Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3182. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica, stran 9318.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. seji dne 23. oktobra 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 37/15) se v četrtem odstavku 3. člena črta drugi stavek.
2. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku znesek »25,00« nadomesti z zneskom »40,00«.
V drugem odstavku se znesek »35,00« nadomesti z zneskom »60,00«.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 135,00 EUR za vsako udeležbo na seji nadzornega odbora, kjer je član prisoten vsaj 3/4 časa trajanja seje.
(2) Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 195,00 EUR.
(3) Pristojnemu članu nadzornega odbora se za izvedbo neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača nagrada glede na obseg nadzora, in sicer:
– v višini 120,00 EUR za manj zahtevni nadzor, ki traja do 7 ur;
– v višini 165,00 EUR za zahtevni nadzor, ki traja od 8 do 15 ur ter
– v višini 200,00 EUR za zelo zahtevni nadzor, ki traja od 16 ur do 20 ur.
(4) Kolikor izvedba nadzora traja dalj časa, se nagrada za izvedbo nadzora sorazmerno poveča glede na trajanje nadzora.«
4. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Predsedniku sveta krajevne skupnosti, ki sklicuje seje in jih vodi, skladno s sklepom sveta krajevne skupnosti mesečno pripada sejnina v maksimalni višini 280,00 EUR, ki zajema njegovo delo v zvezi z vodenjem krajevne skupnosti, sodelovanje z občino, pripravo gradiva za izvajanje projektov, pripravo gradiva za sejo ter sklic in vodenje seje.«
Tretji in četrti odstavek 8. člena se črtata.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Dosedanje nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti, ki so jih s sklepom določili sveti krajevnih skupnosti, se z uveljavitvijo tega pravilnika štejejo za mesečne sejnine, razen če svet krajevne skupnosti ne določi drugačne višine sejnine.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2024.
Št. 007-0004/2023
Sevnica, dne 24. oktobra 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost