Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3217. Uredba o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, stran 9351.

  
Na podlagi četrtega odstavka 106. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa način in obseg zagotavljanja pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljani tretjih držav), v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, in sicer glede izvajanja programa učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe ter programa medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani za državljane tretjih držav in glede njihovega informiranja v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo.
2. člen 
(upravičenci do programov) 
Upravičenci do programov iz prejšnjega člena so državljani tretjih držav iz drugega odstavka 106. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo, 95/21 – popr., 105/22 – ZZNŠPP in 48/23).
3. člen 
(izvajanje programa učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe) 
(1) Program učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe se izvaja kot enotni program (v nadaljnjem besedilu enotni program). Enotni program omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini in kulturi ter ustavni ureditvi Republike Slovenije.
(2) Enotni program se izvaja kot javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, po katerem se ne pridobi javnoveljavna izobrazba v skladu s predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih.
4. člen 
(obseg enotnega programa) 
(1) Osebe iz 2. člena te uredbe so upravičene do 180 ur enotnega programa.
(2) Pred udeležbo izvajalec enotnega programa vse udeležence testira iz znanja slovenskega jezika in jih razporedi v homogene skupine glede na njihovo predznanje slovenskega jezika.
(3) Oseba po zaključenih 180 urah enotnega programa opravi interni preizkus znanja iz znanja slovenskega jezika, kot ga določa program iz prejšnjega člena, ki ga pripravi in izvede izvajalec programa. Izvajalec enotnega programa zagotavlja, da pri izvedbi preizkusa znanja ne prihaja do konflikta osebnih interesov.
(4) Če se na podlagi internega preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka ugotovi, da udeleženec ne dosega pričakovanih učnih rezultatov v skladu s programom, se poveča število ur učenja slovenskega jezika za dodatnih 60 ur.
5. člen 
(financiranje enotnega programa) 
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad) izvajalcu krije stroške izvedbe enotnega programa v višini izvedenega števila ur organiziranega izobraževalnega dela in obvezno učno gradivo za udeležence. Druge stroške obiskovanja enotnega programa (na primer učne pripomočke in drugo učno gradivo) krijejo udeleženci enotnega programa sami.
6. člen 
(izbira izvajalcev enotnega programa) 
(1) Izvajalce enotnega programa izbere s postopkom javnega naročanja urad ter z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o izvajanju enotnega programa.
(2) Urad javno objavi seznam izvajalcev enotnega programa.
7. člen 
(zahtevek za udeležbo v enotnem programu) 
(1) Postopek za odobritev udeležbe v enotnem programu se začne na zahtevo osebe iz 2. člena te uredbe.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevki iz prejšnjega odstavka se vložijo pri pristojni upravni enoti.
(4) O izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu upravna enota izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(5) S potrdilom iz prejšnjega odstavka oseba iz 2. člena te uredbe uveljavlja pravico do brezplačnega enotnega programa pri izvajalcih iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(6) Izvajalec programa mora na podlagi potrdila iz četrtega odstavka tega člena kandidata vključiti v enotni program najpozneje v dveh mesecih od prejema potrdila. Ob prejemu potrdila izvajalec kandidatu vroči potrdilo o vpisu.
(7) V primeru neizpolnjevanja pogojev za udeležbo v enotnem programu upravna enota izda odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo potrdila.
8. člen 
(brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika) 
(1) Osebe iz prvega odstavka 2. člena te uredbe, ki so na enotnem 180-urnem programu udeležene najmanj 80 odstotkov ur in imajo veljavno dovoljenje za prebivanje oziroma so v postopku podaljšanja dovoljenja za prebivanje, so upravičene do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika.
(2) Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika se vloži pri pristojni upravni enoti na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) O izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika upravna enota izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(4) S potrdilom iz prejšnjega odstavka oseba uveljavlja pravico do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika pri pooblaščenih izvajalcih preizkusa znanja.
(5) V primeru neizpolnjevanja pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika pristojna upravna enota izda odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo potrdila.
9. člen 
(programi medsebojnega poznavanja in razumevanja s slovenskimi državljani) 
(1) Urad v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zagotavlja programe medkulturnega dialoga.
(2) Programi medkulturnega dialoga vključujejo tudi informiranje širše javnosti.
10. člen 
(informiranje) 
(1) Urad izvaja informiranje v zvezi z vključevanjem državljanov tretjih držav v slovensko družbo tako, da informacije, potrebne za njihovo lažje vključevanje v slovensko družbo, objavlja v različnih svetovnih jezikih na spletu ter jih predloži državnim organom, ki odločajo o posameznih pravicah državljanov tretjih držav.
(2) Urad lahko izda tiskana gradiva ali organizira informacijsko službo, namenjeno informiranju državljanov tretjih držav.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(veljavnost potrdil) 
(1) Osebe iz 2. člena te uredbe, ki so prejele potrdila, izdana na podlagi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21), katerim preneha veljavnost v skladu s 101. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 57/21) in še niso bila izkoriščena, lahko zahtevajo ponovno izdajo potrdila v skladu s 7. členom te uredbe.
(2) Potrdila, izdana na podlagi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21), katerim veljavnost ni prenehala v skladu s prejšnjim odstavkom in niso bila izkoriščena, ostanejo v veljavi.
12. člen 
(veljavnost programov in pogodb) 
(1) Programi slovenskega jezika, spoznavanja slovenske družbe in enotni programi, ki so se začeli izvajati pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo v skladu z Uredbo o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21).
(2) Pogodbe o izvajanju programa, sklenjene na podlagi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21), ostanejo v veljavi.
13. člen 
(sprememba uredbe) 
V Uredbi o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (Uradni list RS, št. 42/22 in 151/22) se v 25. členu tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(3) Osebe z začasno zaščito so zaradi pomoči pri uveljavljanju pravic upravičene do programa učenja slovenskega jezika in spoznavanja slovenske družbe v obsegu, kot ga imajo upravičenci v skladu z uredbo, ki ureja način in obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije.
(4) Postopek za odobritev udeležbe v programu iz prejšnjega odstavka se izvaja na način, kot je določen v uredbi, ki ureja način in obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije.«.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2023
Ljubljana, dne 25. oktobra 2023
EVA 2023-1542-0004
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti