Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2023 z dne 18. 8. 2023

Kazalo

2625. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše-Topos II, stran 7419.

  
Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo, 61/17 – GZ, 54/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše-Topos II 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Lajše-Topos II.
2. člen 
(koncesijska pogodba) 
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen 
(splošni varstveni pogoji in ukrepi) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije,
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja s hrupom,
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo ustrezne sodobne tehnologije,
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo tehničnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči zaradi posega,
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar odkrije nahajališče vode,
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih derivatov,
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo okoljsko stanje ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, in
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen 
(zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu) 
Varnost in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen 
(obveznost obveščanja in poročanja) 
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen 
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo) 
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje postane z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
7. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko razmerje in koncesijska pogodba prenehata iz razlogov in na način po zakonu, ki ureja rudarstvo.
8. člen 
(odvzem rudarske pravice) 
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov in na način po zakonu, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE 
9. člen 
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Lajše-Topos II) 
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini do 508.090 (petsto osem tisoč devetdeset) kubičnih metrov bilančnih zalog v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Lajše-Topos II je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z bagrskim odkopom z vrtanjem in miniranjem.
(3) Pridobivalni prostor Lajše-Topos II obsega v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 1000/19, 1000/18, 1000/20, 1000/21, 1401/7 in 1401/8, katastrska občina 2057 Gorenja vas.
(4) Pridobivalni prostor Lajše-Topos II sega v najglobljem delu do +473 metrov nadmorske višine.
(5) Pridobivalni prostor Lajše-Topos II obsega površino 44.200 kvadratnih metrov.
(6) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 20 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi TOPOS HOTAVLJE, d. o. o., Todraž 20, Todraž, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5709563000, davčna številka: 74090356. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev za rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(9) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in c) prejšnjega odstavka.
(10) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(11) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino, so:
– pridobivanje mineralne surovine;
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine;
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu.
III. KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-302/2023
Ljubljana, dne 17. avgusta 2023
EVA 2023-2560-0065
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti