Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023

Kazalo

2712. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih, stran 7663.

  
Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11 in 29/23) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih 
1. člen
V Pravilniku o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen 
(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo) (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, zakonito proizvajajo oziroma tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Turčiji ali proizvajajo v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so hkrati podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
(3) Ta pravilnik se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1).«.
2. člen 
V 32. členu se za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru sprememb certifikata o skladnosti priglašeni organ izda revizijo certifikata.«.
3. člen 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nadzor trga in nadzor meril, ki vstopajo na trg Evropske unije, se uporabljajo določbe Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/1542 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2023 o baterijah in odpadnih baterijah, spremembi Direktive 2008/98/ES in Uredbe (EU) 2019/1020 ter razveljavitvi Direktive 2006/66/ES (UL L št. 191 z dne 28. 7. 2023, str. 1), in določbe predpisa, ki ureja izvajanje uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov.«.
4. člen 
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
(prva izvedba redne overitve) 
Rok, v katerem mora biti po dajanju merila na trg prvič izvedena redna overitev merila, je konec leta, ki se določi tako, da se letu namestitve dodatne meroslovne oznake prišteje rok overitve. Če je rok za redno overitev merila krajši od enega leta, mora biti redna overitev merila prvič izvedena v prvi polovici leta po dajanju merila na trg.«.
5. člen 
V Prilogi 1 se pod naslovom »Definicije« za petim odstavkom za besedilom »»Kritična vrednost spremembe« je vrednost, pri kateri se sprememba merilnega rezultata šteje za nezaželeno;« doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»»Opredmetena mera« je naprava, ki je med uporabo namenjena stalnemu ponavljanju ali pridobivanju ene ali več znanih vrednosti dane količine;«.
6. člen 
V Prilogi 2 se beseda »dodatek« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedo »revizija« v ustreznem sklonu in številu.
V poglavju »Modul F1: Skladnost na podlagi overitve proizvodov« se točka 5.1 spremeni tako, da se glasi:
»5.1 Vsako merilo se posamezno pregleda in izvedejo se ustrezni preskusi, ki so navedeni v ustreznih harmoniziranih standardih in/ali normativnih dokumentih, in/ali enakovredni preskusi, ki so določeni v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, da se preveri njegova skladnost z ustreznimi zahtevami iz tega pravilnika. Kadar takega harmoniziranega standarda ali normativnega dokumenta ni na voljo, se zadevni priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.«.
7. člen 
V Prilogi 3 se pod naslovom »Vodomeri (MI-001)« beseda »pitne« nadomesti z besedo »čiste«.
Pod naslovom »Redne in izredne overitve« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»NDP pri rednih in izrednih overitvah vodomerov so enaki NDP pri postopkih ugotavljanja skladnosti, ki so za vodomere določeni v tej prilogi. Oznake pretokov Qmin, Qt, Qn in Qmax iz razveljavljenih predpisov odgovarjajo oznakam pretokov Q1, Q2, Q3, in Q4 iz te priloge.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vrednosti pretokov Q1 in Q2, pri katerih se preskusi vodomere z odobritvijo tipa ali EGS-odobritvijo tipa, so naslednje:
– vodomere z odobritvijo tipa se preskusi pri vrednostih pretokov, ki jih določa odobritev tipa,
– če preskusni pretok v odobritvi tipa ni določen in imajo vodomeri določen razred točnosti, se vrednosti preskusnih pretokov za ustrezen razred točnosti izbere iz preglednice 1,
– če preskusni pretoki v odobritvi tipa niso določeni in vodomeri nimajo določenega razreda točnosti, se vodomere preskusi pri vrednostih pretokov, ki so v preglednici 1 določeni za razred A,
– vodomeri, ki imajo tako odobritev tipa kot EGS-odobritev tipa, se preskusijo pri vrednostih pretokov, ki jih določa odobritev tipa,
– vodomere z EGS-odobritvijo tipa se preskusi pri vrednostih pretokov določenih v preglednici 1.
Razred
Q3 (Qn)
< 15 m3/h
≥ 15 m3/h
A
Vrednost za: Q1
0,04 Q3
0,08 Q3
Vrednost za: Q2
0,10 Q3
0,30 Q3
B
Vrednost za: Q1
0,02 Q3
0,03 Q3
Vrednost za: Q2
0,08 Q3
0,20 Q3
C
Vrednost za: Q1
0,01 Q3
0,006 Q3
Vrednost za: Q2
0,015 Q3
0,015 Q3
Preglednica 1«.
8. člen 
V Prilogi 4 se pod naslovom »Definicije« drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »»Korektor« je naprava, priklopljena na plinomer, ki samodejno pretvarja količino, izmerjeno pri danih pogojih merjenja, v količino pri osnovnih pogojih.«, v zadnjem odstavku pa se besedilo »Standardni pogoji« nadomesti z besedilom »Osnovni pogoji«.
Pod naslovom »II. del – posebne zahteve – korektorji« se v 7. točki besedilo »Standardni pogoji« nadomesti z besedilom »Osnovni pogoji«, beseda »standardne« pa se nadomesti z besedo »osnovne«.
Pod naslovom »Redne in izredne overitve« se v tretjem odstavku za besedilom »pri čemer je za« beseda »plinomere« nadomesti z besedo »korektorje«, na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri tem je treba upoštevati, da se pregled korektorjev izvede pri temperaturah – 10 °C, + 15 °C in + 40 °C.«, v šestem odstavku pa se v četrti alineji črta beseda »plina«.
9. člen 
V Prilogi 6 se pod naslovom »Definicije« peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Δθ« je temperaturna razlika θin - θout z Δθ ≥ 0;«.
10. člen 
V Prilogi 7 se pod naslovom »Definicije« v četrtem odstavku v prvi in drugi alineji beseda »standardnih« nadomesti z besedo »osnovnih«, v petem odstavku pa se besedilo »Standardni pogoji« nadomesti z besedilom »Osnovni pogoji«.
Pod naslovom »Posebne zahteve« se v točki 1.4 beseda »Standardne« nadomesti z besedo »Osnovne«.
V točki 2.4.1 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Emin mora izpolnjevati naslednji pogoj: Emin ≥ 2R, kjer je R najmanjša vrednost razdelka kazalne naprave.«.
Pod naslovom »Redne in izredne overitve« se v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pri delovnem pretoku za merilne sisteme za tekoča goriva (razen za utekočinjene naftne pline) na cestnih cisternah in merilne sisteme za tekoča goriva (razen za utekočinjene naftne pline) za polnjenje oziroma praznjenje ladij ter za železniške in cestne cisterne.«.
V tretjem odstavku se beseda »naravnano« nadomesti z besedo »naravnan«, beseda »nazivne« pa z besedo »prave«.
V šestem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za merilne sisteme za merjenje tekočih goriv pri polnjenju rezervoarjev motornih vozil, katerih skladnost je bila ugotovljena na podlagi predpisov veljavnih pred 30. oktobrom 2006: 1 leto.«.
11. člen 
V Prilogi 8 se pod naslovom »4.4 Preskusni razdelek – tehtnice z več vrednostmi razdelkov« v preglednici 4 besedilo opombe spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za i = r se uporablja ustrezni stolpec preglednice 3, pri čemer se e zamenja za er
Pod naslovom »Redne in izredne overitve vseh skupin avtomatskih tehtnic« se v četrtem in petem odstavku besedilo »Pravilniku o merilnih instrumentih« nadomesti z besedilom »tem pravilniku«.
12. člen 
V Prilogi 10 se v poglavju z naslovom »II. Poglavje – Gostinska posoda« pod naslovom »Posebne zahteve« v preglednici 1 sedma vrstica spremeni tako, da se glasi:
»
≥200 ml
± (5 ml + 2,5 %) 
– 0 
+ 10 ml + 5 %
«. 
13. člen 
V Prilogi 12 se besedilo pod naslovom »Redne in izredne overitve« nadomesti z naslednjim besedilom:
»Postopki meroslovnega pregleda pri rednih in izrednih overitvah so enaki postopkom za redno overitev, oziroma če postopek za redno overitev ni določen, za prvo overitev, kot so navedeni v ustreznih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika.
Za vsak izmerjeni prostorninski delež plina je NDP pri rednih in izrednih overitvah merilnikov izpušnih plinov enak NDP pri postopkih za ugotavljanje skladnosti, določenih v tej prilogi.
Razširjena merilna negotovost preskusnega sistema ne sme preseči 1/3 NDP, ki so za merilnike izpušnih plinov določeni v tej prilogi. Šteje se, da je ta zahteva izpolnjena, če so izpolnjene zahteve, ki so za preskusni sistem navedene v ustreznih dokumentih iz 13. člena tega pravilnika.
Rok za redno overitev merilnikov izpušnih plinov je 8 mesecev.«.
KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2023/15
Ljubljana, dne 12. septembra 2023
EVA 2023-2180-0014
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti