Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2023 z dne 20. 10. 2023

Kazalo

3097. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, stran 9196.

  
Na podlagi 15. in 24. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17), 5. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/22), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 − popravek in 69/17), 5. in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16), 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/17 in 4/19), 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18 in 2/23) so Občinski svet Občine Dobje na 6. redni seji dne 16. 10. 2023, Občinski svet Občine Dobrna na 6. redni seji dne 14. 9. 2023, Občinski svet Občine Oplotnica na 6. redni seji dne 2. 10. 2023, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 28. 9. 2023, Občinski svet Občine Šentjur na 6. redni seji dne 19. 9. 2023, Občinski svet Občine Vitanje na 7. redni seji dne 28. 9. 2023, Občinski svet Občine Vojnik na 7. redni seji dne 7. 9. 2023 in Občinski svet Občine Zreče na 7. redni seji dne 11. 10. 2023 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2019, Uradni list RS, št. 67/19 in 68/19), se spremeni 2. člen, ki se glasi:
»Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
– občinskega redarstva;
– proračunskega računovodstva;
– urejanja prometa.«
2. člen 
Spremenita se prvi in tretji odstavek 6. člena, tako da se glasita:
»(1) Skupna uprava je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
– Medobčinska inšpekcija in redarstvo,
– Skupna služba proračunskega računovodstva,
– Skupna služba urejanja prometa.
(3) Skupna služba proračunskega računovodstva izvaja naloge iz prenesene pristojnosti na sedežu skupne uprave, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik, oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.«
3. člen 
Črta se 9. člen.
4. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(1) V kolikor katera izmed občin ustanoviteljic izrazi interes za izstop iz ene ali več notranjih organizacijskih enot (v nadaljevanju: NOE) oziroma za prenehanje opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna uprava, mora župan te občine vodji skupne uprave pisno najaviti izstop iz NOE oziroma odstop od opravljanja naloge najmanj šest (6) mesecev pred iztekom proračunskega leta. Vodja skupne uprave je o izstopu oziroma odstopu dolžan nemudoma obvestiti župane drugih občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave opravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave v skladu z 21. členom tega odloka.
(3) Če ena občina izstopi iz ene ali več NOE oziroma odstopi od opravljanja določene naloge in če se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi oziroma odstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala izstop oziroma odstop skladno s prvim odstavkom tega člena ter po poravnavi vseh obveznosti, ki nastanejo do konca proračunskega leta, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev.
(4) Če ena občina izstopi iz ene ali več NOE oziroma odstopi od opravljanja določene naloge in se druge občine strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, se lahko druge občine dogovorijo tudi, da se javni uslužbenci prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. V primeru takšnega dogovora je občina, ki izstopi iz ene ali več NOE oziroma odstopa od opravljanja posamezne naloge skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna poravnati vse obveznosti do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz tega odstavka.
(5) V primeru, da je število javnih uslužbencev presežno za preostale občine, občina, ki izstopa oziroma odstopa zagotovi pravice za vsakega presežnega delavca v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne občine v trenutku, ko javni uslužbenec postane presežni delavec.
(6) Občina, ki izstopa iz ene ali več NOE oziroma odstopa od opravljanja katere izmed nalog, ki jo zanjo opravlja skupna uprava, je dolžna zagotavljati sredstva za opravljanje te NOE oziroma naloge v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izstop oziroma odstop skladno s prvim odstavkom tega člena oziroma do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz četrtega odstavka tega člena, in v enakem deležu pokriti tudi stroške morebitnih presežnih delavcev.
(7) V primeru, da se vse občine ustanoviteljice odločijo, da izstopijo iz posamezne NOE oziroma odstopajo od opravljanja določene naloge, se v Skupni občinski upravi ukine NOE oziroma se preneha opravljati ta naloga s spremembo ustanovitvenega akta organa skupne občinske uprave. Postopek se izvede v skladu z določili tega člena.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic Spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Skupni občinski upravi.
6. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
Št. 032-0012/2023
Vojnik, dne 7. septembra 2023
Župan 
Občine Vojnik 
Branko Petre 
Št. 007-0003/2023
Dobje, dne 16. oktobra 2023
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 
Št. 0612-0001/2016-31
Dobrna, dne 14. septembra 2023
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 
Št. 9000-0007/2022-38
Oplotnica, dne 2. oktobra 2023
Župan 
Občine Oplotnica 
Matjaž Orter 
Št. 007-0016/2023-1
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 
Št. 032-0001/2022-109
Šentjur, dne 19. septembra 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
Št. 900-0005/2023-005
Vitanje, dne 28. septembra 2023
Župan 
Občine Vitanje 
Andraž Pogorevc 
Št. 007-0008/2023
Zreče, dne 11. oktobra 2023
Župan 
Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti