Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2023 z dne 20. 12. 2023

Kazalo

3934. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2024, stran 11810.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024 (Uradni list RS, št. 124/23) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
L E T N I  P R O G R A M  Š P O R T A 
v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2024 
1. 
Letni program športa (LPŠ) opredeljuje naloge in smernice, programe, obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v občini in bodo v letu 2023 sofinancirani iz občinskega proračuna.
Občina za izvajanje letnega programa športa v letu 2024 zagotavlja proračunska sredstva neprofitnim športnim organizacijam, ki bodo izvajale posamezne programe športa, ki so v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine. Občina spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter vlaga v gradnjo in vzdrževanje javnih športnih površin.
2. 
Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2024 obsega:
Proračunska postavka po proračunu za leto 2023
Naziv
Sredstva v EUR
041890
Športni center
150.000,00
0418860
Športni center tekoče vzdrževanje
130.500,00
0416156
Športni park Šempeter – tekoči stroški
7.710,00
0416291
Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo
230.000,00
041833
Večje športne prireditve
5.000,00
041841
Športna društva, programi in drugo
101.640,00
1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
9.000,00
2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
500,00
3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
26.000,00
4 Kakovostni šport
6.200,00
5 Vrhunski šport
1.000,00
6 Šport invalidov
500,00
7 Športna rekreacija
7.000,00
8 Šport starejših
1.500,00
9 Športni objekti in površine za šport v naravi
24.500,00
10 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
500,00
11 Delovanje športnih društev
17.940,00
12 Druge športne prireditve in promocija športa
7.000,00
041862
Športni zavodi
2.000,00
041883
KŠTM – programi šport
5.000,00
041926
Športni programi predšolskih otrok
2.000,00
040416 (delno)
Večje občinske prireditve 
4.500,00
041910 (delno)
Različni projekti v šoli, programi
2.000,00 
041966 (delno)
Tekoči transferi – sredstva za blago in storitve (sredstva za stroške telovadnic nad normativom)
30.000,00 
SKUPAJ
670.350,00
3. 
Izvajalci LPŠ so: športna društva in zveze športnih društev, zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
4. 
V letu 2024 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov Nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) (to so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in Mladi planinec, Šolska športna tekmovanja, počitniško varstvo KŠTM, ki niso predmet javnega razpisa in Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno).
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje (šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami, ki niso predmet javnega razpisa ter celoletni športni programi, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno).
3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ (celoletni športni programi).
4. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ (Olimpijski komite Slovenije) in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
5. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa, navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).
6. Šport invalidov
7. Športna rekreacija
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
8. Šport starejših
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov (celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših, športno družabne medgeneracijske prireditve na lokalni ravni).
9. Športni objekti in površine za šport v naravi
Občina na lokalni ravni financira posodabljanje, investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin ter investicije v športne objekte in površine za šport v naravi, ter športnim društvom, z javnim razpisom, sofinancira uporabo (najem) športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti občine.
10. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri Strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
11. Delovanje športnih društev
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa in kot taka v interesu občine.
12. Druge športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena.
Športno promocijska prireditev za podelitev priznanj je predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar ni predmet javnega razpisa.
Programi, ki so del obveznega učnega procesa in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
5. 
V okviru letnega programa športa občina sodeluje z neprofitnimi športnimi organizacijami, ki izvajajo športne programe in projekte ter podpira promocijo športnih programov za potrebe predšolskih in šoloobveznih otrok ter drugih športnikov.
Občina Šempeter - Vrtojba za izboljšanje ponudbe za potrebe športnih organizacij in drugih uporabnikov športnih površin, v sklopu Letnega programa športa, podpira povečevanje javne športne infrastrukture in zagotavlja vzdrževanje športnih objektov v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
6. 
Občina Šempeter - Vrtojba v letu 2024, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024 namenja proračunska sredstva v višini 670.350,00 EUR za sofinanciranje programov, investicijskega vzdrževanja in investicij v športu, od katerih je 101.640,00 EUR sredstev namenjenih za javni razpis.
Sredstva za programe športa se med upravičenci lahko razdelijo v manjšem deležu kot so objavljena v razpisu, če se izkaže, da se na razpis prijavi manjše število upravičencev oziroma je za sofinanciranje posameznih programov športa potrebnih manj sredstev kot je razpisanih.
Če na javni razpis za posamezni program ni prijaviteljev, se lahko sredstva sorazmerno prenesejo med druge programe.
7. 
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene športnikom in občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa. Sredstva za sofinanciranje programov športnih organizacij, ki se prijavijo na javni razpis, se razdelijo po programih, na podlagi sklepa komisije.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
8. 
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in ga občina financira iz drugih proračunskih postavk, če je program za občino pomemben.
Št. 671-5/2023-3
Šempeter pri Gorici, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti