Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3342. Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice, stran 9617.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1; Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 161/22), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
O D L O K 
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določajo prodajna mesta, način in pogoji za prodajo blaga ter nadzor nad prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice.
2. člen 
V tem odloku posamezni pojmi pomenijo:
1. »Prodaja blaga zunaj prodajaln« pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom in na tržnici. Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmih, shodih in podobno).
2. »Potujoča prodajalna« je prodaja iz vozila, ki je prirejeno tako, da omogoča prodajo blaga.
3. »Premična stojnica« je prodajna miza ali mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga; za premično stojnico po tem odloku se šteje tudi prodaja iz vozila, ki ni prirejeno za prodajo blaga (tovorno vozilo ali osebni avtomobil, iz katerega se prodaja blago, kot npr. suha roba, jabolka …).
4. »Prodajni avtomat« je tehnična naprava, ki omogoča prodajo blaga brez človekovega sodelovanja.
5. »Prodajalec« je lahko pravna oseba, samostojni podjetnik in fizična oseba, ki prodaja blago.
6. »Prodajno mesto« je mesto, kjer je dovoljena prodaja zunaj prodajaln.
II. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN 
3. člen 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili tega odloka, določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.
Predmet urejanja tega odloka ni urejanje tržnične dejavnosti na mestni tržnici v Občini Jesenice, ki se v času uveljavitve tega odloka nahaja v pokritih delih objektov na naslovu Cesta Franceta Prešerna 50a, 51, 53 in 53a, ter je opredeljena z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja in urejanja mestne tržnice (Uradni list RS, št. 71/23).
4. člen 
(Dovoljene lokacije oziroma mesta) 
Za organizacijo sejmov, tržnice in druge organizirane prodaje blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo naslednje lokacije:
– območje Muzeja na prostem,
– Trgi na Stari Savi,
– Park ob Ruardovi graščini,
– vaško jedro na Blejski Dobravi,
– Trg Toneta Čufarja, skupaj s parkiriščem za gledališčem,
– izjemoma se lahko sejemska dejavnost opravlja na parkirišču pred Občino Jesenice, in sicer kadar je območje Muzeja na prostem zasedeno za druge dejavnosti.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja tudi na naslednjih prireditvenih mestih v občini:
– Športni park Podmežakla
– Prireditveni prostor pri KD Hrušica,
– Prireditveni prostor pri gasilskem domu Koroška Bela,
– Prireditveni prostor pri gasilskem domu Blejska Dobrava,
– Prireditveni prostor na Pristavi,
– Parkirišče pri Čopu v Planini pod Golico,
– zemljišče ob gasilskem domu v Planini pod Golico,
– Balinišče Baza,
– Športno kinološko društvo Fido na Hrušici,
– Kamp Perun,
– Kopališče Ukova,
– Območje parkirišča Fiprom (parc. št. 897/10 ali 897/11 k.o. Jesenice).
Ostale dovoljene lokacije oziroma mesta:
– območje športno rekreacijskih centrov,
– območje trgovskih centrov,
– območje spodnje in zgornje postaje žičnice v Planini pod Golico,
– parkirišče nasproti železniške postaje,
– pločnik na Cesti maršala Tita 22, poleg Mercatorja (parc. št. 371/7, k.o. Jesenice),
– na zemljišču parc. št. 2181/1, k.o. Jesenice.
V času praznika spomina na mrtve se prodaja blaga zunaj prodajaln lahko izvaja:
– na parkirišču pred pokopališčem na Blejski Dobravi – prodaja se samo cvetje, sveče, ikebane in podobno blago.
Na lokacijah, navedenih v prvih treh alineah prvega odstavka tega člena, je potrebno upoštevati varstveni režim, ki velja za kulturni spomenik državnega pomena.
5. člen 
(Nedovoljene lokacije) 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln niso dovoljene naslednje lokacije:
– območja avtobusnih postajališč,
– v varovalnem pasu državnih cest,
– v neposredni bližini vrtcev, šol, zdravstvenih ustanov, varovanih stanovanj ter domov za ostarele.
Pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Jesenice 
6. člen 
(Pogoji za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln) 
Za prodajo blaga zunaj prodajaln mora prodajalec izpolniti naslednje pogoje:
– predložiti pisno soglasje lastnika zemljišča, kjer namerava prodajati blago zunaj prodajaln. V kolikor gre za javno površino, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe Občine Jesenice za uporabo javne površine. Pristojna služba vlagatelju za uporabo javne površine odmeri občinsko takso na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07 in spr.);
– v primeru, da je javna površina dana v upravljanje javnemu zavodu oziroma javnemu podjetju, mora prodajalec predložiti soglasje upravljavca zemljišča ali pogodbo, iz katere izhaja upravičenost prodajalca do uporabe zemljišča za namen prodaje ter prostor in časovni termin prodaje;
– predložiti pisno izjavo, da premični objekt izpolnjuje minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti;
– prodajalec mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice;
– upošteva se mnenje svetov krajevnih skupnosti glede prodaje izdelkov na tistem območju.
Soglasja iz prejšnjih odstavkov tega člena ne smejo biti starejša več kot 30 dni od dneva vložitve vloge. V primeru, da pogoji niso izpolnjeni, pristojni organ občine vlogo za prodajo blaga zunaj prodajaln zavrne.
7. člen 
Na javnih površinah zunaj prodajaln se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– kmetijski pridelki in izdelki (čebelarski pridelki in izdelki, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, sadje in izdelki iz sadja idr.)
– druga hrana in pijača, za katero so izpolnjeni pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln,
– gozdni sadeži, zelišča, gobe,
– semena, sadike vrtnin, sadja, okrasnih rastlin, cvetje,
– suha roba ter drugi izdelki domače in umetne obrti,
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Jesenice ter društev, ki delujejo na območju Občine Jesenice in njihovi dejavnosti,
– galanterija in tekstilni izdelki,
– sveče,
– drugi izdelki kulturnega ali etnološkega pomena.
V primeru, da prodajalec želi prodajati drugo blago, ki ni navedeno v tem členu, lahko pristojni organ občine izda soglasje, če je blago primerno za prodajo, oziroma v kolikor za to obstaja interes lokalne skupnosti, pri tem pa mora blago izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o trgovini in drugo področno zakonodajo, vezano na promet blaga.
Postopek izdaje soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln 
8. člen 
(Soglasje pristojnega organa občine) 
Prodaja blaga zunaj prodajaln se na območju Občine Jesenice pod pogoji, določenimi s tem odlokom, lahko izvaja na javnih površinah in na zasebnih površinah.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln je potrebno pridobiti pisno soglasje pristojnega organa občinske uprave.
Vlogo za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln se poda pri pristojnem organu občine, in sicer najkasneje 8 dni pred pričetkom prodaje, pri čemer se rok šteje od vložitve popolne vloge.
Vloga se poda na obrazcu, ki se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Vloga iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– način prodaje blaga zunaj prodajaln,
– vrsto blaga, ki bo predmet prodaje,
– opredelitev lokacije, na kateri bo potekala prodaja,
– opredelitev časovnega obdobja prodaje,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev,
– če prodajalec ni lastnik zemljišča, na katerem bo potekala prodaja blaga, mora vlogi predložiti tudi soglasje lastnika zemljišča ali pogodbo, iz katere izhaja upravičenost prodajalca do uporabe določenega zemljišča za namen prodaje,
– ustrezno dokazilo o opravljanju dejavnosti,
– izjavo iz tretje alinee prvega odstavka 6. člena tega odloka.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja na prireditvah, vključno s sejmi, festivali, shodi in podobno (v nadaljevanju: prireditve). V teh primerih lahko organizator prireditve pridobi soglasje za vse prodajalce. Vlogi priloži tudi vse priloge, ki so zahtevane kot pogoj iz prvega odstavka 6. člena tega odloka.
V primeru, da prodajalec v vlogi predlaga drugo lokacijo, ki ni navedena v 4. členu tega odloka, lahko pristojni organ občine izda soglasje, če je lokacija primerna za prodajo, oziroma v kolikor za to obstaja interes lokalne skupnosti, pri tem pa mora lokacija izpolnjevati pogoje glede primernosti in varnosti v skladu s cestnoprometnimi predpisi in drugimi predpisi lokalne skupnosti.
Soglasja občine za prodajo blaga zunaj prodajaln na zasebnih površinah ni potrebno pridobiti prodajalcem, ki so fizične osebe in končnemu potrošniku na lokalnem trgu neposredno prodajajo lastne pridelke, pridelane na kmetijskem gospodarstvu, v skladu s pogoji iz 61. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1).
Pristojni organ občinske uprave soglasje ali odločbo pošlje v vednost območni enoti pristojnega tržnega inšpekcijskega organa, Policijski postaji Jesenice, krajevno pristojni krajevni skupnosti in pristojnemu medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu.
9. člen 
Pristojni organ občinske uprave izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, za občasno ali posamično prodajo, vendar največ za obdobje enega leta.
10. člen 
Pristojni organ občine zavrne izdajo soglasja:
– če vlagatelj ni lastnik zemljišča in ni pridobil soglasja lastnika oziroma upravljavca zemljišča;
– če je vložena vloga za lokacijo, ki ni opredeljena v 4. členu tega odloka, ali pa gre za neprimerno postavitev predmeta/naprave, ki se uporablja za prodajo blaga zunaj prodajaln (na primer: neustrezna postavitev potujoče prodajalne v neposredni bližini cestišča, tako da je s tem ogrožena varnost pri vključevanju v promet idr.);
– neustrezne namembnosti predlagane površine;
– drugih utemeljenih razlogov (ugotovljena kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij, prodaja blaga, ki ni v skladu z določili tega odloka ipd.).
Pristojni organ občinske uprave lahko v soglasju prodajalcu omeji površino prodajnega mesta, časovno obdobje prodaje in določi druge omejitve pri prodaji.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PRODAJALCEV 
11. člen 
Prodajalci so dolžni:
– pred pričetkom prodaje poravnati občinsko takso za uporabo javne površine (v kolikor gre za zemljišče v lasti Občine Jesenice);
– vršiti prodajo v skladu z zakonskimi predpisi, ki urejajo način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti;
– vzdrževati red in čistočo na prodajnem mestu in javnih površinah okoli njega;
– na prodajno mesto izobesiti naziv prodajalca in cenik prodajnega blaga;
– zagotoviti varnost in zaščito prodajnega blaga in ljudi;
– zagotavljati nemoten in varen dostop do prodajnega mesta;
– po koncu prodaje zunaj prodajaln na lastne stroške odstraniti vso opremo, blago in odpadke ter površine, na katerih so imeli prodajno mesto, povrniti v prejšnje stanje;
– z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti drugih prodajalcev in obiskovalcev oziroma z opravljanjem svoje dejavnosti ne smejo ogrožati in motiti javnega reda in miru;
– prodajnega mesta in premične stojnice ne smejo dati ali oddati v uporabo/najem drugemu prodajalcu;
– ne smejo samovoljno širiti niti spreminjati lokacije svojega prodajnega prostora.
12. člen 
Plačila občinske takse oziroma takse za uporabo javne površine ne plačajo nevladne oziroma humanitarne organizacije, ter društva, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status.
IV. NADZOR 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni medobčinski inšpekcijski organ in redarstvo ter pristojni tržni in drugi inšpekcijski organi.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
Z globo 500,00 € se kaznuje posameznik (fizična oseba), če:
– prodaja blago brez izdanega soglasja občinske uprave ali v nasprotju s soglasjem;
– ne vzdržuje reda in čistoče na ali ob svojem prodajnem mestu;
– po koncu prodaje s prodajnega mesta ne odstrani blaga, opreme za prodajo, odpadkov ter teh površin ne povrne v prejšnje stanje;
– ne označi prodajnega mesta z nazivom svojega podjetja ali na prodajnem mestu ne zagotovi vidnega cenika prodajnega blaga;
– odda prodajno površino drugemu prodajalcu v uporabo/najem;
– drugače krši obveznosti iz tega odloka ali soglasja.
Z globo 1.000,00 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 500,00 € se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
VI. KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2023
Jesenice, dne 19. oktobra 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti