Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3345. Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Puconci ob rojstvu otroka in ob prvem vpisu v vrtec, stran 9621.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 8. redni seji dne 7. 11. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči Občine Puconci ob rojstvu otroka in ob prvem vpisu v vrtec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči Občine Puconci za otroke rojene v občini in ob prvem vpisu v vrtec ter določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne denarne pomoči in višino pomoči.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč za otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč) je enkratna denarna pomoč, s katero se zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka ter denarna pomoč ob prvem vpisu otroka v vrtec.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA TER NJENA VIŠINA 
3. člen 
Upravičenec do denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem pravilniku je starš ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni zakoniti zastopnik otroka.
4. člen 
Za pridobitev denarne pomoči ob rojstvu otroka po tem pravilniku morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Puconci najmanj eno leto pred rojstvom otroka, za katerega uveljavlja denarno pomoč, razen ko to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče,
– novorojenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Puconci od rojstva dalje.
5. člen 
Višina denarne pomoči znaša 500 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Puconci s sklepom na predlog župana.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI OB PRVEM VPISU OTROKA V VRTEC TER NJENA VIŠINA 
6. člen 
Upravičenec do denarne pomoči ob prvem vpisu otroka v vrtec po tem pravilniku je starš ali na podlagi odločbe pristojnega organa določeni zakoniti zastopnik otroka.
7. člen 
Za pridobitev denarne pomoči ob prvem vpisu otroka v vrtec po tem pravilniku morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– upravičenec je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Puconci najmanj eno leto pred prvim vpisom otroka v vrtec, za katerega uveljavlja denarno pomoč,
– otrok je državljan Republike Slovenije in ima stalno bivališče v Občini Puconci.
Pogoj za pridobitev denarne pomoči ob prvem vpisu v vrtec je tudi, da je otrok vpisan v vrtec pri Osnovni šoli Puconci, razen ko to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče.
Otrok mora biti vpisan v vrtec pri Osnovni šoli Puconci do vstopa v osnovno šolo, razen ko to zaradi objektivnih razlogov ni mogoče.
8. člen 
Višina denarne pomoči ob prvem vpisu v vrtec znaša 500 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Puconci s sklepom na predlog župana.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI 
9. člen 
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči za otroka s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo pošlje po pošti na naslov Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci ali vloži v sprejemni pisarni Občine Puconci.
Obrazec vloge lahko upravičenci dvignejo v sprejemni pisarni Občine Puconci, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si.
10. člen 
Rok za vložitev pisne vloge je najpozneje v treh mesecih od dne otrokovega rojstva oziroma najpozneje v treh mesecih od podpisa pogodbe prvega vpisa otroka v vrtec.
Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.
11. člen 
Vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta upravičenca,
– fotokopijo rojstnega lista otroka pri uveljavljanju pravice do denarne pomoči ob rojstvu,
– fotokopijo pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši pri uveljavljanju pravice do denarne pomoči ob prvem vpisu otroka v vrtec,
– fotokopijo bančne kartice ali hranilne knjižice ter davčne številke upravičenca.
Navedeno dokumentacijo si bo občinska uprava pridobila po uradni dolžnosti, če bo stranka na vlogi soglašala, da tovrstne podatke pridobi občinska uprava.
12. člen 
Denarna pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava Občine Puconci.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po njeni vročitvi dopustna pritožba na župana Občine Puconci.
Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Občina Puconci nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarne pomoči v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
Upravičenec je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
13. člen 
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja pristojne patronažne službe ali Centra za Socialno delo odloči, da se v protivrednosti enkratne denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se denarna pomoč in pomoč v materialni obliki izključujeta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Določbe III. poglavja se po uveljavitvi tega pravilnika uporabljajo za vse otroke, ki so bili prvič vpisani v vrtec pri Osnovni šoli Puconci, od 1. 1. 2023 dalje.
15. člen 
Rok za vložitev vloge za denarno pomoč ob prvem vpisu otroka v vrtec v letu 2023, se izteče v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega pravilnika.
16. člen 
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika ali bodo vloge za denarno pomoč ob rojstvu otroka posredovane do vključno 31. 12. 2023, se dokončajo po Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 116/07 in 82/22).
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 116/07 in 82/22).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2023
Puconci, dne 7. novembra 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek 

AAA Zlata odličnost