Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3347. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mestno središče Šempeter pri Gorici«, stran 9622.

  
Na podlagi 129. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) – ZUreP-3 ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 3. 10. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mestno središče Šempeter pri Gorici« 
1. člen 
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mestno središče Šempeter pri Gorici« (v nadaljevanju OPPN), ki bo nadomestil sedaj veljavni občinski podrobni prostorski načrt Mestno središče v Šempetru (Uradni list RS, št. 30/10, 23/15).
(2) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 3789.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja obsega enoto urejanja prostora ŠE 67 kot je opredeljena v grafičnem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14, 81/15 in 53/23).
Območje se nahaja v mestu Šempeter pri Gorici in meri približno 8,5 ha.
(2) Predmet načrtovanja je posodobitev določil sedaj veljavnega akta v skladu z izvedenimi investicijami in veljavno zakonodajo, dopolnitev nekaterih izvedbenih določil ter smiselno vključevanje aktualnih investicijskih namer v vsebino akta.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, pridobljena strokovna gradiva, usmeritve in pogoje iz nadrejenega prostorskega akta, usmeritve nosilcev urejanja prostora ter morebitne druga že izdelana strokovna gradiva.
(2) Za izdelavo OPPN bo potrebno pridobiti dodatne strokovne podlage za opredelitev prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo.
(3) V postopku priprave se lahko določi obveznost izdelave morebitnih drugih strokovnih podlag glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Gre za redni postopek priprave OPPN po določilih 129. in 119.–124. člena ZUreP-3.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
V spodnji tabeli so prikazani okvirni roki za pripravo posameznih faz OPPN.
okvirni potek priprave OPPN
faza
ocenjeni čas 
(meseci – m)
izdelava strokovnih podlag 
1,0 m
priprava predosnutka OPPN in komunikacija z javnostjo
1,0 m
priprava osnutka OPPN
1,0 m
objava osnutka OPPN na spletni strani občine
pridobitev prvih mnenj NUP na osnutek
1,0 m
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
1,0 m
objava dopolnjenega osnutka OPPN na spletni strani občine, javna razgrnitev in javna obravnava
1,0 m
izdelava in potrditev stališč do pripomb
1,0 m
izdelava predloga
0,5 m
objava predloga OPPN na spletni strani občine, pridobitev drugih mnenj NUP na predlog
1,0 m
usklajevanje, izdelava usklajenega predloga
1,0 m
obravnava in sprejem na seji Občinskega sveta
1,0 m
javna objava odloka v prostorskem informacijskem sistemu in Uradnem listu
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za podajo konkretnih smernic in mnenj so:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, gp.mnvp@gov.si za področje voda
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, gp.mzi@gov.si za področje državnega kolesarskega omrežja
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, gp.mk@gov.si za področje kulturne dediščine
– Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana glavna.pisarna@mors.si za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom ter za področje obrambe
– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, info@sempeter-vrtojba.si za področje občinskih cest in za področje ravnanja z odpadki
– Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, info@vik-ng.si za področje javnega vodovoda in javne kanalizacije
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, info@elektro-primorska.si za področje elektroenergetskega omrežja
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, info@telekom.si za področje telekomunikacijskega omrežja
– Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, info@gratel.si za področje telekomunikacijskega omrežja
– KaTe Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, info@kate-wing.si za področje telekomunikacijskega omrežja
– Arnes, p. p. 7, 1001 Ljubljana, arnes@arnes.si za področje telekomunikacijskega omrežja
– Proinženiring d.o.o., Mednarodni prehod 2B, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, info@proinzeniring.si za področje distribucijskega plinovoda.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
(1) Občina je javnost in lastnike zemljišč pomembnejših lokacij v mestnem središču pred sprejemom sklepa seznanila z namero izdelave OPPN in jih pozvala k posredovanju podatkov o nameravanih investicijah oziroma predlogov za oblikovanje osnutka OPPN.
(2) Predosnutek OPPN bo javno objavljen na spletni strani občine, o javni objavi bo javnost obveščena, imela bo možnost podajanja pripomb in predlogov.
(3) Osnutek OPPN bo javno objavljen na spletni strani občine, o javni objavi bo javnost obveščena.
(4) Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen, v času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava.
(5) Potrjena stališča do pripomb na javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN bodo javno objavljena na spletni strani občine.
8. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) V postopku izdelave OPPN bodo smiselno upoštevane naslednje že izdelane strokovne podlage:
– Veljavni OPPN
– Študija mirujočega prometa v Šempetru pri Gorici (PROVIA d.o.o., PR510-STU-P, september 2020, november 2020)
– Katalog urbane opreme za urejanje javnega prostora v Občini Šempeter - Vrtojba (Konstruktor Magajne d.o.o. Solkan, oktober 2022)
– Smernice za urejanje javnih zelenih prostorov v Občini Šempeter - Vrtojba (Modro drevo, Ivan Cifrek s.p., Mrakova cesta 1, 1360 Vrhnika, julij–november 2022)
– Hidrološko-hidravlično študijo na porečju Vipave (v izdelavi)
– Investicijske namere lastnikov nekaterih pomembnejših mestotvornih lokacij v centru naselja.
(2) V postopku priprave OPPN oziroma pred tem bo potrebno pridobiti:
– Ažuriran geodetski načrt območja OPPN
– Strokovne podlage za ureditev in vzdrževanje parkovnih površin pred dvorcem Coronini (del parka znotraj območja OPPN)
– Spremljajoča gradiva za posamezne faze OPPN po ZUreP-3
– Idejne skice možne izrabe oziroma opredelitev robnih pogojev za mestotvorne lokacije
– Analizo obstoječih FZ, FI in FZP ter predlog za pogoje glede faktorjev po območjih
– morebitne druge strokovne podlage, katerih izdelava se bo kot nujna izkazala v postopku priprave OPPN.
(3) Pripravljalec in investitor OPPN bo Občina Šempeter - Vrtojba.
9. člen 
(presoje) 
(1) Občina Šempeter - Vrtojba je pridobila mnenje Zavoda RS za varstvo narave, št. 3563-0437/2023-2 z dne 15. 9. 2023, v katerem je ugotovljeno, da nameravani posegi na območju OPPN verjetno ne bodo pomembno vplivali na varovana območja in zato v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti presoja sprejemljivosti na varovana območja.
(2) Občina Šempeter - Vrtojba je presodila, da se z OPPN ne načrtujejo posegi:
– ki bi bili posegi v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– za katere se zahteva presoja sprejemljivosti na varovana območja ali
– ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
Zato celovite presoje vplivov na okolje v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35031-1/2023-24
Šempeter pri Gorici, dne 3. oktobra 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost