koprodukcijske vložke.
(5) V primeru, da se pri opravljeni reviziji ali drugače ugotovijo nepravilnosti, neizpolnjene pogodbene obveznosti, neupravičena izplačila finančnih sredstev ali nepravilno koriščenje drugih storitev RTV SLO, zahteva RTV SLO od prijavitelja izpolnitev pogodbenih obveznosti, vračilo neupravičeno izplačanih finančnih sredstev in ovrednotene vrednosti evidentiranih storitev RTV SLO, povrnitev morebiti nastale škode in/ali druge popravljalne ukrepe.
31. člen 
(1) RTV SLO lahko odstopi od koprodukcijske pogodbe še zlasti zaradi:
– kršitev ali neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti;
– neutemeljenih oziroma neodobrenih odstopanj od dokumentacije projekta;
– onemogočanja spremljanja projekta;
– predložitve napačnih podatkov;
– nenamenske ali nepravilne porabe sredstev;
– plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka prenehanja prijavitelja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– kadar postane očitno, da prijavitelj ne bo dokončal filma v določenem roku ali da film ne bo dokončan v skladu s pogodbenimi določili.
(2) Če RTV SLO odstopi od koprodukcijske pogodbe, mora prijavitelj vrniti RTV SLO vsa že izplačana sredstva in ovrednoteno vrednost evidentiranih storitev RTV SLO, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva posameznega izplačila dalje.
32. člen 
(1) Vsi filmi morajo biti dokončani najkasneje v roku dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, celovečerni animirani filmi, animirani filmi v trajanju nad štiriindvajset (24) minut in zahtevni celovečerni dokumentarni filmi, ki zaradi vsebine zahtevajo večletno spremljanje dogajanja, pa v roku v štirih (4) let od podpisa koprodukcijske pogodbe. Roka dokončanja projektov se ne more podaljšati z aneksom h koprodukcijski pogodbi razen izjemoma, in sicer za filme, ki morajo biti dokončani najkasneje v roku dveh (2) let od podpisa koprodukcijske pogodbe, če pride do zamikov pri terminskem načrtu realizacije projekta zaradi bistvenih sprememb pri financiranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov, ali zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje in na katere prijavitelj ni mogel vplivati.
(2) RTV SLO pridobi materialne pravice na filmih skladno z določili koprodukcijske pogodbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(1) Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 202/21). Upravičeni stroški pri filmskih in avdiovizualnih projektih Radiotelevizije Slovenija, ki so priloga Pravilniku o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 202/21), se uporabljajo naprej do sprejetja pravilnika, ki ureja upravičene stroške filmskih in avdiovizualnih projektov Radiotelevizije Slovenija.
(2) RTV SLO sprejme v roku dveh (2) mesecev od uveljavitve tega pravilnika pravilnik, ki ureja upravičene stroške filmskih in avdiovizualnih projektov Radiotelevizije Slovenija.
(3) Poslovnik iz tretjega odstavka 19. člena pravilnika se sprejme v roku dveh (2) mesecev po uveljavitvi pravilnika. Poslovnik lahko zajame način delovanja vseh komisij za ocenjevanje projektov na javnih razpisih in javnih pozivih RTV SLO. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Razpisni postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali v času objave razpisa.
(5) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
UPRAVA JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
 
Predsednik uprave RTV Slovenija 
Zvezdan Martić 
 
Član uprave RTV Slovenija 
Simon Kardum 
 
Član uprave RTV Slovenija 
Andrej Trček 
 
Član uprave RTV Slovenija 
delavski direktor 
Franci Pavšer
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti