Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2023 z dne 8. 12. 2023

Kazalo

3681. Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 11247.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 128/20) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 11. redni seji dne 30. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet) 
S tem odlokom Občina Šempeter - Vrtojba določa vsebino in način izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč (v nadaljevanju gospodarska javna služba).
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(oblika zagotavljanja gospodarske javne službe) 
Izbirno gospodarsko javno službo upravljanja in urejanja plačljivih javnih parkirišč izvaja Režijski obrat Občine Šempeter - Vrtojba na območju celotne občine.
3. člen 
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge) 
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge gospodarske javne službe v celoti izvaja Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
(2) Med strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge zlasti sodijo:
– skrb za razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarske javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– vodenje računovodstva in drugih potrebnih evidenc in
– zagotavljanje urejenega financiranja gospodarske javne službe.
3. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
4. člen 
(javna parkirišča in storitve) 
(1) Plačljiva javna parkirišča so:
– Parkirni prostor »D«, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, ki je namenjen parkiranju tovornih vozil in
– Parkirni prostor ob parkirnem prostoru »D«, ki je namenjen parkiranju osebnih vozil;
– Postajališče za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba, ki je namenjeno za parkiranje in oskrbo avtodomov.
(2) Parkirni prostor »D« obsega ograjeno parkirišče za tovorna vozila na severni strani hitre ceste H4 ob državni meji.
(3) Parkirni prostor ob parkirnem prostoru »D« obsega neograjeno parkirišče namenjeno osebnim vozilom.
(4) Postajališče za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba se nahaja na južni strani hitre ceste H4, v bližini izvoza Šempeter pri Gorici.
(5) Na parkirnem prostoru »D« namenjenem parkiranju tovornih vozil se zagotavlja naslednje storitve javne službe:
– parkiranje tovornih vozil do 1 ure,
– parkiranje tovornih vozil do 6 ur,
– parkiranje tovornih vozil od 6 do 24 ur,
– mesečno parkiranje za veliko tovorno vozilo,
– mesečno parkiranje za malo tovorno vozilo,
– možnost priklopa na električni priključek za vozila s hladilnikom do 24 h,
– mesečni priklop na električni priključek za vozila s hladilnikom,
– tehtanje na tehtnici za tovorna vozila in
– uporaba tušev.
(6) Na parkirnem prostoru ob parkirnem prostoru »D«, ki je namenjen parkiranju osebnih vozil se zagotavlja naslednje storitve javne službe:
– parkiranje osebnih vozil do 1 ure,
– parkiranje osebnih vozil do 6 ur,
– parkiranje osebnih vozil od 6 do 24 ur in
– mesečno parkiranje osebnega vozila.
(7) Na Postajališču za avtodome, Opekarniška cesta, Vrtojba se zagotavlja naslednje storitve javne službe:
– parkiranje avtodomov,
– oskrba avtodomov z električno energijo,
– oskrba avtodomov s pitno vodo.
5. člen 
(zagotavljanje varnosti) 
(1) Parkirišče namenjeno parkiranju tovornih vozil je ograjeno. Dostop na parkirišče je omejen z avtomatsko zapornico. Izvajalec javne službe zagotavlja 24 urno prisotnost receptorja na vhodu v parkirišče.
(2) Parkirišče namenjeno parkiranju osebnih vozil ni ograjeno. Dostop na parkirišče je omejen z avtomatsko zapornico.
(3) Postajališče za avtodome ni ograjeno.
(4) Izvajalec javne službe glede na možnosti lahko zagotavlja tudi tehnično varovanje (videonadzor in občasne obhode).
6. člen 
(tekoče vzdrževanje) 
Izvajalec javne službe je dolžan tekoče vzdrževati plačljiva javna parkirišča, ter objekte in naprave potrebne za izvajanje gospodarske javne službe.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
7. člen 
(stalno zagotavljanje) 
Izvajalec javne službe zagotavlja storitve gospodarske javne službe 24 ur na dan in vse dni v letu.
8. člen 
(uporaba javnih dobrin) 
(1) Storitve javne službe so na voljo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji, dokler to omogočajo prostorske in tehnične zmogljivosti parkirišča.
(2) Uporabniki storitev:
– mesečno parkiranje za veliko tovorno vozilo,
– mesečno parkiranje za malo tovorno vozilo,
– mesečni priklop na električni priključek za vozila s hladilnikom,
so dolžni z Občino Šempeter - Vrtojba pred uporabo storitev skleniti pogodbo o uporabi storitev gospodarske javne službe. Izvajalec javne službe uporabnikom s sklenjenimi pogodbami za mesečno parkiranje na Parkirnem prostoru »D«, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, ki je namenjen parkiranju tovornih vozil zagotavlja prosta parkirna mesta, na način, da vodi evidenco števila vseh vozil, ki so zajeta na sklenjenih pogodbah za mesečno parkiranje. Skupno število vozil na sklenjenih pogodbah, ne sme presegati 80 % vseh na parkirišču urejenih parkirnih mest.
(3) Uporabniki s sklenjeno pogodbo za mesečno parkiranje na Parkirnem prostoru »D«, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, ki je namenjen parkiranju tovornih vozil imajo za vsakih začetih pet vozil v pogodbi pravico parkirati en osebni avtomobil na parkirnem prostoru ob parkirnem prostoru »D«, ki je namenjen parkiranju osebnih vozil. Parkiranje osebnega vozila, kot ga določa ta odstavek, je všteto v ceno parkiranja tovornih vozil.
(4) Ostali uporabniki, ki nimajo sklenjenih pogodb za mesečno parkiranje na Parkirnem prostoru »D«, Mednarodni prehod 1b, Vrtojba, ki je namenjen parkiranju tovornih vozil, lahko uporabljajo parkirišče za tovorna vozila in parkirišče za osebna vozila, če so na njima še prosti parkirni prostori. V primeru zasedenih parkirnih prostorov sme izvajalec uporabnikom brez sklenjenih pogodb za mesečno parkiranje zavrniti dostop na parkirišči.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV 
9. člen 
(pravice in obveznosti uporabnikov) 
(1) Pravice uporabnikov so:
– da uporabljajo storitve javne službe pod enakimi pogoji, ki jih določa ta odlok,
– da z občino sklenejo pogodbo o uporabi storitev gospodarske javne službe za storitve mesečnega parkiranja.
(2) Obveznosti uporabnikov so:
– da se na parkiriščih držijo prometnih predpisov,
– da sklepajo pogodbe z občino za mesečno parkiranje, mesečne priklope in druge storitve, ki se lahko obračunavajo na osnovi sklenjene pogodbe,
– da se držijo Reda in pravil uporabe parkirišča, ki jih predpiše Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba ter sklenjene pogodbe z občino, in
– da redno plačujejo storitve javnih služb v skladu s cenikom in sklenjeno pogodbo.
6. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
10. člen 
(opredelitev virov financiranja) 
Viri za financiranje gospodarske javne službe so:
– plačila uporabnikov,
– proračun Občine Šempeter - Vrtojba in
– druga sredstva v skladu s predpisi.
11. člen 
(računovodstvo) 
(1) Občinska uprava vodi ločeno računovodstvo za gospodarsko javno službo v skladu s predpisi.
(2) Prihodki iz naslova plačil uporabnikov gospodarske javne službe morajo pokrivati vse odhodke povezane z izvajanjem gospodarske javne službe.
12. člen 
(plačila uporabnikov) 
(1) Uporabo plačljivih javnih parkirišč plačujejo uporabniki sproti ali na osnovi z občino sklenjene pogodbe o uporabi storitev gospodarske javne službe.
(2) S pogodbo o uporabi storitev gospodarske javne službe se določi vsaj:
– vrsto in količino storitev, ki jih uporabnik mesečno uporablja,
– ceno storitev skladno s cenikom,
– plačilni rok 15 dni od prejema računa za opravljene storitve,
– da se pogodba sklepa za nedoločen čas,
– da je odpovedni rok za odpoved pogodbe en mesec,
– da sme izvajalec javne službe pogodbo odpovedati takoj v primeru kršitve pogodbe,
– da je uporabnik seznanjen s Reda in pravil uporabe parkirišča, ki jih je predpisala Občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba,
– da se k pogodbi lahko sklepajo aneksi, s katerimi se spreminja vrsta in količina storitev, ki jih uporabnik mesečno uporablja.
13. člen 
(cene storitev) 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme cenik storitev izbirne gospodarske javne službe, ki jih plačujejo uporabniki.
7. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(gospodarska javna infrastruktura) 
Za izvajanje gospodarske izbirne javne službe občina zagotavlja gospodarsko javno infrastrukturo ter objekte in naprave, in sicer:
– lastno javno parkirišče za tovorna vozila »D«, ki je ograjeno, osvetljeno, ima urejeno odvajanje meteornih vod in je opremljeno s priključki na javni vodovod, kanalizacijo in električno omrežje,
– najeto javno parkirišče, ki leži na zemljišču s parcelno številko 10/1 v katastrski občini Vrtojba in ima urejeno odvajanje meteornih vod ter je delno ograjeno in osvetljeno,
– lastno neograjeno parkirišče za osebne avtomobile v neposredni bližini parkirišča »D«,
– recepcijo na vhodu na parkirišče za tovorna vozila »D« z avtomatskimi zapornicami, sanitarijami in tuši, kurilnico in čajno kuhinjo,
– tehtnico za tovorna vozila,
– priključna mesta za priključitev tovornih vozi s hladilniki na električno omrežje,
– lastno postajališču za avtodome,
– priključek za oskrbo avtodomov z električno energijo,
– vodovodni priključek za oskrbo avtodomov z vodo.
15. člen 
Občina sme glede na potrebe ter zaradi gospodarne rabe svojega premoženja prostor na parkirišču »D« in parkirišču za avtodome uporabljati tudi za druge namene.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Nove pogodbe za mesečno parkiranje v skladu s tem odlokom bodo z uporabniki sklenjene do 31. 1. 2024. Do takrat veljajo stare pogodbe za mesečno parkiranje po ceniku, ki ga sprejme občinski svet.
17. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 74/20), ki pa se uporablja do 31. 12. 2023.
18. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 007-0008/2023-3
Šempeter pri Gorici, dne 30. novembra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti