Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023, stran 7431.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 2. izredni seji dne 10. 8. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23, 64/23) se spremeni 2. člen odloka, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
KONTO
NAZIV KONTA
2. REBALANS 2023
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
45.929.588,14
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
23.153.683,73
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
15.442.242,90
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
12.073.415,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
3.040.427,90
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
328.400,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
7.711.440,83
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
3.348.265,99
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
94.411,04
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
5.500,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
4.248.263,80
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.318.323,74
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
576.365,97
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
1.741.957,77
73
PREJETE DONACIJE (730)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
20.457.580,67
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUC.
20.325.768,41
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
131.812,26
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
49.781.478,58
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.309.227,03
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
2.105.150,78
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC. VARNOST
329.739,44
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.195.905,81
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
434.431,00
409
REZERVE
244.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
10.014.744,61
410
SUBVENCIJE
162.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM, GOSPODINJSTVOM
4.183.192,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM
928.643,07
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.725.909,54
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
31.198.894,97
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
31.198.894,97
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
258.611,97
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
117.200,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
141.411,97
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.-II.)
–3.851.890,44
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
266.003,89
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
266.003,89
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
–266.003,89
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.000.000,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
4.000.000,00
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
1.372.597,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.372.597,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.490.491,33
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.627.403,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.851.890,44
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.490.491,33
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0044/2023
Slovenj Gradec, dne 10. avgusta 2023
 
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti