Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2023 z dne 4. 8. 2023

Kazalo

2594. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter - Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba, stran 7314.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US), 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) in s soglasjem Ministrstva za zdravje št. 0142-308/2023/4 z dne 14. 7. 2023 ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-8/2023-DI/14 z dne 26. 6. 2023 je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 8. redni seji dne 15. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Šempeter - Vrtojba, na področju splošne družinske medicine za potrebe Doma starejših občanov Vrtojba 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Šempeter - Vrtojba kot koncedent, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe na področju splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
Koncesija se podeli, ker Javni zavod Zdravstveni dom Nova Gorica Osnovno zdravstvo ne more zagotavljati opravljanje zdravstvene dejavnosti v obsegu zaprosila. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen 
S tem odlokom se ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, na območju Občine Šempeter - Vrtojba v predvidenem skupnem obsegu 0,6 tima, na področju programa, splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Dom starejših občanov Vrtojba.
Koncesija se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen 
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe tega odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom objavi na spletnih straneh koncedenta in portalu javnih naročil.
6. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku izbranemu v skladu z javnim razpisom, podeli koncesijo.
7. člen 
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljeno koncesijo s koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedntom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga ta določi, koncedentu poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
9. člen 
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-1/2023-17
Šempeter pri Gorici, dne 26. julija 2023
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 
 
Po pooblastilu 
podžupan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
Ivo Podbersič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti