Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3343. Sklep o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Komen, stran 9620.

  
Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je župan Občine Komen sprejel
S K L E P 
o začetku postopka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Komen 
1. člen 
S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve za celotno območje Občinskega prostorskega načrta Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18, 28/19 – obv. razl., 65/20 – obv. razl., 121/21 – obv. razl., v nadaljevanju OPN Komen), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) v 142. členu.
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost grafičnega prikaza namenske rabe prostora prostorskega akta s katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter ne določa nove izvedbene regulacije prostora.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki v izjavi potrdita, da so izpolnjene zahteve iz 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom.
4. člen 
(objava osnutka gradiva in vključevanje javnosti) 
Ministrstvo pred objavo gradiv v sedmih dneh preveri, ali so ta pripravljena v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta. Občina osnutek tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na strani Prostorski informacijski sistem občin. Vpogled v gradivo bo mogoč tudi na sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Javnosti bo v roku vsaj 15 dni od objave omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe bo v navedenem roku možno podati pisno po pošti, po e-pošti na naslov obcina@komen.si ali v času uradnih ur na sedežu Občine Komen. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
Občina na podlagi pripomb javnosti ter skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega OPN, ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom, ter ga skladno z določili ZUreP-3 objavi v uradnem glasilu občine in v prostorskem informacijskem sistemu.
6. člen 
(objava) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0007/2022-15
Komen, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost