Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2638. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za umestitev sončne elektrarne na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake, stran 7433.

  
Na podlagi 119., 129., 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 28. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 8. 8. 2023 sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za umestitev sončne elektrarne na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake 
1. člen 
(ureditveno območje in predmet načrtovanja) 
(1) OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote SI 2 – Spodnje Izlake in namensko rabo za območja stanovanj z oznako S.
(2) Razlog za pripravo OPPN je želja investitorja po umestitvi sončne elektrarne s spremljajočimi prostorskimi ureditvami na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake.
(3) Za načrtovanje prostorskih ureditev, namenjenih za postavitev in delovanje proizvodne naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije, se lahko sprejme OPPN, s katerim se lahko spremeni tudi namenska raba prostora, določena z OPN, kar določata 130. in 131. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O). Glede na to, da se bo izdeloval OPPN za umestitev proizvodne naprave, ki pretvarja obnovljive vire energije v električno energijo, se bo s tem OPPN na območju urejanja spremenila namenska raba prostora in prostorske izvedbene pogoje brez predhodne spremembe OPN. Na območju obravnave se določi nova raba, in sicer območja stavbnih zemljišč, območje energetske infrastrukture (E), ki je namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike.
(4) Prostorske ureditve in sprememba namenske rabe prostora za načrtovanje prostorskih ureditev, namenjenih za postavitev in delovanje proizvodne naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije vključno z objekti in napravami energetske infrastrukture, ki so potrebne za povezavo proizvodne naprave z distribucijskim sistemom ali z napravami za shranjevanje energije, se lahko načrtujejo z OPPN, če:
– so v skladu z lokalnim energetskim konceptom;
– so v skladu z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine;
– niso v nasprotju z usmeritvami iz Strategije, akcijskega programa za izvajanje Strategije, regionalnega prostorskega plana oziroma občinskega prostorskega plana;
– niso v nasprotju s pravnimi režimi in sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti;
– se prednostno uporabijo razvrednotena območja.
(5) Ureditveno območje OPPN zajema površine stavbnih zemljišč na travniškem pobočju severnega dela območja na nagnjenem pobočju nad lokalno cesto Izlake–Spodnje Izlake–Pušave.
Območje OPPN zajema zemljišče s parcelnimi številkami 579-del, 580/3-del, 582-del, 583-del, 587-del, 588/3-del, 588/4-del, 589/1-del, 977-del, vse k.o. 1879-Ržiše.
Površina območja OPPN meri ca. 18660 m2.
(6) Predmet OPPN je:
– izgradnja sončne elektrarne,
– izgradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe ožjega območja,
– ureditev zunanjih površin,
– izgradnja za potrebe prometne, energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
Sončna elektrarna bo umeščena na zemljišču z dostopom iz obstoječe lokalne ceste Izlake–Spodnje Izlake–Pušave.
Foto napetostni generator bo montiran na posebni montažni konstrukciji, ki bo nagnjena pod kotom 32° proti jugovzhodu. Paneli bodo nameščeni v eni vrsti. Višina panelov bo ca. 1,75 m, razmak med vrstami bo ca. 1,0 m.
Velikost panelov bo:
– 20 x paneli 8,2 kW (1,77 m x 23,1 m)
– 10 x paneli 4,1 kW (1,77 m x 11,5 m)
– 5 x paneli 2,05 kW (1,77 m x 5,75 m).
Glede na trenutno izbrane panele bo predvidena postavitev 149 panelov moči 8,2 kW, 77 panelov moči 4,1 kW in 53 panelov moči 2,05 kW.
Skupna moč elektrarne bo tako 1646,15 kW. Tako bo potrebno pridobiti soglasje za skupno priključno moč elektrarne v velikosti 1,7 MW.
Pod konstrukcijo sončne elektrarne bodo postavljeni razmerniki, kateri bodo s kabli povezovali panele. Razmerniki se bodo preko razvodov povezovali na združevalne NN elektro omarice in le-te naprej do priključitve na srednje napetostno omrežje.
Končno število in moč sončne elektrarne bodo prikazani v fazi PZI izvedbe projekta.
Ob robu območja OPPN ob dostopni cesti bo postavljen manjši pomožni objekt, kjer bodo nameščene elektro omare in komunikacijska oprema za potrebe razmernikov in video nadzornega sistema. Pomožni objekt bo klasične gradnje z dvokapno streho.
Sončna elektrarna bo opremljena z ustrezno ozemljitvijo in zaščito pred delovanjem strele.
Fotovoltaični moduli bodo kot streha, naklona 32°. Ne bodo imeli žlebov, saj se bo čista padavinska voda stekala v zemljino.
2. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Izhodišča za pripravo OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM, podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, v aprilu 2023.
(2) Strokovne rešitve OPPN se pripravijo ob upoštevanju:
– usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter javnosti,
– prikaza stanja prostora,
– Geološko geotehničnega elaborata,
– drugih strokovnih podlag ter študij, če se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
(3) Za pripravo OPPN se izdela:
– certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom obstoječih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
3. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave OPPN se vodi skladno s 129., 130. in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O), torej ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave občinskega prostorskega načrta.
4. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek priprave OPPN poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– pridobitev mnenja zavoda za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: 30 dni od poziva (že pridobljeno),
– sprejem sklepa o pripravi OPPN in pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta: 15 dni od pridobitve mnenja zavoda za varstvo narave iz prejšnje alineje,
– pridobitev ID: 10 dni,
– pridobitev usmeritev in predlogov javnosti za izdelavo osnutka OPPN, pridobitev podrobnejših usmeritev, podatkov in strokovnih podlag s strani nosilcev urejanja prostora: 30 dni od poziva,
– izdelava osnutka OPPN in okoljskega poročila: 30 dni od pridobitve vseh usmeritev, predlogov, strokovnih podlag in podatkov za izdelavo osnutka,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN in mnenja o sprejemljivosti izvedbe na okolje ter odločbe ministrstva, pristojnega za okolje, da je okoljsko poročilo ustrezno: 30 dni od poziva,
– dopolnitev osnutka na podlagi mnenj iz prejšnje alineje: 30 dni od prejema vseh mnenj,
– javna razgrnitev z javno obravnavo dopolnitev osnutka OPPN in okoljskega poročila: 30 dni od objave gradiva za javno razgrnitev in objave obvestila o javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti in uskladitev z nosilci urejanja prostora (če je potrebno): 50 dni od zaključka javne razgrnitve,
– izdelava predloga OPPN: 21 dni od potrditve stališč do pripomb in predlogov javnosti,
– pridobitev dopolnilnih mnenj nosilcev urejanja prostora (če so potrebna): 30 dni od poziva,
– priprava usklajenega predloga OPPN in okoljskega poročila (če je potrebno): 20 dni od prejema zadnjega dopolnjenega mnenja,
– priprava končnih izvodov: 5 dni od objave sprejetega odloka o OPPN v uradnem glasilu.
(2) Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave prostorskega akta.
5. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pri pripravi OPPN morajo s smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta in objave v prostorskem informacijskem sistemu),
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje,
– Telekom Slovenije, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče.
(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se le-te pridobi v postopku.
6. člen 
(način vključevanja javnosti) 
(1) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi celoten postopek priprave OPPN, saj bodo vse faze prostorskega akta javno objavljene na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
(2) Posebej se javnost pri pripravi OPPN vključi:
– v fazi priprave osnutka, ko se ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev ter
– v času 30-dnevne javne razgrnitve, ko se javnosti omogoči dajanje pripomb na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Kot strokovni podlagi za izdelavo OPPN so bila izdelana izhodišča za pripravo OPPN, izdelovalec podjetje AS TEPROM, podjetje za projektiranje, tenis in ostale storitve d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija, v aprilu 2023.
(2) Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prostora, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih prostorski akt zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku, predložijo podrobnejše usmeritve, podatke in strokovne podlage, ki so jih dolžni zagotavljati in so potrebni za načrtovanje umestitve načrtovane gradnje.
8. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti vplivov v naravo na varovana območja) 
V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za umestitev sončne elektrarne na delu območja SI 2 – Spodnje Izlake je potrebno izvesti postopek celovite presoja vplivov na okolje in ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov v naravo na varovana območja na osnovi mnenja Zavoda RS za varstvo narave o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja št. 3563-0206/2023-3 z dne 11. 5. 2023 ter Odločbe Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 35409-51/2023-2570-4 z dne 27. 7. 2023.
9. člen 
(obveznosti naročnika) 
(1) Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, geodetskim načrtom in elaboratom ekonomike) ter okoljskega poročila bo zagotovil in financiral pobudnik in naročnik.
(2) Naročnik mora zagotoviti ustrezna gradiva za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in udeležbo načrtovalca kot poročevalca na javni obravnavi in sejah občinskega sveta.
10. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-005/2023-5
Zagorje ob Savi, dne 8. avgusta 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti