Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2888. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, stran 8637.

  
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem aktom se določa regulacija cene toplote, ki temelji na oblikovanju izhodiščne cene toplote.
(2) S tem aktom se določajo:
– vrste in merila za določitev upravičenih stroškov;
– elementi izhodiščne cene toplote, ki vključujejo fiksni in variabilni del;
– način oblikovanja izhodiščne cene toplote in razlogi za njeno spremembo;
– merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih elementov izhodiščne cene toplote spremembam upravičenih stroškov;
– vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene toplote.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 3. členu Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljnjem besedilu: ZOTDS), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
– dejavnost distribucije toplote:
pomeni izvajanje dejavnosti distribucije toplote z ali brez lastne proizvodnje toplote;
– dejavnost proizvodnje toplote: 
pomeni izvajanje dejavnosti proizvodnje toplote v pravni ali fizični osebi, ki je ločena od pravne ali fizične osebe, ki izvaja dejavnost distribucije toplote;
– distributer: 
pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in toploto kupuje od druge pravne ali fizične osebe;
– distributer z lastno proizvodnjo toplote:
pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in v isti pravni ali kot fizična oseba zagotavlja tudi proizvodnjo toplote;
– dobavljena toplota:
je toplota, dobavljena po distribucijskem sistemu odjemalcem, ali dobavljena toplota distributerju od proizvajalca toplote;
– izhodiščna cena toplote:
je izračunana stroškovna cena, ki je razdeljena na variabilni in na fiksni del in jo v skladu z določbami tega akta na podlagi upravičenih stroškov oblikuje distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer ali reguliran proizvajalec toplote;
– obračunska moč:
je zakupljena in nastavljena moč na prevzemnem mestu, ki omogoča meritev količin prevzema toplote in omejitev toplotne moči na nastavljeno obračunsko moč, ki je lahko enaka ali manjša od nazivne toplotne moči vgrajenih toplotnih naprav distributerja ali odjemalca toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) v skladu z dejanskim stanjem vgrajenih toplotnih naprav ali projektom izvedenih del strojnih inštalacij. Obračunsko moč ob nastavitvi dogovorjene vrednosti z zapisnikom potrdi pooblaščena oseba proizvajalca toplote ali distributerja;
– proizvajalec toplote:
je pravna ali fizična oseba, ki dobavlja toploto distributerju in je lahko reguliran ali nereguliran proizvajalec toplote.
II. REGULIRANJE IZHODIŠČNE CENE TOPLOTE 
3. člen 
(reguliranje cene toplote za distribucijske sisteme, na katere je priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev) 
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote in distributer, ki izvajata gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: GJS) distribucije toplote na sistemu, na katerem je priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev, morata Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) za posamezno leto najkasneje do 1. oktobra tekočega koledarskega leta obvestiti, ali bo cena toplote za daljinsko ogrevanje v naslednjem koledarskem letu regulirana v skladu s tem aktom.
(2) Če distributerja iz prejšnjega odstavka agencije ne obvestita pravočasno, se šteje, da cena toplote za daljinsko ogrevanje za distribucijske sisteme, na katere je priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev, ni regulirana.
(3) Agencija do 31. januarja posameznega leta objavi seznam distribucijskih sistemov toplote, katerih cena toplote za daljinsko ogrevanje je regulirana v skladu s tem aktom.
4. člen 
(upravičeni stroški) 
(1) Reguliranje izhodiščne cene toplote se izvaja na podlagi upravičenih stroškov, ki se delijo na upravičene variabilne in upravičene fiksne stroške. Izhodiščna cena toplote se izračunava ločeno za distribucijo toplote z lastno proizvodnjo toplote, distribucijo toplote brez lastne proizvodnje toplote in ločeno za proizvodnjo toplote.
(2) Upravičeni stroški so stroški, ki so nujni za opravljanje GJS dejavnosti distribucije toplote ali proizvodnje toplote in so posledica opravljanja navedenih dejavnosti.
5. člen 
(struktura cene) 
(1) Tarifna postavka toplote, ki jo distributer z lastno proizvodnjo toplote ali distributer zaračuna odjemalcem, je sestavljena iz variabilnih in fiksnih tarifnih postavk in je opredeljena v sistemskih obratovalnih navodilih.
(2) Tarifna postavka toplote reguliranega proizvajalca toplote je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki se zaračunava kot cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh, in
– fiksnega dela, ki se zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto
in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote.
6. člen 
(reguliranje izhodiščne cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo toplote) 
(1) Upravičeni variabilni stroški zajemajo:
1. stroške energentov;
2. stroške nabavljene toplote;
3. stroške energije za obratovanje proizvodnih naprav ter naprav, ki omogočajo delovanje distribucijskega sistema;
4. stroške medija za prenos toplote;
5. stroške emisijskih kuponov CO2.
(2) Upravičeni fiksni stroški zajemajo vse ostale stroške obratovanja distribucijskega in proizvodnega sistema, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, in sicer:
1. stroške materiala;
2. stroške storitev;
3. stroške dela;
4. amortizacijo;
5. druge odpise vrednosti;
6. druge poslovne odhodke (stroške) in druge odhodke;
7. odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
7. člen 
(reguliranje izhodiščne cene distribucije toplote brez lastne proizvodnje toplote) 
(1) Upravičeni variabilni stroški zajemajo naslednje stroške:
1. stroške nabavljene toplote;
2. stroške energije za obratovanje naprav na distribucijskem sistemu;
3. stroške medija za prenos toplote.
(2) Upravičeni fiksni stroški zajemajo vse ostale stroške obratovanja distribucijskega sistema, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, in sicer:
1. stroške materiala;
2. stroške storitev;
3. stroške dela;
4. amortizacijo;
5. druge odpise vrednosti;
6. druge poslovne odhodke (stroške) in druge odhodke;
7. odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
8. člen 
(reguliranje izhodiščne cene proizvodnje toplote) 
(1) Upravičeni variabilni stroški zajemajo naslednje stroške:
1. stroške energentov;
2. stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote ter naprav, ki omogočajo dobavo toplote distributerju;
3. stroške medija za prenos toplote;
4. stroške emisijskih kuponov CO2.
(2) Upravičeni fiksni stroški zajemajo vse ostale stroške obratovanja proizvodnega sistema, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, in sicer:
1. stroške materiala;
2. stroške storitev;
3. stroške dela;
4. amortizacijo;
5. druge odpise vrednosti;
6. druge poslovne odhodke (stroške) in druge odhodke;
7. odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv.
9. člen 
(merila za določitev upravičenih stroškov) 
(1) Pri določitvi upravičenih stroškov se upoštevajo podatki o stroških in odhodkih v skladu z okvirom računovodskega poročanja ob upoštevanju meril, določenih v tem členu.
(2) Med stroške energentov se vključujejo stroški, ki predstavljajo nakupno ceno energentov, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredne stroške nabave. Nakupna cena energenta se prizna največ do višine, ki se doseže ali bi se dosegla v enakih ali primerljivih okoliščinah na trgu za posamezni energent. V primeru lastnih zalog energentov se upravičeni stroški energentov priznajo do višine njihove povprečne knjigovodske vrednosti.
(3) Stroški energije za obratovanje naprav so stroški porabljene energije pri proizvodnji toplote ali pri distribuciji toplote, ki vključujejo tudi vse dajatve, predpisane s strani države.
(4) Stroški medija za prenos toplote so stroški vode in kemične priprave vode pri proizvodnji toplote ali pri distribuciji toplote, ki vključujejo tudi vse dajatve, predpisane s strani države.
(5) Stroški emisijskih kuponov so izkazani stroški, povzročeni z emisijami CO2, ki nastanejo pri proizvodnji toplote in vključujejo stroške nakupa emisijskih kuponov na trgu z emisijskimi kuponi. Kot osnova za ugotavljanje cene posameznega emisijskega kupona se upošteva povprečna cena kupljenih emisijskih kuponov iz knjigovodskih podatkov ali druge verodostojne listine na dan vložitve zahteve ali ob prilagajanju cene spremembam upravičenih stroškov. Če gre za prvo oblikovanje izhodiščne cene toplote v skladu s tem aktom in vlagatelj še nima kupljenih emisijskih kuponov, se upošteva zadnja objavljena povprečna cena emisijskih kuponov, ki je določena s sklepom o povprečni ceni emisijskih kuponov v posameznem letu, ki ga izda minister, pristojen za varstvo okolja.
(6) Stroški nabavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote so stroški nabavljene toplote, če proizvedena toplota distributerja z lastno proizvodnjo ne zadostuje potrebam po dobavljeni toploti odjemalcem, ali če lastna proizvodnja zadostuje potrebam po dobavljeni toploti odjemalcem in je strošek nabavljene toplote nižji od stroška toplote iz lastnih proizvodnih virov, razen kadar zunanji vir zagotavlja višjo energetsko učinkovitost distribucijskega sistema. Stroški nabavljene toplote distributerja brez lastne proizvodnje toplote so stroški, ki nastajajo z nakupom toplote od proizvajalca toplote, pri čemer se stroški nabavljene toplote od nereguliranega proizvajalca toplote priznavajo največ do višine, ki se doseže s primerljivo tehnologijo proizvodnje toplote.
(7) Stroški materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote vključujejo stroške pomožnega materiala, pisarniškega materiala, strokovne literature in druge stroške materiala.
(8) Stroški storitev vključujejo storitve pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroške prevoznih storitev, storitve v zvezi z vzdrževanjem, najemnine, povračila zaposlencev v zvezi z delom, stroške plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške zavarovalnih premij, stroške intelektualnih in osebnih storitev, stroške sejmov, reklame in reprezentance, stroške storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo organizacijo, ter stroške drugih storitev. Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave delov za stroje in naprave ter nadomestnih delov za opremo, stroške materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev ter storitev v zvezi z vzdrževanjem sredstev. Deli za stroje in naprave ter nadomestni deli za opremo ne povečujejo nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
(9) Stroški dela vključujejo stroške plač in druge stroške dela ter povračila stroškov po veljavni kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih pogodbah.
(10) Amortizacija sredstev v uporabi, potrebnih za izvajanje dejavnosti proizvodnje toplote ali distribucije toplote, se prizna kot upravičeni strošek do višine, izračunane na podlagi metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija sredstev se izračuna glede na amortizacijsko osnovo in amortizacijsko stopnjo, ki upošteva predvideno dobo koristnosti sredstev.
(11) Drugi odpisi vrednosti vključujejo prevrednotovalne poslovne odhodke pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri obratnih sredstvih.
(12) Drugi poslovni odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve za varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida.
(13) Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid.
(14) Odhodki financiranja in dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv zajemajo odhodke financiranja, ki se nanašajo na dejavnost proizvodnje toplote ali distribucije toplote, ter dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv. Zakonske rezerve so oblikovane za družbo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in razporejene na dejavnost proizvodnje toplote ali distribucije toplote na podlagi sodil za ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti v skladu z določbami 24. člena ZOTDS.
(15) Med upravičenimi stroški se ne priznavajo:
1. stroški in odhodki, vezani na usredstvene lastne proizvode in storitve v višini izkazanih prihodkov za te namene;
2. stroški sponzorstev;
3. stroški, ki se ne priznajo v skladu z davčno zakonodajo;
4. naslednji stroški, če niso izplačani po veljavni kolektivni pogodbi ali sklenjenih individualnih pogodbah:
– stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja;
– stroški, ki se nanašajo na plače in druge vrste plačil delavcem na podlagi uspešnosti poslovanja vključno s pripadajočimi dajatvami;
– stroški nagrad članom organov vodenja in nadzora vključno s pripadajočimi dajatvami;
– stroški, ki se nanašajo na plačila organom vodenja in nadzora na podlagi uspešnosti poslovanja vključno s pripadajočimi dajatvami.
(16) Stroški, ki se ne priznajo kot upravičeni, se presojajo po predpisih, ki urejajo davke. Za namene tega akta so stroški iz 3. točke prejšnjega odstavka:
1. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje delavcev, članov organov vodenja in nadzora ter lastnikov;
2. stroški donacij;
3. odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
4. odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ;
5. odhodki iz naslova stroškov reprezentance;
6. amortizacija, izračunana na podlagi amortizacijskih stopenj, ki so višje od davčno priznanih.
III. NAČIN OBLIKOVANJA IZHODIŠČNE CENE IN RAZLOGI ZA NJENO SPREMEMBO 
1. Prvo oblikovanje izhodiščne cene toplote
10. člen 
(oblikovanje izhodiščne cene toplote ob začetku opravljanja dejavnosti) 
Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer ali regulirani proizvajalec toplote mora pred začetkom opravljanja dejavnosti izračunati in oblikovati izhodiščno ceno toplote po posameznih elementih cene v skladu z merili za določitev upravičenih stroškov, določenimi v 9. členu tega akta.
11. člen 
(zahteva za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote) 
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer ali regulirani proizvajalec toplote mora najmanj 120 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti agenciji posredovati zahtevo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani.
(2) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali distributer posreduje zahtevo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote ločeno po posameznih distribucijskih sistemih.
(3) Sestavni del zahteve za izdajo soglasja so naslednji podatki in dokumentacija:
1. ime, sedež in matična številka vlagatelja zahteve iz poslovnega registra;
2. seznam dejavnosti, ki jih ali jih bo vlagatelj zahteve opravljal;
3. podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot regulirani proizvajalec toplote;
4. podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne GJS v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 4. člena ZOTDS;
5. pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj zahteve izvaja GJS distribucije toplote;
6. navedba lokalne skupnosti, na območju katere se izvaja GJS distribucije toplote;
7. načrtovana struktura upravičenih variabilnih stroškov po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
8. dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene upravičenih variabilnih stroškov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene toplote;
9. izračun izhodiščne cene toplote;
10. izračun povprečne cene;
11. predlagane tarifne postavke po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene toplote;
12. načrtovane količine dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev za poslovno leto po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
13. načrtovane obračunske moči po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev za poslovno leto po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
14. izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano poslovno leto, če gre za začetek izvajanja dejavnosti distribucije toplote ali proizvodnje toplote v obstoječem podjetju;
15. načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge dejavnosti za poslovno leto po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
16. sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v skladu z določbami tretjega odstavka 24. člena ZOTDS;
17. obračunske moči po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev in dolžina omrežja v času vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
18. znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za dejavnost proizvodnje ali distribucije toplote;
19. dokazilo o vročitvi kopije zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote lokalni skupnosti, na območju katere se izvaja GJS distribucije toplote.
12. člen 
(prvo oblikovanje izhodiščne cene toplote) 
Izračun prvič oblikovane izhodiščne cene toplote se izvede ločeno za variabilni in fiksni del.
13. člen 
(prvič oblikovan variabilni del izhodiščne cene toplote) 
Pri izračunu variabilnega dela izhodiščne cene toplote se upoštevajo skupno načrtovani upravičeni variabilni stroški časovnega obdobja (t), ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote, in načrtovana količina dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem za isto obdobje, kot izhaja iz naslednje enačbe:
Slika 1
kjer oznake pomenijo:
VCi
prvič oblikovan variabilni del izhodiščne cene toplote v EUR/MWh;
VSTRt
vsota načrtovanih upravičenih variabilnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
Qt
celotna načrtovana dobavljena toplota distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v MWh v časovnem obdobju (t);
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote.
14. člen 
(prvič oblikovan fiksni del izhodiščne cene) 
Pri izračunu fiksnega dela izhodiščne cene toplote se upoštevajo skupno načrtovani upravičeni fiksni stroški časovnega obdobja (t), ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote, in načrtovana obračunska moč odjemalcev distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote za isto obdobje, kot izhaja iz naslednje enačbe:Slika 2
kjer oznake pomenijo:
FCi
prvič oblikovan fiksni del izhodiščne cene toplote v EUR/MW/leto;
FSTRt
vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
Pt
celotne obračunske moči odjemalcev distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v MW v časovnem obdobju (t);
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote.
15. člen 
(prvič oblikovana povprečna cena) 
(1) Prvič oblikovana povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:Slika 3
kjer oznake pomenijo: 
PC
povprečna cena v EUR/MWh;
Qt
celotna načrtovana dobavljena toplota distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem v MWh v časovnem obdobju (t);
Ci=1,…n
tarifne postavke po posameznih tarifnih podskupinah odjemalcev predlaganega tarifnega sistema za dobavljeno toploto distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh;
Ki=1,…n
načrtovane količine dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote po posameznih tarifnih podskupinah odjemalcev za predlagane tarifne sisteme v MWh v časovnem obdobju (t);
CPi=1,…n
tarifne postavke po posameznih tarifnih podskupinah odjemalcev za predlagane tarifne sisteme za obračunsko moč v EUR/MW;
Pi=1,…n
načrtovane količine obračunske moči po posameznih tarifnih podskupinah tarifnega sistema v MW v časovnem obdobju (t);
DPt
drugi prihodki distribucije ali proizvodnje toplote (prihodki iz meritev, števnin, prodaje emisijskih kuponov, prihodki iz naslova brezplačno pridobljenih emisijskih kuponov, subvencije in drugo) brez usredstvenih lastnih proizvodov in storitev v EUR v časovnem obdobju (t);
VSTRt
vsota načrtovanih upravičenih variabilnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
FSTRt
vsota načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
t
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote.
(2) Povprečna cena na MWh ne sme presegati stroškovne cene na MWh oziroma vsota načrtovanih prihodkov ne sme presegati vsote načrtovanih upravičenih stroškov.
(3) Pri izračunu povprečne cene načrtovani prihodki iz fiksnih tarifnih postavk skupaj z drugimi prihodki ne smejo presegati načrtovanih upravičenih fiksnih stroškov.
2. Sprememba izhodiščne cene
16. člen 
(sprememba izhodiščne cene toplote) 
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali distributer ali regulirani proizvajalec toplote, ki že opravlja navedeno dejavnost, v izjemnih primerih, kot so:
1. tehnološke spremembe, ki posredno ali neposredno vplivajo na zmogljivost ali učinkovitost delovanja proizvodnje ali distribucije;
2. sprememba tarifnega sistema v povezavi s sistemskimi obratovalnimi navodili;
3. sprememba količin dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote, določenih v skladu s četrtim odstavkom tega člena za več kot 20 odstotkov glede na potrjene količine pri zadnjem oblikovanju izhodiščne cene toplote;
4. sprememba obračunskih moči odjemalcev, določenih v skladu s četrtim odstavkom tega člena za več kot deset odstotkov glede na načrtovane obračunske moči odjemalcev pri zadnjem oblikovanju izhodiščne cene toplote;
5. začetek, bistvena sprememba ali opustitev opravljanja posamezne dejavnosti podjetja, kar vpliva na spremembo sodil za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov;
6. če je realizirana stroškovna cena iz bilančnih podatkov po končanem poslovnem letu nižja od realizirane povprečne cene v istem poslovnem letu;
7. odločitve distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali distributerja, ki izvaja GJS distribucije toplote na sistemu, na katerem je priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev, da bo njegova cena toplote regulirana,
agenciji posreduje zahtevo za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani. Zahtevo posreduje najmanj dva meseca pred predvideno uveljavitvijo spremembe izhodiščne cene toplote.
(2) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali distributer iz 7. točke prejšnjega odstavka agenciji posreduje zahtevo za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote samo v primeru prve odločitve o reguliranju njegove cene toplote in v primeru ponovne odločitve o reguliranju njegove cene toplote po vmesni prekinitvi reguliranja.
(3) Sestavni del zahteve iz prvega odstavka tega člena so naslednji podatki in dokumentacija:
1. ime, sedež in matična številka vlagatelja zahteve iz poslovnega registra;
2. seznam novih dejavnosti, ki jih je vlagatelj zahteve začel na novo opravljati od vložitve zadnje zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni;
3. seznam dejavnosti, ki jih je vlagatelj zahteve prenehal opravljati od vložitve zadnje zahteve za izdajo soglasja k izhodiščni ceni toplote;
4. podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot reguliran proizvajalec toplote v skladu s 17. točko 3. člena ZOTDS;
5. podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne GJS v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 4. člena ZOTDS;
6. pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj zahteve izvaja GJS distribucije toplote;
7. navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja GJS distribucije toplote;
8. obrazložitev razloga spremembe izhodiščne cene toplote;
9. struktura upravičenih variabilnih stroškov v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
10. dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene vhodnih energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene toplote;
11. izračun izhodiščne cene toplote;
12. izračun povprečne cene;
13. predlagane tarifne postavke po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve izhodiščne cene toplote;
14. količine dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem po vrstah odjemalcev, določene v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
15. obračunske moči odjemalcev po namenu odjema toplote, tarifnih podskupinah in številu odjemalcev, določene v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
16. analitični podatki iz poslovnih knjig za časovno obdobje, določeno v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
17. sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v skladu z določbami tretjega odstavka 24. člena ZOTDS;
18. znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik državne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za dejavnost proizvodnje ali distribucije toplote;
19. poslovni načrt za leto vložitve zahteve;
20. dokazilo o vročitvi kopije zahteve za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote lokalni skupnosti, na območju katere se izvaja GJS distribucije toplote.
(4) Izračuna izhodiščne cene toplote in povprečne cene se izvedeta v skladu z določbami od 13. do 15. člena tega akta, pri čemer velja:
– da se pri izračunu vsote upravičenih variabilnih stroškov (VSTRt) in zbiru dobavljene toplote (Qt) upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo novega variabilnega dela cene in načrtovani podatki do konca leta (t), pri čemer je leto (t) časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se posreduje zahteva za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote;
– da se pri izračunu vsote upravičenih fiksnih stroškov (FSTRt) in zbiru obračunske moči odjemalcev (Pt) upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo novega fiksnega dela cene in načrtovani podatki do konca leta (t), pri čemer je leto (t) časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se posreduje zahteva za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote;
– da se pri izračunu nove povprečne cene upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo nove povprečne cene in načrtovani podatki do konca leta (t), pri čemer je leto (t) časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se posreduje zahteva za izdajo novega soglasja k izhodiščni ceni toplote.
IV. PRILAGAJANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV IZHODIŠČNE CENE TOPLOTE SPREMEMBAM UPRAVIČENIH STROŠKOV 
17. člen 
(sprememba variabilnega oziroma fiksnega dela izhodiščne cene toplote) 
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali distributer ali regulirani proizvajalec toplote lahko zaradi spremembe upravičenih stroškov uveljavi spremembo variabilnega ali fiksnega dela izhodiščne cene toplote.
(2) Ob uveljavitvi spremembe variabilnega dela izhodiščne cene toplote se fiksni del izhodiščne cene in posledično fiksni prihodki ne spreminjajo. Ob uveljavitvi spremembe fiksnega dela izhodiščne cene toplote se variabilni del izhodiščne cene in posledično variabilni prihodki ne spreminjajo.
(3) Tri dni pred uveljavitvijo spremembe cene mora oseba iz prvega odstavka tega člena o tem obvestiti agencijo na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
1. ime, sedež in matično številko vlagatelja zahteve iz poslovnega registra;
2. seznam dejavnosti, ki jih vlagatelj zahteve opravlja;
3. podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot reguliran proizvajalec toplote;
4. podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot izbirne GJS v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 4. člena ZOTDS;
5. pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj zahteve izvaja GJS distribucije toplote;
6. navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja GJS distribucije toplote;
7. obrazložitev razloga spreminjanja variabilnega ali fiksnega dela izhodiščne cene toplote;
8. navedba spremenjene strukture upravičenih variabilnih stroškov;
9. dokumentacija, s katero se utemeljuje sprememba strukture upravičenih variabilnih stroškov in sprememba višine upravičenih variabilnih stroškov;
10. izračun novega variabilnega ali fiksnega dela izhodiščne cene toplote po metodologiji iz 18. do 20. člena tega akta;
11. izračun nove povprečne cene po metodologiji iz 21. člena tega akta;
12. novi tarifni sistem po vrstah storitev in vrstah odjemalcev ter datum predvidene uveljavitve novih cen.
(5) Podatki iz 2. do 5. točke prejšnjega odstavka so obvezni podatki ob prvem obvestilu o spremembi cen in ob spremembi podatkov, podatki iz ostalih točk prejšnjega odstavka pa ob vsakem obvestilu o spremembi cen.
18. člen 
(sprememba variabilnega dela izhodiščne cene toplote za distributerje z lastno proizvodnjo toplote ali za regulirane proizvajalce toplote) 
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali regulirani proizvajalec toplote lahko zviša variabilni del izhodiščne cene toplote, če se upravičeni variabilni stroški na enoto dobavljene toplote zvišajo.
(2) Distributer z lastno proizvodnjo toplote ali regulirani proizvajalec mora znižati variabilni del izhodiščne cene toplote, če se upravičeni variabilni stroški na enoto dobavljene toplote znižajo.
(3) Sprememba variabilnega dela izhodiščne cene toplote za distributerje z lastno proizvodnjo toplote ali za regulirane proizvajalce toplote se izračuna na podlagi naslednje enačbe:Slika 4
kjer oznake pomenijo:
VCp
novi variabilni del izhodiščne cene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh;
VSTRt
vsota upravičenih variabilnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
Qt
celotna dobavljena toplota distributerja z lastno proizvodnjo toplote ali reguliranega proizvajalca toplote v MWh v časovnem obdobju (t);
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se spreminja variabilni del izhodiščne cene toplote.
(4) Pri izračunu vsote upravičenih variabilnih stroškov (VSTRt) in zbiru dobavljene toplote (Qt) se upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo novega variabilnega dela izhodiščne cene toplote in načrtovani podatki do konca leta (t).
(5) Novi variabilni del izhodiščne cene toplote za distributerje z lastno proizvodnjo toplote ali za regulirane proizvajalce toplote se izračunava in usklajuje najpogosteje vsak mesec ali v ustreznem obračunskem obdobju.
19. člen 
(sprememba variabilnega dela izhodiščne cene toplote za distributerje) 
(1) Distributer lahko zviša variabilni izhodiščni del cene toplote, če se upravičeni variabilni stroški na enoto dobavljene toplote distributerja zvišajo, in mora znižati variabilni del izhodiščne cene toplote, če se upravičeni variabilni stroški na enoto dobavljene toplote znižajo.
(2) Sprememba variabilnega dela izhodiščne cene toplote za distributerje se izračuna na podlagi naslednje enačbe:Slika 5
kjer oznake pomenijo:
VCp
novi variabilni del izhodiščne cene toplote distributerja EUR/MWh;
VSTRt
vsota upravičenih variabilnih stroškov distributerja v EUR v časovnem obdobju (t);
Qt
celotna dobavljena toplota distributerja v MWh v časovnem obdobju (t);
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se spreminja variabilni del izhodiščne cene toplote.
(3) Pri izračunu vsote upravičenih variabilnih stroškov (VSTRt) in zbiru dobavljene toplote (Qt) se upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo novega variabilnega dela izhodiščne cene toplote in načrtovani podatki do konca leta (t).
(4) Novi variabilni del izhodiščne cene toplote za distributerja se izračunava in usklajuje najpogosteje vsak mesec ali v ustreznem obračunskem obdobju.
20. člen 
(sprememba fiksnega dela izhodiščne cene toplote za distributerje z lastno proizvodnjo toplote, distributerje in regulirane proizvajalce toplote) 
(1) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji ali regulirani proizvajalci toplote lahko uveljavljajo zvišanje fiksnega dela cene enkrat letno, pri čemer se zaradi tega učinka povprečna cena, ki velja pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega dela izhodiščne cene toplote, ne sme povečati za več kot dva odstotka.
(2) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji ali regulirani proizvajalci toplote morajo v primeru znižanja upravičenih fiksnih stroškov za več kot dva odstotka glede na zadnje uveljavljene upravičene fiksne stroške uveljaviti znižanje fiksnega dela izhodiščne cene toplote.
(3) Pri izračunu vsote upravičenih fiksnih stroškov (FSTRt) in zbiru obračunske moči odjemalcev (Pt) se upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo novega fiksnega dela izhodiščne cene toplote in načrtovani podatki do konca leta (t). Leto (t) je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se spreminja fiksni del izhodiščne cene toplote.
(4) V primeru hkratne spremembe fiksnega in variabilnega dela izhodiščne cene toplote se najprej spremeni fiksni del izhodiščne cene toplote in izračuna nova povprečna cena v skladu z 21. členom tega akta. Po tem izračunu pa se izvede izračun nove povprečne cene v skladu z 21. členom tega akta zaradi spremembe variabilnega dela izhodiščne cene toplote.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji ali regulirani proizvajalci toplote, ki so pridobili soglasje agencije iz naslova tehnološke spremembe v skladu s 1. točko prvega odstavka 16. člena tega akta zaradi spremembe stroška amortizacije prilagodijo fiksni del izhodiščne cene toplote v prvem letu za leto po izdanem soglasju.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji ali regulirani proizvajalci toplote prilagodijo fiksni del izhodiščne cene toplote v primeru spremembe računovodske ocene glede dobe koristnosti amortizirljivih sredstev in vzorca pojavljanja gospodarskih koristi iz teh sredstev, in sicer v letu spremembe računovodske ocene ali najkasneje v prvem letu po spremembi računovodske ocene. V primeru hkratne spremembe fiksnega dela izhodiščne cene toplote po tem odstavku in prvem odstavku tega člena se najprej spremeni fiksni del izhodiščne cene toplote po prvem odstavku tega člena in nato še fiksni del izhodiščne cene toplote po tem odstavku.
21. člen 
(izračun nove povprečne cene in stroškovne cene) 
(1) Nova povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:
Slika 6
kjer oznake pomenijo:
PCN 
nova povprečna cena v EUR/MWh;
Qt
celotna dobavljena toplota distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem v MWh v časovnem obdobju (t);
Ci=1,…n
tarifne postavke po posameznih tarifnih podskupinah novega tarifnega sistema za dobavljeno toploto distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh;
Ki=1,…n
količine dobavljene toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote odjemalcem po posameznih tarifnih podskupinah odjemalcev za predlagane tarifne sisteme v MWh v časovnem obdobju (t);
CPi=1,…n
tarifne postavke po posameznih tarifnih podskupinah odjemalcev za predlagane tarifne sisteme za obračunsko moč v EUR/MW;
Pi=1,…n
količine obračunske moči po posameznih tarifnih podskupinah tarifnega sistema v MW v časovnem obdobju (t);
DPt
drugi prihodki distribucije ali proizvodnje toplote (prihodki iz meritev, števnin, prodaje emisijskih kuponov, prihodki iz naslova brezplačno pridobljenih emisijskih kuponov, subvencije in drugo) brez usredstvenih lastnih proizvodov in storitvev v EUR v časovnem obdobju (t);
VSTRt
vsota upravičenih variabilnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
FSTRt
vsota upravičenih fiksnih stroškov distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja ali reguliranega proizvajalca toplote v EUR v časovnem obdobju (t);
časovno obdobje, ki je enako poslovnemu letu, v katerem se izračunava nova povprečna cena.
(2) Pri spremembi variabilnega dela izhodiščne cene toplote se v izračunu povprečne cene in stroškovne cene iz prejšnjega odstavka za CPi, Pi, DPt in FSTRt upoštevajo podatki iz zadnjega uveljavljenega fiksnega dela izhodiščne cene toplote. Pri izračunu ostalih podatkov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo nove povprečne cene in načrtovani podatki do konca leta (t).
(3) Pri spremembi fiksnega dela izhodiščne cene toplote se v izračunu povprečne cene in stroškovne cene iz prvega odstavka tega člena za Qt, Ci, Ki in VSTRt upoštevajo podatki iz zadnjega uveljavljenega variabilnega dela izhodiščne cene toplote. Pri izračunu ostalih podatkov iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo realizirani podatki od začetka leta (t) do zadnjega dne predpreteklega meseca leta (t) pred uveljavitvijo nove povprečne cene in načrtovani podatki do konca leta (t).
(4) Povprečna cena na MWh iz prvega odstavka tega člena ne sme presegati stroškovne cene na MWh.
(5) Pri izračunu nove povprečne cene prihodki iz fiksnih tarifnih postavk skupaj z drugimi prihodki ne smejo presegati upravičenih fiksnih stroškov.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
(obvestilo o zavezanosti k reguliranju cene toplote) 
Ne glede na prvi odstavek 3. člena tega akta distributer z lastno proizvodnjo toplote in distributer, ki izvaja GJS distribucije toplote na sistemu, na katerem je priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev, agencijo najkasneje do 1. novembra 2023 obvesti, ali bo cena toplote za daljinsko ogrevanje v naslednjem koledarskem letu regulirana v skladu s tem aktom.
23. člen 
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega akta.
24. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024, razen 22. člena tega akta, ki se začne uporabljati z uveljavitvijo tega akta.
Št. 23-38/2022/49
Maribor, dne 27. septembra 2023
EVA 2023-2570-0074
Predsednik sveta
Agencije za energijo
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost