Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2635. Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica, stran 7428.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. redni seji dne 6. 7. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ilirska Bistrica, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Ilirska Bistrica ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo nepoklicnim funkcionarjem. Za ureditev plač občinskih funkcionarjev, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, se uporablja določbe zakonov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, plač funkcionarjev in delovanje lokalne skupnosti.
Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki niso funkcionarji, za predstavnike svetov krajevnih skupnosti občine, za člane drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta. Člani občinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno.
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
Članom nadzornega odbora, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta (zunanji člani), ter predstavnikom svetov krajevnih skupnosti občine, za člane drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan, pripadajo sejnine, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Svet krajevne skupnosti lahko na seji izglasuje, da se sejnine za predstavnike sveta krajevnih skupnosti ne izplačujejo. V tem primeru se sredstva porabijo za druge namene.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
3. člen 
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.
Letni znesek sejnin, ki so predmet tega pravilnika, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.
Izplačilo se opravi na podlagi evidenc o prisotnosti članov in opravljenem delu občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Člani občinskega sveta, odborov in drugih komisij, ki jih imenuje župan ali občinski svet, so upravičeni do sorazmernega dela izplačila glede na prisotnost na seji, vendar mora biti na seji prisoten najmanj polovico seje.
Član občinskega sveta do sejnine ni upravičen, če seja traja manj kot 30 minut.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE IN DELA 
4. člen 
Podžupan, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plačila za opravljanje funkcije. Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Statutom Občine Ilirska Bistrica razvrščena v plačni razred 36-43. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, prejme mesečno plačilo (nagrado) v višini 50 % od plače, ki bi jo prejemal za poklicno opravljanje funkcije. Ta znesek predstavlja celotno nadomestilo, druga povračila stroškov mu dodatno ne pripadajo.Plačilo za opravljanje funkcije ima značaj prejemka iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi in je v celoti predmet davčne obravnave.
Župan, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, ima pravico do plačila v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada plačilo-sejnina in povračilo potnih stroškov za prihod na sejo občinskega sveta, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma delovnega telesa.
5. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7,5 % plače župana brez njegovega dodatka za delovno dobo in ne sme letno preseči tega zneska. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na seji (redni ali izredni) občinskega sveta 5 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega predsednik je, 3 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, 2 %.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje članu izplača sejnina v višini 2 % vrednosti plače župana, brez dodatka na delovno dobo. V primeru odsotnosti predsednika delovnega telesa občinskega sveta, namestniku predsednika za vodenje seje pripada 3 %. Za dopisno sejo občinskega sveta ter udeležbo na slavnostni seji občinskega sveta sejnina ne pripada. V kolikor seja ni sklepčna, se članom občinskega sveta povrne potne stroške za prihod na sklicano sejo občinskega sveta.
6. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo za opravljanje dela – in sicer za:
– udeležbo predsednika na seji delovnega telesa 3 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– udeležbo člana na seji delovnega telesa 2 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo.
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje predsedniku in članom delovnih teles izplača sejnina v višini 2 % vrednosti plače župana, brez dodatka na delovno dobo. V kolikor seja delovnega telesa ni sklepčna, se članom delovnih teles občinskega sveta povrne potne stroške za prihod na sklicano sejo.
7. člen 
Poveljniku in članom štaba za civilno zaščito pripada sejnina, in sicer za:
– udeležbo poveljnika na seji 3 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– udeležbo člana na seji 2 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo.
Do plačila za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v tem členu, so upravičeni poveljnik in člani štaba za civilno zaščito, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte z njihovega delovnega področja.
Poveljnik in člani štaba za civilno zaščito imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
8. člen 
Članom drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovita ali imenujeta občinski svet ali župan, pripada sejnina, in sicer za:
– udeležbo predsednika na seji 1,5 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– udeležbo člana na seji 1 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo.
Do plačila za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v tem členu, so upravičeni tudi člani drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenujeta občinski svet ali župan, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte z njihovega delovnega področja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
9. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje dela v obliki sejnine za predsedovanje oziroma udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila. Plačila za opravljanje dela ne smejo letno preseči 7,5 % plače župana, brez njegovega dodatka za delovno dobo. Skladno s tem kriterijem se oblikuje višina sejnine:
– za udeležbo predsednika na seji (redni, izredni) nadzornega odbora 6 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– za udeležbo člana na seji (redni, izredni) nadzornega odbora 4 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– za udeležbo predsednika oziroma od njega pooblaščenem članu nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na katerem se obravnava poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, h katerim je nadzorni odbor vabljen, 2 % mesečne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– za izvedbo posameznega nadzora po programu ali sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila za predsednika in člane nadzornega odbora pripada 3,75 % plače župana.
V primeru odsotnosti predsednika nadzornega odbora občine namestniku predsednika za vodenje seje pripada 6 %.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti in opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Nagrada za izvedbo posameznega nadzora vključuje tudi stroške prihoda na kraj, kjer se nadzor izvaja.
10. člen 
Do sejnine so upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti na podlagi tega pravilnika. Vsi sklepi, ki so sprejeti v nasprotju tega pravilnika na svetu krajevne skupnosti, so nični. Sejnina se izplača iz sredstev krajevnih skupnosti za materialne stroške. Sejnine se članu sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno. Svet krajevne skupnosti lahko izglasuje, da se sejnine za predstavnike sveta krajevne skupnosti ne izplačujejo in se sredstva porabijo za druge namene.
Član sveta krajevne skupnosti je upravičen do sejnine pod pogojem, da se udeleži več kot polovice sej sveta v posameznem koledarskem letu, in sicer:
– predsednik sveta krajevne skupnosti v višini 1,5 % letne županove plače, brez dodatka na delovno dobo,
– posameznemu članu sveta krajevne skupnosti pripada 30 % zneska, ki se izplača predsedniku v posamezni krajevni skupnosti.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca decembra tekočega leta dostavi evidenco v občinsko upravo, ki na tej osnovi v naslednjem proračunskem letu izvrši izplačilo sejnine za prejšnje koledarsko leto.
Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti ne pripada povračilo stroškov prevoza na sejo.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
11. člen 
Člani občinskega sveta in delovnih teles imajo pravico do povračila stroškov prihoda na sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov upravičenec uveljavlja na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma druga oseba pooblaščena s strani župana.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Stroški prevoza na službeno potovanje se občinskemu funkcionarju ali članu, ki je imenovan v delovno telo, nadzorni odbor, druge komisije povrnejo za uporabo lastnega vozila v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer.
Vsa povračila iz 11. člena se vštevajo v celoten znesek kot davčna osnovna dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, pripada regres za prehrano in povračilo za prevoz na delo in drugi prejemki na podlagi takratne veljavne zakonodaje.
12. člen 
Volilni organi, ki izvajajo volilna opravila, imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, redne in nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu ter tudi za redne volitve v svete krajevnih skupnosti, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki določa nadomestila volilnih organov na lokalnih volitvah.
13. člen 
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane in določa občinska volilna komisija izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada občinski volilni komisiji, tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom nadomestilo za udeležbo na seji v deležih iz 12. člena tega pravilnika, in sicer:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 7 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 15 % nadomestila.
Do plačila za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v tem pravilniku, so, razen ob splošnih volitvah, upravičeni tudi predsednik občinske volilne komisije ali njegov namestnik ali člani občinske volilne komisije oziroma njihovi namestniki, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri občinski svet obravnava akte iz njihovega delovnega področja, in sicer v višini iz 8. člena pravilnika.
Pravico do plačila v skladu s prvim odstavkom tega člena imajo člani volilnih organov tudi v vseh drugih primerih, ki z zakonom ali tem pravilnikom niso urejena.
14. člen 
Ob vsakih drugih volitvah, razen ob volitvah iz 12. člena in ob razpisu referenduma, so volilni organi – občinska volilna komisija, tajnik občinske volilne komisije in njegovi namestniki upravičeni do enkratnega nadomestila, in sicer v deležih nadomestila iz 12. člena tega pravilnika:
1. za delne volitve v svet krajevne skupnosti in za volitve v svet krajevne skupnosti za do 7 krajevnih skupnosti:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 20 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom v višini 40 % nadomestila,
2. za volitve v svete krajevnih skupnosti za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še nadomestilo v višini 3,6 % nadomestila glede na prejšnjo alinejo,
3. za izvedbo referenduma v delu krajevne skupnosti ali v do 7 krajevnih skupnostih:
– predsedniku občinske volilne komisije in njegovemu namestniku ter tajniku občinske volilne komisije in njegovim namestnikom v višini 20 % nadomestila,
– članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom v višini 40 % nadomestila,
4. za izvedbo referenduma za vsako nadaljnjo krajevno skupnost dodatno še nadomestilo v višini 3,6 % nadomestila glede na prejšnjo alinejo,
5. za izvedbo referenduma na območju celotne občine v višini 70 % nadomestila iz prvega odstavka tega člena.
Nadomestilo občinske volilne komisije vključuje tudi potne stroške.
15. člen 
Če ni z zakonom ali drugim predpisom drugače določeno, imajo predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na voliščih na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev ali referenduma, za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo.
Predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice, določene v tem členu.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
16. člen 
Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije oziroma dela in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovi iz sredstev proračuna.
Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačujejo mesečno za pretekli mesec pri naslednjem izplačilu sejnin, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo istočasno s plačilom za opravljanje funkcije oziroma dela.
Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora, se sredstva izplačajo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačajo na podlagi mesečne evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
Odstotki določeni v tem pravilniku so prikazani v bruto višini.
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 22/15) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/18).
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ilirska Bistrica, dne 6. julija 2023
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
dr. Gregor Kovačič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti