Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2889. Akt o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve, stran 8643.

  
Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o metodologiji za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določa metodologija za izračun cen sistemskih storitev izravnave in cen za nefrekvenčne sistemske storitve.
(2) Ta akt se uporablja za določitev cen sistemskih storitev, če sistemskemu operaterju na trgu ne uspe zagotoviti zadostnih sistemskih storitev, in sicer ko:
– agencija po uradni dolžnosti ali na zahtevo sistemskega operaterja brez poseganja v sklenjene pogodbe o dobavi z odločbo naloži enemu ali več ponudnikom izvajanje sistemske storitve;
– sistemski operater naloži izvajanje te storitve.
(3) Sistemski operater naloži izvajanje sistemske storitve, če ne uspe zagotoviti potrebnega obsega produkta sistemske storitve, katerega trajanje je krajše od enega meseca, izbor ponudnikov pa se izvaja manj kot en mesec pred začetkom dobave. V vseh ostalih primerih agencija z odločbo naloži izvajanje sistemske storitve.
II. SISTEMSKE STORITVE IZRAVNAVE 
2. člen
(opredelitev sistemskih storitev izravnave) 
Sistemske storitve izravnave so:
– zagotavljanje rezerve za vzdrževanje frekvence;
– avtomatske rezerve za povrnitev frekvence in
– ročne rezerve za povrnitev frekvence.
3. člen 
(določitev cene sistemskih storitev izravnave) 
Ceno sistemskih storitev izravnave iz prejšnjega člena določi agencija s sklepom na podlagi povprečja doseženih cen na enem od sosednjih trgov, na katerem se izvaja pregledno in tržno naročanje istovrstnih sistemskih storitev za isto ali primerljivo obdobje kot na slovenskem trgu, dosežene cene pa so pregledno in sprotno objavljene ter javno dostopne.
4. člen 
(cena sistemskih storitev izravnave v primeru odločbe agencije) 
(1) Če agencija po uradni dolžnosti ali na zahtevo sistemskega operaterja brez poseganja v sklenjene pogodbe o dobavi z odločbo naloži enemu ali več ponudnikom izvajanje sistemske storitve, s sklepom, ki ga izda hkrati z odločbo, določi tudi ceno storitve izravnave. V tem primeru se cena storitve izravnave določi kot nižja od vrednosti povprečja dosežene cene na primerljivem sosednjem trgu v treh predhodnih enako dolgih obdobjih, kot je obdobje, za katero sistemskemu operaterju na trgu ne uspe zagotoviti zadostnih sistemskih storitev, ki je pri produktih, katerih trajanje je enako ali daljše od enega leta, in doseženo ceno na slovenskem trgu v enakih obdobjih, korigirano z doseženo stopnjo inflacije v teh treh obdobjih.
(2) Če se na sosednjem trgu izvaja zakup za krajše časovno obdobje kot na slovenskem trgu, se kot cena v posameznem predhodnem časovnem obdobju uporabi povprečje cen v krajših časovnih obdobjih, ki skupaj predstavljajo časovno obdobje, za katero sistemski operater na trgu ni uspel zagotoviti zadostnih sistemskih storitev.
5. člen 
(cena sistemskih storitev izravnave v primeru zahteve sistemskega operaterja) 
(1) Cena storitve izravnave, ki jo s sklepom določi agencija in se uporabi, če sistemski operater ponudniku naloži izvajanje storitve izravnave, se določi kot povprečje doseženih cen na primerljivem sosednjem trgu za tri naslednja časovna obdobja, ki sledijo obdobju, za katero sistemskemu operaterju na trgu ni uspelo zagotoviti zadostnih sistemskih storitev. Če je dražba na domačem trgu delno uspešna na način, da sistemskemu operaterju uspe zagotoviti del potrebne količine storitve izravnave, se tako izračunana cena primerja še z najvišjo ceno ponudbe za količino, sprejeto na omenjeni dražbi. Če je bila dražba v celoti neuspešna, se cena na primerljivem trgu primerja s povprečno ceno doseženih cen na domačem trgu v treh časovnih obdobjih neposredno pred obdobjem, za katero sistemskemu operaterju na trgu ni uspelo zagotoviti zadostnih sistemskih storitev. Določena cena je v obeh primerih nižja od primerjanih vrednosti.
(2) Če se na sosednjem trgu izvaja zakup za krajše časovno obdobje kot na slovenskem trgu, se kot cena v posameznem naslednjem časovnem obdobju uporabi povprečje cen v krajših časovnih obdobjih, ki skupaj predstavljajo časovno obdobje, za katero sistemskemu operaterju na trgu ni uspelo zagotoviti zadostnih sistemskih storitev.
III. NEFREKVENČNE SISTEMSKE STORITVE 
6. člen
(opredelitev nefrekvenčnih sistemskih storitev) 
Nefrekvenčne sistemske storitve so:
– zagotavljanje regulacije napetosti in jalove moči;
– zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
7. člen 
(cena nefrekvenčne sistemske storitve) 
Cena nefrekvenčne sistemske storitve je enaka povprečju doseženih cen te storitve za zadnja tri obdobja njenega zakupa, korigirano z doseženo stopnjo inflacije v teh treh obdobjih.
IV. KONČNI DOLOČBI 
8. člen
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev (Uradni list RS, št. 15/18, 20/19 in 172/21 – ZOEE).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-7/2023/10
Maribor, dne 27. septembra 2023
EVA 2023-2570-0060
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost