Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2023 z dne 3. 11. 2023

Kazalo

3250. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v Občini Jesenice, stran 9496.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) ter 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji dne 19. 10. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S Pravilnikom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za turistične prireditve v Občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji, postopek in upravičeni stroški za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Jesenice.
2. člen 
(pomen pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
»Turistična prireditev« je prireditev, ki je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev in dopolnjuje turistično ponudbo ter pospešuje turistično promocijo na območju Občine Jesenice. V ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejeni krog udeležencev (npr. stanovska, društvena in podobna srečanja oziroma dogodki).
»Javna površina« je površina v lasti Občine Jesenice, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče …) in ni v zasebni lasti, ali pa gre za površino v zasebni lasti, na kateri ima Občina Jesenice drugo stvarno pravico.
»Javni prireditveni prostor« je na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 in 44/22 – ZVO-2) opredeljen kot prostor, na katerem se v Občini Jesenice izvajajo javne prireditve in za katerega velja začasna čezmerna obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav.
»Prijavitelj« je organizator turistične prireditve, ki vloži vlogo na javni razpis.
»Upravičenec« je prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu in je upravičen do sofinanciranja turistične prireditve.
»Izvajalec« je organizator javne turistične prireditve.
»Prejemnik« je prijavitelj, s katerim je sklenjena pogodba o sofinanciranju turistične prireditve.
3. člen 
(zagotovitev sredstev) 
Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu občine za posamezno leto. Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev so zagotovljena na proračunski postavki 7090 Turistične prireditve.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
4. člen 
(namen in predmet dodeljevanja sredstev) 
Namen dodeljevanja sredstev za turistične prireditve je spodbujanje lokalnih in delujočih organizacij k organiziranju turističnih prireditev lokalnega pomena in turističnih prireditev širšega pomena z naslednjimi cilji:
– krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Jesenice kot privlačne turistične destinacije;
– dvig kvalitete življenja prebivalcev iz Občine Jesenice;
– krepitev povezovanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma;
– privabljanje obiskovalcev in turistov v Občino Jesenice.
Predmet dodeljevanja sredstev po tem pravilniku je sofinanciranje turističnih prireditev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– dopolnjujejo turistično ponudbo ter pospešujejo turistično promocijo na območju Občine Jesenice na lokalni in širši ravni;
– so namenjene širšemu krogu udeležencev;
– neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev Strategije razvoja turizma v Občini Jesenice;
– spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
– imajo neprofitni značaj, kar pomeni, da v finančni konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne izkazujejo dobička ali presežka prihodkov nad odhodki prireditve;
– so brezplačne za obiskovalce (npr. brez vstopnine, kotizacije, obveznih prispevkov za sodelovanje ipd.);
– ki niso tekmovalnega značaja;
– izvajajo se v objektih, na javnih površinah ali prireditvenih prostorih v skladu s 7. členom pravilnika.
5. člen 
(število sofinanciranih turističnih prireditev) 
Na podlagi tega pravilnika se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinanciralo pet najbolje ocenjenih turističnih prireditev oziroma pet turističnih prireditev z največjim številom prejetih točk pri ocenjevanju.
Z javnim razpisom se določi posebne vsebine in pogoje za sofinanciranje.
6. člen 
(upravičenci) 
Upravičenec do dodelitve sredstev za turistične prireditve je organizator turistične prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravno organiziran kot neprofitna organizacija (društva, zveza društev in njim sorodne neprofitne institucije),
– ima sedež na območju Občine Jesenice,
– ima registrirano dejavnost za organizacijo prireditev oziroma ima dejavnost navedeno v pravnem aktu organizacije (npr. statutu).
7. člen 
(lokacija prireditve) 
Izvajalec lahko turistično prireditev organizira na območju Občine Jesenice. Lokacije prireditev morajo biti javno dostopne vsem obiskovalcem prireditve in se ne izvajajo v zasebnih prostorih (npr. v gostinskih lokalih, društvenih prostorih ipd.).
8. člen 
(splošna določila) 
Splošna določila:
– za isti namen in upravičene stroške, kot jih prejemnik uveljavlja po tem pravilniku, ne sme pridobiti sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstev Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev);
– vse prireditve morajo biti organizirane v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj;
– prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice;
– prijavitelj mora imeti pred izplačilom sredstev poravnane vse obveznosti do Občine Jesenice;
– prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo turistične prireditve.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi druga splošna določila, ki so smiselna v povezavi z organizacijo turističnih prireditev.
Splošna določila, določena v tem členu in druga splošna določila, določena z javnim razpisom, se lahko dokazujejo tudi z izjavo.
9. člen 
(sofinanciranje turistične prireditve) 
Upravičeni stroški za sofinanciranje so:
– stroški komunalnih storitev (priprava, pospravljanje in čiščenje prireditvenega prostora),
– stroški prijave prireditve, potrebnih dovoljenj ali ustreznih strokovnih dokumentov (npr. eleboratov),
– organizacijski stroški (npr. poštne storitve, potni stroški za potrebe organizacije turistične prireditve ipd.),
– stroški oglaševanja in promocije (npr. radijski oglasi, plakati, spletno oglaševanje, objava oglasa v časopisih ipd.),
– stroški najemnin (nadomestilo za uporabo javnih površin, za najem javnih objektov, javnih prireditvenih prostorov, tehnične opreme ipd.),
– stroški zabavnega in kulturnega programa,
– stroški zavarovanj turistične prireditve,
– stroški varovanja, nujne medicinske pomoči, gasilcev,
– stroški javnega prevoza za potrebe prireditve,
– drugi materialni stroški, ki se podrobneje določijo z javnim razpisom,
– davek na dodano vrednost za prijavitelje, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka,
– prostovoljno delo članov društva, ki se šteje kot lastni delež.
Neupravičeni stroški so:
– stroški najemnin za najem zasebnih objektov, zasebnih površin in zasebnih prireditvenih prostorov,
– stroški hrane in pijače,
– stroški blaga in storitev v povezavi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in namenom prodaje na prireditvi,
– stroški daril in nagrad,
– stroški nakupa opreme (npr. projektorja, tiskalnika ipd.) in z opremo povezani stroški (npr. kartuše, papir ipd.),
– redni stroški delovanja društev (npr. elektrika, internet, članarine, stroški vodenja računa, računovodstvo ipd.),
– drugi stroški, ki niso nujni in neposredno povezani z organizacijo prireditve.
Z javnim razpisom se določi tudi druga podrobnejša vsebina stroškov (npr. obširna obrazložitev stroškov, najvišji dovoljen delež sofinanciranja posamezne kategorije stroškov ipd.) glede na zagotovljena finančna sredstva v proračunu.
Za oglaševanje in promocijo turistične prireditve se v javnem razpisu določi pogoje za promocijo turistične destinacije Jesenice (npr. uporaba logotipa, izjave ipd.).
Upravičenost stroškov in višina sofinanciranja se ugotavljata na podlagi predložene vloge upravičenca. Pri tem se upošteva le najnujnejši obseg stroškov, potrebnih za izvedbo predlagane prireditve. Vsi računi oziroma druge poslovne listine, ki se uveljavljajo za sofinanciranje turistične prireditve, morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na prejemnika.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi osnove za izračun sofinanciranja prireditve, ki se izračuna tako, da se višina prijavljene vrednosti prireditve najprej zmanjša za:
– opredeljeno višino lastnih sredstev za izvedbo prireditve in
– tiste prihodke prireditve, ki so pridobljeni iz drugih virov (npr. sponzorska sredstva, donacije, drugi prihodki, prihodki od opravljanja gostinske dejavnosti ipd.).
Od tako pridobljene osnove za sofinanciranje prireditve se v okviru priznanih upravičenih stroškov izračuna delež sofinanciranja prireditve.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi meril za vrednotenje turističnih prireditev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
10. člen 
(postopek dodeljevanja) 
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ in drugo področno zakonodajo.
Javni razpis vsebuje besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju: javni razpis). Javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si). Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi tudi v drugih občinskih medijih, kot npr. v občinskem glasilu.
Postopek javnega razpisa poteka po naslednjem zaporedju:
– župan imenuje strokovno komisijo,
– strokovna komisija pripravi predloge, mnenja in morebitne pobude za spremembo pravilnika in javnega razpisa,
– strokovna komisija pripravi predlog javnega razpisa,
– javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa,
– pristojni oddelek poskrbi za objavo javnega razpisa,
– pristojni oddelek vodi postopek javnega razpisa in nudi informacije v zvezi z javnim razpisom,
– strokovna komisija obravnava prispele vloge,
– pristojni oddelek pozove vlagatelje na dopolnitev,
– strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba izda pravni akt o sofinanciranju,
– župan obravnava pritožbe,
– pristojni oddelek pripravi pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan,
– pristojni oddelek spremlja izvajanje po pogodbi o sofinanciranju in preveri končno poročilo prejemnika o izvedbi posamezne prireditve,
– strokovna komisija po potrebi pregleda končno poročilo posameznega prejemnika in pripravi poročilo o pregledu,
– župan s sklepom določi komisijo za nadzor nad namensko porabo sredstev,
– župan potrdi vračilo sredstev v primeru ugotovljenih kršitev.
11. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje najmanj naslednjo razpisno dokumentacijo:
– besedilo javnega razpisa, ki mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago, 
– predmet in namen javnega razpisa, 
– višino razpisanih sredstev, 
– navedbo pogojev in splošnih določil za kandidiranje na javnem razpisu, 
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis, 
– upravičene stroške, 
– določitev obdobja, kdaj mora biti prireditev organizirana, 
– informacije o razpisni dokumentaciji, 
– vsebino vloge, 
– rok in načine oddaje vlog, 
– obravnavo vlog in postopek odobritve, 
– poročanje, 
– drugo; 
– prijavni obrazec;
– izjave za vsebine, ki so določene v pravilniku;
– izjavo o identifikaciji za namene obračuna DDV;
– merila za vrednotenje turistične prireditve;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– primer pravilno opremljene ovojnice;
– vsebinsko končno poročilo o izvedbi turistične prireditve;
– finančno poročilo o izvedbi turistične prireditve;
– druge priloge.
Prijavitelji predložijo vlogo za pridobitev sredstev po javnem razpisu, ki mora vsebovati obvezne dele razpisne dokumentacije.
12. člen 
(strokovna komisija) 
Strokovna komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan, obravnava prispele vloge. Sestavljajo jo predsednik in vsaj trije člani komisije, ki ne smejo biti s prijavitelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
Naloge strokovne komisije so:
– pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
– ugotavlja pravočasnost prispelih vlog;
– odpira prispele vloge;
– preveri formalno pravilnost vloge;
– ugotovi, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje;
– strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje;
– pripravi končni predlog dodelitve sredstev;
– pripravi predloge, mnenja in pobude za morebitne spremembe pravilnika in razpisne dokumentacije;
– na podlagi zahteve pregleda končna poročila upravičencev in pripravi poročilo o pregledu.
13. člen 
(postopek obravnave) 
Strokovna komisija v roku osmih (8) delovnih dni izvede odpiranje vlog, ki ni javno in preveri formalno pravilnost in izpolnjevanje pogojev.
Pristojni oddelek v roku osmih (8) delovnih dni od dneva odpiranja vlog pozove prijavitelje, ki so oddali nepopolne vloge, za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev vloge je osem (8) delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Rok za oddajo dopolnitev vlog se lahko podaljša, če prijavitelj sporoči (pisno ali po elektronski pošti) pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za osem (8) delovnih dni.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku, pristojni oddelek zavrže s sklepom. Zoper sklep, s katerim je zavržena vloga, ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku osmih (8) delovnih dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem javnega razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.
Po ocenjevanju vlog na podlagi meril za vrednotenje turističnih prireditev strokovna komisija pripravi končni predlog prejemnikov sredstev in višino sofinanciranja. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem prijaviteljem. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku osmih (8) delovnih dni od dneva vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
14. člen 
(pogodba o sofinanciranju) 
Po pravnomočnosti upravnega akta o sofinanciranju se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan in v kateri so navedeni natančnejši pogoji koriščenja sredstev.
Pogodbo mora upravičenec podpisati v roku osmih (8) delovnih dni od prejetja pogodbe, v nasprotnem primeru se domneva, da upravičenec odstopa od pogodbe in je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki izhajajo iz akta o sofinanciranju. Rok za podpis se lahko podaljša, če upravičenec pisno sporoči pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za osem (8) delovnih dni.
Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo o sofinanciranju izvajalci pisno sporočajo pristojnemu oddelku pred nastankom, ta pa mora pisno odobriti spremembo pred nastankom. Med spremembe se štejejo zlasti:
– spremembe programa,
– termin prireditve,
– lokacija prireditve,
– finančne spremembe in
– druge, novo nastale situacije, ki bi utegnile vplivati na izvedbo prireditve, višino upravičenih sredstev ter višino sofinanciranja.
15. člen 
(poročanje o izvedeni prireditvi) 
Po izvedeni turistični prireditvi morajo vsi prejemniki v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju pripraviti končno poročilo, ki ga oddajo pristojnemu oddelku v roku šestdeset (60) koledarskih dni od datuma izvedene prireditve. Rok se lahko podaljša, vendar mora prejemnik za to pisno zaprositi pristojni oddelek pred iztekom roka iz prejšnjega stavka tega odstavka. Rok za oddajo se lahko podaljša največ za trideset (30) koledarskih dni, kar se uredi z dodatkom k pogodbi o sofinanciranju.
Končno poročilo mora vsebovati najmanj vsebinsko poročilo, finančno poročilo z dokazili in drugimi zahtevami, ki morajo biti natančno opredeljene v javnem razpisu. Dokazila za upravičene stroške se priložijo za celotno finančno vrednost prireditve iz vloge, na podlagi katere je narejen izračun sofinanciranja turistične prireditve. V kolikor pride do večjih odstopanj od vloge na javnem razpisu, tako vsebinsko kot finančno, se turistično prireditev ponovno ovrednoti na podlagi meril in se izračuna delež sofinanciranja.
Prejemniki, ki bodo oddali nepopolno končno poročilo, bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev končnega poročila je osem (8) delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev se lahko podaljša, če prejemnik sporoči (pisno ali po elektronski pošti) pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za osem (8) delovnih dni. V kolikor prejemnik ne dopolni končnega poročila v skladu s pozivom za dopolnitev, do sofinanciranja ni upravičen in vrne že prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva prejema.
Pristojni oddelek po pregledu končnega poročila izda obvestilo o pregledu končnega poročila, ki vsebuje ugotovitve pregleda. Sredstva se nakažejo v skladu z ugotovitvami v končnem poročilu in podpisano pogodbo o sofinanciranju.
V primeru, da prejemnik ne izvede turistične prireditve, do sofinanciranja ni upravičen in vrne že prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva prejema. Prejemniku ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora pisno obvestiti pristojni oddelek o ne izvedbi in razlogih za nastalo situacijo.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV 
16. člen 
(nadzor nad namensko porabo sredstev) 
Občina Jesenice lahko kadarkoli v petih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju preveri namensko porabo sredstev. Nadzor opravlja s sklepom imenovana komisija za nadzor, ki jo imenuje župan. Prejemniki morajo komisiji za nadzor predložiti vso originalno dokumentacijo v zvezi z organizacijo turistične prireditve ter verodostojne listine in izpise iz poslovnih knjig. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev se izda obvestilo o opravljenem nadzoru z ugotovitvami nadzora.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Jesenice upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Zahtevek za vračilo z ugotovitvami se predloži v podpis županu.
Če se ugotovi kršitev, kršitelj ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(prehodna določba) 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 35/15, 17/17, 28/21), vendar se uporablja še do zaključka javnega razpisa za leto 2023.
18. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Uporabljati se začne za javni razpis od leta 2024 dalje.
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti