Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2023 z dne 1. 12. 2023

Kazalo

3556. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Občine Sevnica, stran 10445.

  
Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 48/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 22. novembra 2023 sprejel
O D L O K 
o določitvi območja predkupne pravice Občine Sevnica 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Sevnica (v nadaljnjem besedilu: občina) in način uveljavljanja predkupne pravice.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine obsega:
– stavbna zemljišča;
– ureditveno območje naselij;
– drugo ureditveno območje;
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za graditev objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– območje za dolgoročni razvoj naselja, kot je določen v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.
(2) Območje predkupne pravice obsega tudi območje objektov obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(1) Za stavbna zemljišča se štejejo območja teh zemljišč, kot so določena v občinskih prostorskih aktih.
(2) Za ureditvena območja naselij in druga ureditvena območja se upoštevajo območja, kot so določena v občinskih prostorskih aktih.
(3) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z občinskimi prostorskimi akti.
(4) Pri določitvi zemljišč za obstoječe oziroma bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, določene z občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(5) Območje za dolgoročni razvoj naselja je območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve s prostorskim aktom ne določi ustrezna namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji.
4. člen 
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah na območjih občine, določenih v 2. členu tega odloka po postopku, ki ga določa zakon.
5. člen 
O uveljavljanju predkupne pravice v skladu s tem odlokom odloča pristojni oddelek občinske uprave v soglasju z županom.
6. člen 
Do določitve ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih se druga, tretja in peta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljajo.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območjih predkupne pravice Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/03).
8. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2023
Sevnica, dne 22. novembra 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti