Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023

Kazalo

2544. Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem, stran 6988.

  
Na podlagi 38. člena in členov od 120. do 121.a Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15, 63/16, 2/17, 31/17, 31/17, 77/18, 75/19, 28/21, 115/21 in 122/22), je Senat Univerze na Primorskem na 41. redni seji dne 19. 7. 2023 sprejel naslednji
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika javnih in drugih listin, ki jih izdaja Univerza na Primorskem po zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem (v nadaljevanju: univerza).
2. člen 
(1) Javno listino izda univerza po uspešno zaključenem javnoveljavnem programu izobraževanja, sprejetem po postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki ureja področje visokega šolstva.
(2) Univerza izdaja naslednje javne listine:
– diplome, katerih sestavni del je priloga k diplomi,
– potrdila o opravljenih obveznostih po študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
– potrdila iz uradnih evidenc.
(3) Univerza oziroma članice izdajajo tudi druga potrdila, ki niso javne listine.
3. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI 
4. člen 
(1) Diploma in priloga k diplomi, ki je njen sestavni del, je javna listina.
(2) Univerza po končanem javnoveljavnem dodiplomskem (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi) in podiplomskem (enoviti magistrski, magistrski in doktorski študijski programi) študijskem programu za pridobitev izobrazbe izda študentu diplomo in prilogo k diplomi.
5. člen 
(1) Diploma vsebuje navedbo članice, na kateri je študij potekal (v nadaljevanju: članica), ime in priimek diplomanta, rojstni datum, kraj in državo rojstva diplomanta, naslov študijskega programa, ki ga je zaključil diplomant, stopnjo izobraževanja ter strokovni oziroma znanstveni naslov, ki se podeljuje.
(2) V diplomi se navedejo še zaporedna številka diplome, datum diplomiranja, datum izdaje diplome oziroma datum promocije pri diplomi po zaključenem doktoratu znanosti, pečat univerze ter podpisa rektorja univerze in dekana članice.
(3) Diploma po zaključenem študijskem programu, ki ga je skupno izoblikovalo in ga izvaja več članic univerze, vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena tudi navedbo vseh članic, ki so izvajalke študijskega programa, ter podpise rektorja univerze in dekanov članic, ki so izvajalke študijskega programa.
6. člen 
(1) Sestavine obrazca priloge k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v odredbi o prilogi, ki jo sprejme minister.
(2) Prilogo k diplomi v italijanskem jeziku se izdela na željo diplomanta.
(3) Pooblaščena oseba za podpis priloge k diplomi je dekan članice.
7. člen 
(1) Po zaključenem skupnem študijskem programu prejme diplomant skupno diplomo.
(2) V skupni diplomi so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa.
(3) Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi s sporazumom ali drugo uradno potrjeno obliko vzajemne opredelitve sodelovanja visokošolskih zavodov, ki izvajajo skupni študijski program.
(4) Pri določanju vsebine skupne diplome se smiselno upoštevajo 5. in 6. člen tega pravilnika.
8. člen 
(1) Oblika diplome in priloge k diplomi je določena s celostno grafično podobo univerze.
(2) Diploma je tiskana na papirju, ki je določen s celostno grafično podobo univerze in je na določenem delu zaščiten s posebnim nevidnim filmom, pod katerim je odtisnjen znak univerze, viden pod UV svetlobo. Na diplomi je odtisnjen pečat univerze v tehniki suhega žiga.
(3) Priloga k diplomi je tiskana na papirju, ki je določen s celostno grafično podobo univerze. Posamezni listi priloge k diplomi so izpisani dvostransko. Priloga k diplomi je zaščitena z znakom univerze, ki je na vsakem listu priloge odtisnjen v tehniki suhega žiga.
III. IZDAJA NOVE DIPLOME 
9. člen 
(1) Nova diploma se izda:
– ko se na diplomi odkrije napaka,
– zaradi spremembe spola diplomanta.
(2) Postopek izdaje nove diplome vodi pristojna služba rektorata.
(3) Sklep o tem, da se izda nova diploma, izda rektor.
10. člen 
(1) Postopek izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake se začne po uradni dolžnosti, kadar napako ugotovi članica, ali na zahtevo diplomanta, ko napako ugotovi sam in to sporoči članici.
(2) Postopek izdaje nove diplome zaradi spremembe spola diplomanta se začne na zahtevo diplomanta, ki prošnji priloži nov rojstni list oziroma drugi osebni identifikacijski dokument.
IV. POTRDILO O OPRAVLJENIH OBVEZNOSTIH PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU ZA IZPOPOLNJEVANJE ALI DELU ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
11. člen 
(1) Udeleženec, ki opravi obveznosti po javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, prejme potrdilo, ki je javna listina.
(2) Potrdilo po programih iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo članice, ime in priimek udeleženca, rojstni datum, kraj in državo rojstva udeleženca, naslov in čas trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje v številu ur programa, v kolikor program ni ovrednoten s kreditnimi točkami oziroma ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
(3) Potrdilo o opravljenem delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatek o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
(4) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat univerze.
(5) Potrdilo podpišeta dekan članice in rektor univerze.
12. člen 
Oblika in papir potrdila iz 11. člena tega pravilnika sta določeni s celostno grafično podobo univerze.
V. DRUGA POTRDILA, KI NISO JAVNE LISTINE 
13. člen 
(1) Udeleženec, ki je opravil obveznosti po programu izobraževanja, ki nima javne veljavnosti (v nadaljevanju V. poglavja: program), t. j. ni sprejet po postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki ureja področje visokega šolstva, prejme potrdilo, ki ni javna listina.
(2) Udeleženec, ki se udeleži konference, posveta, seminarja, delavnice ali drugega dogodka v organizaciji univerze oziroma članice univerze, prejme potrdilo o udeležbi, ki ni javna listina.
14. člen 
(1) Potrdilo mora obvezno vsebovati navedbo univerze oziroma članice univerze, ki je izvajalka programa, ime in priimek udeleženca izobraževanja (v nadaljevanju: udeleženec), rojstni datum udeleženca ter naslov programa, ki ga je udeleženec zaključil, oziroma naslov dogodka, ki se ga je udeležil.
(2) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum izdaje potrdila ter pečat univerze oziroma članice univerze.
(3) Potrdilo podpiše pristojna oseba na univerzi oziroma članici univerze.
15. člen 
(1) Poleg obveznih sestavin, opredeljenih v 14. členu tega pravilnika, ima lahko potrdilo tudi druge sestavine, če je tako določeno s pravilnikom članice univerze, ki je izvajalka programa.
(2) Če izobraževanje izvaja neposredno univerza, potrdilo vsebuje še naslednje podatke: čas trajanja programa, datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje izobraževanja v številu ur programa, v kolikor program ni ovrednoten s kreditnimi točkami oziroma ovrednotenje programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami.
16. člen 
Pri obliki potrdila članica univerze oziroma univerza upošteva celostno grafično podobo univerze.
VI. POSTOPEK IZDAJE 
17. člen 
(1) Postopek izdaje javnih listin je določen v navodilih, ki jih sprejme rektor univerze.
(2) Postopek izdaje potrdila, ki ni javna listina, določi članica s svojimi pravili. Če potrdilo izdaja neposredno univerza, je postopek izdaje določen v navodilih iz prvega odstavka tega člena.
VII. EVIDENCA IZDANIH JAVNIH LISTIN 
18. člen 
(1) O izdanih diplomah, prilogah k diplomi in potrdilih univerza in članice univerze vodijo posebno evidenco v skladu z zakonom, posebnimi predpisi in navodili iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(2) Sklep v zadevi izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake/pomote na diplomi je del evidence o izdanih diplomah. Napako je potrebno zaradi revizijske sledi popraviti v evidenci izdanih diplom ter glede na popravek po potrebi tudi v evidenci diplomantov in študentov (npr. če gre za pomoto v osebnem podatku diplomanta).
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem, št. 0221-09/07 z dne 13. 6. 2007.
20. člen 
(1) Navodila iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika rektor univerze sprejme najkasneje v 30-ih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do sprejema navodil iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo določbe Navodil za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem, št. 0221-05/05 z dne 8. 7. 2005.
Št. 002-15/23
Prof. dr. Klavdija Kutnar 
rektorica 
Univerze na Primorskem 

AAA Zlata odličnost