Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3349. Odlok o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023 številka 2, stran 9624.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 8. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023 številka 2 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Turnišče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 30/23) in v Odloku o rebalansu proračuna Občine Turnišče za leto 2023 (Uradni list RS, št. 71/23) se drugi člen odloka spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
Splošni del proračuna za leto 2023 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
KONTO
OPIS
Proračun 
leta 2023
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.262.953
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.397.064
70
DAVČNI PRIHODKI
2.242.964
700 Davki na dohodek in dobiček
2.092.364
703 Davki na premoženje
135.700
704 Domači davki na blago in storitve
14.800
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
154.100
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
119.900
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
3.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
27.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
179.869
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
107.900
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
71.969
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.686.020
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.634.288
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
51.732
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.667.586
40
TEKOČI ODHODKI
1.223.610
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
175.850
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.334
402 Izdatki za blago in storitve
942.581
403 Plačila domačih obresti
32.845
409 Rezerve
36.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.052.200
410 Subvencije
80.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
614.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
64.300
413 Drugi tekoči domači transferi
293.000
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.367.776
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.367.776
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
24.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
432 Investicijski transferi ožjim delom občin
24.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–1.404.633
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
100.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
100.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
–100.000
C – RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
620.400
50
ZADOLŽEVANJE
620.400
500 Domače zadolževanje
620.400
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
45.779
55
ODPLAČILA DOLGA
45.779
550 Odplačilo domačega dolga
45.779
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–929.992
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
574.641
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.404.633
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
929.992
9009 Splošni sklad drugo
929.992
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.«
2. člen 
Vse ostale določbe členov ostajajo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-257/2023
Turnišče, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat 

AAA Zlata odličnost