Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2023 z dne 15. 12. 2023

Kazalo

3762. Pravilnik o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev, stran 11429.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa posebne projekte nacionalnega značaja (v nadaljnjem besedilu: posebni projekti) in sistemski okvir za določitev plač raziskovalcev, zaposlenih v javnih raziskovalnih organizacijah oziroma pri drugih javnih zavodih iz 81. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljnjem besedilu: ZZrID), ki se zaposlijo za določen čas na podlagi posebnih projektov nacionalnega značaja ali posebne pogodbe med javno raziskovalno organizacijo oziroma drugim javnim zavodom iz 81. člena ZZrID in Evropsko komisijo ali drugim organom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali gospodarskim subjektom (v nadaljnjem besedilu: sopogodbenik), če v pogodbi niso določeni plača in drugi prejemki, ki jih raziskovalec prejema v času tovrstne zaposlitve.
2. člen 
(posebni projekti nacionalnega značaja) 
(1) Posebni projekti nacionalnega značaja so projekti mednarodnega sodelovanja na področju raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, sofinancirani iz sredstev državnega proračuna ali drugih evropskih sredstev, ki niso sredstva okvirnega programa EU za raziskave in inovacije na podlagi 34. člena ZZrID, in sicer:
– večstranski transnacionalni raziskovalni projekti, ki se sofinancirajo prek mednarodnih organizacij ali konzorcijev v okviru programov EU, pri katerih je postopek razpisa za dodelitev sredstev izveden na evropski oziroma transnacionalni ravni, skladno s postopki, predvidenimi za izvajanje programov EU ali z avtonomno določenim pravom, in ki so bili izbrani v sofinanciranje na podlagi mednarodnih evalvacij in finančnih uskladitev v okviru programov in sodelovanj, h katerim je pristopila Republika Slovenija, ministrstvo, pristojno za znanost, druga ministrstva, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije ali druga pravna oseba javnega prava;
– raziskovalni projekti, ki so bili na razpisih v okviru programov EU odlično ocenjeni, vendar niso bili sprejeti v sofinanciranje;
– raziskovalni projekti, ki so bili izbrani na razpisih v okviru programov EU in omogočajo dopolnjevanje z drugimi evropskimi ali državnimi sredstvi;
– drugi projekti mednarodnega sodelovanja, ki se financirajo v skladu z veljavnimi strateškimi dokumenti države za področje raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.
(2) Odlično ocenjeni projekti iz druge alineje prejšnjega odstavka so tisti projekti, ki so prejeli pečat odličnosti ali so bili odlično ocenjeni, vendar zaradi pomanjkanja sredstev niso bili sprejeti v sofinanciranje. V primeru raziskovalnih razpisov Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: ERC) gre tudi za projekte, ki so prejeli zaključno oceno A, v primeru raziskovalnih razpisov Marie Sklodowska Curie Actions (v nadaljnjem besedilu: MSCA) pa gre tudi za projekte, ki so na glavnem seznamu projektov, pri čemer tako pri raziskovalnih razpisih Evropskega raziskovalnega sveta kot pri raziskovalnih razpisih MSCA projekti zaradi pomanjkanja sredstev niso bili izbrani za sofinanciranje. Glavni seznam projektov na raziskovalnih razpisih MSCA obsega projekte, sprejete v financiranje, in projekte na rezervnem seznamu ter tiste, ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bili izbrani v financiranje.
(3) Posebni projekti nacionalnega značaja iz prvega odstavka tega člena so vsi projekti, navedeni v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, in izhajajo iz instrumentov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije oziroma so rezultat ukrepov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije ali pomembno spodbujajo mednarodno sodelovanje in se financirajo iz sredstev državnega proračuna ali drugih evropskih sredstev, ki niso sredstva okvirnih programov EU za raziskave in inovacije.
(4) Posebni projekti nacionalnega značaja iz prvega odstavka tega člena so tudi drugi projekti v okviru strateških instrumentov nacionalnega značaja, ki sicer ne izhajajo iz instrumentov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije oziroma niso rezultat ukrepov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, vendar pa privabljajo odlične raziskovalce iz mednarodnega okolja, prispevajo h krepitvi znanstvene odličnosti, zmanjšujejo razvojne vrzeli in razlike znotraj EU ter se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna ali drugih evropskih sredstev, ki niso sredstva okvirnih programov EU za raziskave in inovacije. Seznam strateških instrumentov nacionalnega značaja je določen v Prilogi 1 tega pravilnika.
3. člen 
(projekti na podlagi posebne pogodbe, sklenjene z mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali gospodarskim subjektom) 
(1) Projekti na podlagi posebne pogodbe, sklenjene z mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali gospodarskim subjektom, so projekti, ki jih je javna raziskovalna organizacija oziroma drug javni zavod iz 81. člena ZZrID pridobil na razpisu, pozivu ali drugem izvedenem izbirnem postopku s strani financerja oziroma projekt, ki ga javna raziskovalna organizacija oziroma drug javni zavod iz 81. člena ZZrID izvaja za gospodarski subjekt, pri čemer morajo biti v okviru projekta zagotovljena sredstva za izplačilo plač v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za projekte iz prejšnjega odstavka je najvišji razpon za določitev osnovne plače raziskovalca določen v Prilogi 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(sistemski okvir za določitev plač) 
(1) Raziskovalcu, zaposlenemu v javni raziskovalni organizaciji oziroma drugem javnem zavodu iz 81. člena ZZrID, se za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi v okviru projekta določi plača ne glede na zakon, ki ureja sistem plač javnih uslužbencev, če gre za:
– posebni projekt nacionalnega značaja iz 2. člena tega pravilnika, ki ni sofinanciran v okviru instrumentov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, temveč iz sredstev državnega proračuna ali drugih evropskih sredstev, ki niso sredstva okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, in sicer skladno z razponom za določitev osnovne plače raziskovalca, določenim v Prilogi 1 tega pravilnika;
– projekt, sofinanciran v okviru instrumentov okvirnega programa EU za raziskave in inovacije na podlagi posebne pogodbe med javno raziskovalno organizacijo oziroma drugim javnim zavodom iz 81. člena ZZrID in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, če v pogodbi niso določeni plača in drugi prejemki, ki jih raziskovalec prejema v času tovrstne zaposlitve, in sicer skladno z razponom za določitev osnovne plače raziskovalca, določenim v Prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
– projekt na podlagi posebne pogodbe med javno raziskovalno organizacijo oziroma drugim javnim zavodom iz 81. člena ZZrID in mednarodno organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim financerjem ali gospodarskim subjektom iz 3. člena tega pravilnika, če v pogodbi niso določeni plača in drugi prejemki, ki jih raziskovalec prejema v času tovrstne zaposlitve, in sicer skladno z razponom za določitev osnovne plače raziskovalca, določenim v Prilogi 3 tega pravilnika.
(2) Skupni znesek bruto plače, ki jo raziskovalec lahko dobi izplačano, ne sme presegati dvakratnika osnovne plače v najvišjem plačnem razredu delovnega mesta, na katerega je raziskovalec razporejen v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, ter področnimi kolektivnimi pogodbami.
(3) Plača, določena v skladu s 64. členom ZZrID in tem pravilnikom, se določi samo za sorazmerni del zaposlitve, ki jo ima raziskovalec za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi na projektu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri sofinanciranju projektov iz državnega proračuna ali drugih evropskih virov, ki niso sredstva okvirnih programov EU za raziskave in inovacije, se lahko sofinancirajo stroški plač v skladu z drugim odstavkom tega člena do najvišjega razpona, kot je določen v Prilogi 1 tega pravilnika, pri čemer višino sofinanciranja stroškov plač določi financer na ravni posameznega instrumenta sofinanciranega iz državnega proračuna ali drugih evropskih virov, ki niso viri okvirnih programov EU za raziskave in inovacije.
5. člen 
(postopek določitve najvišje osnovne plače) 
(1) Višino osnovne plače za projekte iz Priloge 1, Priloge 2 oziroma Priloge 3 tega pravilnika ter natančnejši postopek za določitev osnovne plače sprejme javna raziskovalna organizacija oziroma drug javni zavod iz 81. člena ZZrID z internim aktom v skladu z razponi, navedenimi v Prilogi 1, Prilogi 2 oziroma Prilogi 3 tega pravilnika.
(2) V internem aktu morajo javne raziskovalne organizacije oziroma drugi javni zavodi iz 81. člena ZZrID pri določitvi osnovne plače za projekte iz Priloge 1 oziroma Priloge 2 iz prejšnjega odstavka upoštevati najmanj naloge posameznih raziskovalcev znotraj posameznega projekta, in sicer:
– koordinatorja oziroma nosilca projekta,
– vodje delovnega sklopa projekta ali
– sodelujočega v projektu.
(3) Pri določitvi osnovne plače za projekte iz Priloge 3 tega pravilnika v internem aktu morajo javne raziskovalne organizacije oziroma drugi javni zavodi iz 81. člena ZZrID upoštevati zahtevnost delovnih nalog.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(rok za sprejetje internih aktov) 
Javne raziskovalne organizacije oziroma drugi javni zavodi iz 81. člena ZZrID interni akt iz 5. člena tega pravilnika sprejmejo v 60 dneh od začetka veljavnosti tega pravilnika, uporabljati za posamezno javno raziskovalno organizacijo oziroma javni zavod iz 81. člena ZZrID pa se njihov interni akt začne z dnem začetka uporabe tega pravilnika.
7. člen 
(projekti, ki že potekajo) 
Javne raziskovalne organizacije oziroma drugi javni zavodi iz 81. člena ZZrID določitev plač raziskovalcem iz 64. člena ZZrID uporabljajo za projekte, ki že potekajo ob začetku veljavnosti njihovega internega akta iz 6. člena tega pravilnika, če finančni načrti projektov to omogočajo.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeseti dan od uveljavitve tega pravilnika.
Št. 0070-28/2023/20
Ljubljana, dne 13. decembra 2023
EVA 2023-3360-0030
Dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, 
znanost in inovacije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti