Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2626. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v občini Rečica ob Savinji, stran 7420.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v občini Rečica ob Savinji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v občini Rečica ob Savinji.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije,
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo okoljsko stanje ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu) 
Varnost in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje postane z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata iz razlogov in na način po zakonu, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in na način po zakonu, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Poljane 2 v občini Rečica ob Savinji) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini do 146.492 (sto šestinštirideset tisoč štiristodvaindevetdeset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Poljane 2 je nov pridobivalni prostor, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Poljane 2 obsega dele zemljišča s parcelnimi številkami 816/8, 816/4, 816/2, vse katastrska občina 922 – Poljane, ki so določene s točkami koordinat iz četrtega odstavka tega člena.
(4) Pridobivalni prostor Poljane 2 zajema naslednje koordinate točk, določene v D96/TM-koordinatnem sistemu:
Točka
e
n
3
493028,890
133113,190
4
493005,550
133124.700
5
492960.310
133140.510
6
492938.340
133154.150
7
492898.720
133165.180
P1
492895.021
133166.210
P2
493030.315
133112.487
5001
492917.610
133261.580
5002
492869.080
133242.910
5003
492740.780
133243.190
5004
492739.090
133233.010
5005
492774.110
133193.630
5006
492789.030
133189.900
5007
492896.580
133181.760
5008
492895.660
133176.580
5009
493034.750
133120.500
5010
493050.870
133145.420
(5) Pridobivalni prostor Poljane 2 v najglobljem delu sega do nadmorske višine +434 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora Poljane 2 je 1,91 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset let. Podaljšanje rudarske pravice in koncesije se lahko izvede v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi samostojnemu podjetniku Prevozništvo – Peskokop, Janez Krivec s. p., Cesta na Rožnik 49, 3330 Mozirje, matična številka 5267999000, davčna številka SI86841661. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. O podelitvi rudarske pravice se izda odločba o izbiri nosilca rudarske pravice v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih je treba izpolniti pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in s to uredbo;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev za rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, ohranjanje narave, kulturno dediščino in drugo;
c) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in c) prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom iz devetega odstavka tega člena. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Rekultivacija površinskega kopa se izvaja z lastno jalovino in odkrivko. Če lastne odkrivke ni dovolj ali njena kakovost ne omogoča izvedbe renaturacije, se rekultivacija lahko izvede tudi z zemeljskim izkopom ali umetno pripravljeno zemljino ob upoštevanju predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
(13) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine;
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine;
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu.
III. KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati VIII. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem prostoru polja Jezerci, Občina Bled in pridobivalnih prostorih: Stari grad, Občina Krško; Hardeška šuma, Občina Ormož; Lukovica, Občina Lukovica; Vrhpeč, Občina Trebnje; Lakoš, Občina Lendava; Ladra, Občina Kobarid; Poljane, Občina Mozirje; Podsmreka, Občina Ivančna Gorica; Zelše, Občina Cerknica; Pšičina, Občina Ormož (Uradni list RS, št. 52/02, 68/12 in 65/18 – popr.).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-303/2023
Ljubljana, dne 17. avgusta 2023
EVA 2023-2560-0066
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti