Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023

Kazalo

2681. Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, stran 7541.

  
Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa vsebino in obliko vloge, dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: neposredni in posredni uporabniki), ki ga vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: register), ter vsebino in obliko obvestila o spremembi podatkov v registru.
2. člen 
(dokazila za vpis v register) 
(1) Zunanji izvajalec, pooblaščen za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: zunanji izvajalec), vlogo za vpis v register vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Izpolnjenemu obrazcu iz prejšnjega odstavka zunanji izvajalec priloži:
– dokazila o tem, da so pri njem zaposleni oziroma zanj na podlagi sklenjene pogodbe izvajajo notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov notranji revizorji z nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor;
– dokazilo, ki ne sme biti starejše od enega meseca, da oseba, pooblaščena za zastopanje zunanjega izvajalca, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo (potrdilo o nekaznovanosti);
– pooblastilo, da Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v času vpisa zunanjega izvajalca v register pridobiva potrdila o nekaznovanosti osebe, pooblaščene za zastopanje zunanjega izvajalca, iz kazenske evidence.
3. člen 
(oblika obvestila o spremembi podatkov v registru) 
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna vpiše vsako spremembo podatkov v register na podlagi obvestila o spremembi podatkov, ki mu ga zunanji izvajalec predloži na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati prva alineja prvega odstavka 12. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-630/2023
Ljubljana, dne 7. septembra 2023
EVA 2023-1611-0078
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost