Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2023 z dne 13. 12. 2023

Kazalo

3720. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnje – Kregarjeva ulica, stran 11359.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnje – Kregarjeva ulica 
1. člen
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Trnje – Kregarjeva ulica (v nadaljevanju: SD OPPN), v katerem se opredelijo nekoliko fleksibilnejša določila glede lege in velikosti objektov glede na omejitve v prostoru in omogoči čim bolj racionalna realizacija gradenj na obravnavanem območju.
(2) Pobudnik in naročnik izdelave SD OPPN je Občina Brežice, izdelovalec SD OPPN je podjetje Acer Novo mesto d. o. o.
2. člen 
(območje obravnave) 
(1) Območje obravnave obsega osrednji, nepozidani del območja veljavnega OPPN Trnje – Kregarjeva ulica. Območje zajema del območja enote urejanja prostora z oznako BRŽ-96 in obsega zemljišča s parc. št. 36/27, 36/28, 36/29, 36/30, 36/31, 36/32, 36/33, 36/34, 36/35, 36/40, 36/73 in 36/77, vse k.o. 1298 – Trnje, v velikosti pribl. 0,5 ha.
(2) Območje SD OPPN se natančneje določi v fazi priprave osnutka in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v samem postopku priprave SD OPPN.
3. člen 
(predmet načrtovanja) 
(1) Predmet načrtovanja s SD OPPN je sprememba in dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na še nepozidano območje v osrednjem delu stanovanjskega območja Trnje, ob Kregarjevi ulici. Zasnova prostorskih ureditev veljavnega OPPN se s spremembami in dopolnitvami akta v osnovi ne spreminja.
(2) Za obravnavano območje se določijo fleksibilnejša določila glede lokacijskih pogojev, umeščanja objektov ter spremljajočih ureditev v prostor, glede pogojev o velikosti objektov oziroma stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, in predvsem glede pogojev o odstopanjih, povezanih z umeščanjem objektov v bližini vodov elektroenergetskega omrežja. Poleg tega se v odloku naredijo nekateri redakcijski popravki napak, ugotovljenih ob uporabi veljavnega OPPN.
(3) Predmet SD OPPN je samo tekstualni del (odlok).
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi strokovne podlage, v kateri se preverijo omejitve v prostoru, ki onemogočajo izvedbo veljavnega OPPN, zaradi česar je potrebna sprememba nekaterih določil o gradbenih linijah, gradbenih mejah in odmikih ter legi objektov na parcelah.
(2) Pri izdelavi SD OPPN se upoštevajo podatki iz javno dostopnih evidenc, nadrejeni prostorski akti, usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora, izraženi interesi in potrebe lastnikov zemljišč, vključevanje javnosti in analiza stanja na terenu, izvedena po uveljavitvi OPPN.
(3) V postopku priprave SD OPPN se glede na zahteve nosilcev urejanja prostora lahko določi izdelava morebitnih strokovnih podlag, ki jih zagotovi pobudnik.
5. člen 
(roki za pripravo in postopek) 
(1) SD OPPN se pripravi v skladu s 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju ZUreP-3).
(2) Okvirni roki za pripravo SD OPPN:
FAZA
ROKI (dni)
1
Seznanitev lastnikov zemljišč in izvedba predstavitvenega sestanka
10
2
Sprejem sklepa o pripravi SD OPPN
5
3
Vključevanje javnosti (po potrebi tudi pristojnih nosilcev urejanja prostora) v okviru priprave osnutka SD OPPN
14
4
Izdelava osnutka odloka SD OPPN in obveznih prilog
20
5
Pridobivanje prvih mnenj 
30
6
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN
20
7
Javna razgrnitev in javna obravnava
30
8
Priprava in uskladitev stališč do pripomb javnosti
10
9
Predstavitev in sprejem stališč do pripomb na seji občinskega sveta – 1. obravnava
**
10
Izdelava predloga SD OPPN
10
11
Pridobivanje drugih mnenj
30
12
Izdelava usklajenega predloga SD OPPN
10
13
Predstavitev in sprejem SD OPPN na seji občinskega sveta – 2. obravnava
**
14
Izdelava končnega dokumenta SD OPPN
10
15
Objava v Uradnem listu (občina)
*
(*) Prilagoditev terminom objav v uradnih glasilih
(**) Prilagoditev terminom zasedanj občinskega sveta
(3) Navedene faze in roki predstavljajo oceno ter so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave SD OPPN, od obsega usklajevanj in dinamike sklicev sej občinskega sveta.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD OPPN morajo s svojimi smernicami, usmeritvami in priporočili ter mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Elektro Celje d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice;
– Občina Brežice (Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe), Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;
– Krajevna skupnost Zakot-Bukošek-Trnje, Bukošek 28a, 8250 Brežice.
(2) Če se v postopku priprave SD OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 121., 122. in 123. členom ZUreP-3 podati dokumente in informacije ter mnenja k osnutku in predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo se javnost v pripravo prostorskega akta vključuje v fazi priprave osnutka SD OPPN in v fazi 30-dnevne javne razgrnitve dopolnjenega osnutka, v okviru katere bo izvedena tudi javna obravnava.
(2) Vključevanje javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave prostorskega akta, saj se vse faze in gradiva prostorskega akta objavljajo na spletni strani Občine Brežice.
8. člen 
(presoja sprejemljivosti na varovana območja in celovita presoja vplivov na okolje) 
(1) Na podlagi drugega odstavka 128. člena ZUreP-3 je bilo pridobljeno mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. V mnenju Zavoda RS za varstvo narave (Območna enota Novo mesto) št. 3563-0523/2023-2 z dne 23. 11. 2023 je bilo ugotovljeno, da presoje sprejemljivosti na varovana območja ni potrebno izvesti.
(2) Skladno z določili 128. člena ZUreP-3 občina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni potrebna. S pripravo SD OPPN se načrtujejo ureditve, ki ne spreminjajo zasnove prostorskih ureditev načrtovanih v postopku priprave osnovnega OPPN, za katerega je ministrstvo pristojno za celovito presojo vplivov na okolje izdalo odločbo št. 35409-421/2013/3 z dne 25. 11. 2013 z ugotovitvijo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
9. člen 
(obveznosti financiranja priprave) 
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN in drugih gradiv v postopku priprave prostorskega akta zagotovi Občina Brežice kot naročnik SD OPPN.
10. člen 
(končne določbe) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda RS za varstvo narave št. 3563-0523/2023-2 z dne 23. 11. 2023 objavi tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-3/2023
Brežice, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 
 
po pooblastilu župana 
Patricia Čular 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti