Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023

Kazalo

3329. Pravilnik o določitvi pogojev za upravičenost ter višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v programe socialne aktivacije, stran 9607.

  
Na podlagi desetega odstavka 79.č člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi pogojev za upravičenost ter višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v programe socialne aktivacije 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje za upravičenost do denarnih prejemkov ter višino in način izplačila denarnih prejemkov, ki jih lahko osebe, vključene v programe socialne aktivacije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci), pridobijo z vključitvijo v program.
(2) Udeleženec se v program vključi s podpisom pogodbe o vključitvi osebe v izvajanje programa socialne aktivacije, ki predstavlja tudi podlago za izplačilo denarnih prejemkov.
2. člen 
(vrste denarnih prejemkov) 
Udeleženec lahko z vključitvijo v program socialne aktivacije pridobi pravico do izplačila naslednjih denarnih prejemkov:
− denarne nagrade,
− stroškov prevoza ter
− stroškov prehrane.
3. člen 
(denarna nagrada) 
(1) Udeleženec lahko v času vključenosti v program pridobi pravico do denarne nagrade, glede na število ur dejanske prisotnosti v programu.
(2) Višina denarne nagrade znaša 1,00 euro na uro dejanske prisotnosti v programu.
(3) Prisotnost v programu se izkazuje z izpolnjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.
4. člen 
(stroški prevoza) 
(1) Stroški prevoza pripadajo udeležencu, katerega kraj stalnega ali začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Za izračun stroškov prevoza se upošteva kraj stalnega ali začasnega prebivališča, v katerem udeleženec v času vključenosti v program dejansko prebiva.
(2) Stroški prevoza se izračunajo na podlagi najkrajše razdalje iz prejšnjega odstavka. Za izračun razdalje se uporabi daljinomer, ki je dostopen na spletni strani https://www.google.si/maps.
(3) Strošek prevoza znaša 0,23 eura za vsak kilometer.
(4) Stroški prevoza pripadajo udeležencu za vsak dan dejanske prisotnosti v programu.
(5) Prisotnost v programu se izkazuje z izpolnjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.
(6) Višina stroška prevoza se enkrat letno, 1. februarja tekočega leta, uskladi z javno objavljeno maloprodajno ceno motornega bencina – 95 oktanov. Strošek prevoza se zviša, če se cena bencina za mesec december preteklega leta zviša za več kot pet odstotkov glede na mesec december predpreteklega leta, in sicer za enak odstotek.
5. člen 
(stroški prehrane) 
(1) Udeleženec lahko v času vključenosti v program pridobi pravico do stroškov prehrane.
(2) Višina stroška prehrane znaša 4,50 eura na dan dejanske prisotnosti v programu, in je izplačana, če je udeleženec v posameznem dnevu v programu prisoten najmanj štiri ure.
(3) Prisotnost v programu se izkazuje z izpolnjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.
6. člen 
(izplačila denarnih prejemkov) 
(1) Vsa izplačila denarnih prejemkov iz tega pravilnika izvršuje izvajalec programa na transakcijski račun udeleženca, razen če banka zavrne prošnjo udeleženca za odprtje transakcijskega računa. V teh primerih izvajalec programa izvrši izplačila denarnih prejemkov v gotovini, neposredno udeležencu.
(2) Izplačila mora izvajalec programa izvajati tedensko, in sicer pod pogoji upravičenosti, določenimi s tem pravilnikom.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-21/2023
Ljubljana, dne 23. oktobra 2023
EVA 2023-2611-0058
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost