Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2890. Akt o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda, stran 8644.

  
Na podlagi četrtega odstavka 135. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o merilih za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem aktom se določajo objektivna in nediskriminatorna merila v postopkih, ki jih vodi Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) za izdajo dovoljenja za gradnjo neposrednega voda na območju Republike Slovenije.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. členu Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21, v nadaljnjem besedilu: ZOEE), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– izvajalec oskrbe:
pomeni fizično ali pravno osebo iz prve alineje prvega odstavka 134. člena ZOEE;
– vlagatelj:
je izvajalec oskrbe ali odjemalec iz druge alineje prvega odstavka 134. člena ZOEE.
3. člen 
(dovoljenje za neposredni vod) 
Agencija izda dovoljenje za neposredni vod, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 135. člena ZOEE in 4. člena tega akta ter ob predložitvi vseh dokazil iz 5. člena tega akta.
4. člen 
(tehnične zahteve za neposredni vod) 
(1) Neposredni vod se lahko gradi samo kot vod visoke napetosti.
(2) Neposredni vod ne more biti sestavni del prenosnega oziroma distribucijskega sistema.
(3) Pri gradnji neposrednega voda visoke napetosti je treba upoštevati projektne pogoje, ki jih predpiše sistemski operater oziroma distribucijski operater.
(4) Neposredni vod ne sme ogrožati varnega in zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema.
(5) Objekti, ki se bodo napajali preko neposrednega voda, ne morejo biti hkrati povezani z javnim elektroenergetskim sistemom.
5. člen 
(dokazila) 
Vlagatelj mora agenciji skupaj z vlogo za dovoljenje za gradnjo neposrednega voda predložiti še naslednjo dokumentacijo:
1. pravnomočno odločbo elektrooperaterja o zavrnitvi izdaje soglasja za priključitev na prenosni oziroma distribucijski sistem;
2. dokazila o lastništvu ali pravici do uporabe nepremičnin, ki se bodo napajale po neposrednem vodu;
3. izpis iz sodnega registra ali drug ustrezen dokument, s katerim se dokazuje odvisnost družbe v primeru oskrbe odvisnih družb;
4. idejni projekt neposrednega voda in pripadajočih postrojev;
5. pozitivno mnenje zadevnega elektrooperaterja, da je predviden neposredni vod projektiran v skladu s podanimi projektnimi pogoji;
6. pozitivno mnenje zadevnega elektrooperaterja, da obratovanje neposrednega voda ne bo ogrozilo varnosti in zanesljivosti obratovanja prenosnega oziroma distribucijskega sistema;
7. mnenje zadevnega elektrooperaterja v zvezi z vplivom obratovanja neposrednega voda na pogoje za opravljanje dejavnosti tega operaterja;
8. izjava izvajalca oskrbe o možnosti oskrbe po neposrednem vodu, kadar je vlagatelj končni odjemalec.
6. člen 
(izvajanje oskrbe) 
Izvajanje oskrbe z električno energijo po neposrednem vodu se ne izvaja kot gospodarska javna služba.
II. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-6/2023/14
Maribor, dne 27. septembra 2023
EVA 2023-2570-0061
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost