Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2023 z dne 27. 10. 2023

Kazalo

3181. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, stran 9318.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20 in 134/20) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 48/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 9. redni seji dne 23. oktobra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica 
1. člen 
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/19 in 174/20) se v prvem odstavku 3. člena črtata besedilo »ter delno v skladu s pogodbo z Občino Krško na območju pokopališča Rožno« ter točka 2. Naslednje točke od 3 do 20 se ustrezno preštevilčijo od 2 do 19.
V drugem odstavku se črta besedilo »Rožno«.
2. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pokopališče Rožno, ki leži v Krajevni skupnosti Rožno-Presladol na območju Mestne občine Krško, je pokopališče, na katerem se izvajajo pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti Blanca (Občina Sevnica) in pokopi pokojnikov iz Krajevne skupnosti Rožno-Presladol (Mestna občina Krško).
(2) Na podlagi zakona je za upravljanje pokopališča Rožno krajevno pristojna Mestna občina Krško.
(3) Občina Sevnica in Mestna občina Krško uskladita svoje akte in uredita prenos upravljanja pokopališča Rožno na Mestno občino Krško s 1. 1. 2024.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2023
Sevnica, dne 24. oktobra 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost