Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023, stran 9616.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju ZLS), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju ZJF), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZFO-1) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 8. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 146/22 in 63/23; v nadaljevanju: Odlok) se v 2. členu spremeni preglednica kot sledi:
»
KONTO
OPIS
OSN: 
Rebalans 2023 – II [1] v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.115.224
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.746.537
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
5.103.750
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.224.538
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
726.537
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
152.675
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.642.787
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
849.692
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
13.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
55.209
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
48.627
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
676.259
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
278.222
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
278.222
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.090.465
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.367.735
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
722.730
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
0
782
 
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.010.322
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.483.535
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
584.119
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
100.883
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.699.871
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
98.661
409
 
REZERVE
0
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
3.052.690
410
 
SUBVENCIJE
186.161
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.626.597
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
389.681
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
850.251
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.380.769
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.380.769
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
93.328
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
67.923
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
25.405
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–895.098
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.100.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.100.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
446.948
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
446.948
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–242.046
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
653.052
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
895.098
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
248.932
 
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
« 
2. člen 
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Hrpelje - Kozina se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži največ do višine 1.100.000,00 evrov, in sicer za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-40/2022-117
Hrpelje, dne 9. novembra 2023
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost