Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2023 z dne 28. 7. 2023

Kazalo

2536. Pravilnik o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja izbranih vrst zdravstvenih storitev, stran 6965.

  
Na podlagi tretjega odstavka in za izvrševanje sedmega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, št. 141/22 – ZNUNBZ in 76/23) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremljanju in poročanju o obsegu izvajanja izbranih vrst zdravstvenih storitev 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način spremljanja ter poročanja o obsegu izvajanja izbranih vrst zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: zdravstvene storitve) nad obsegom programa zdravstvene dejavnosti, dogovorjenim z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: redni obseg programa zdravstvene dejavnosti) in način določitve višine sredstev nerealiziranega programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: nerealizirani program).
(2) Ta pravilnik velja za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
2. člen 
(obseg programa nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti in plačilo po realizaciji) 
Realizacijo zdravstvenih storitev, ki so izvedene nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti, izvajalci poročajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na enak način kot realizacijo rednega obsega programa zdravstvene dejavnosti.
3. člen 
(višina sredstev nerealiziranega programa) 
(1) Mesečna višina sredstev nerealiziranega programa, namenjenih za zdravstvene storitve, se izračuna kot 1/12 sredstev za zdravstvene storitve, načrtovanih v finančnem načrtu ZZZS za posamezno koledarsko leto. Višina sredstev nerealiziranega programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja se izračuna tako, da se od načrtovane vrednosti zdravstvenih storitev za posamezni mesec v letu 2023 oziroma za posamezni kvartal odšteje vrednost zdravstvenih storitev iz obračuna in vrednost prejetih računov v tem mesecu oziroma kvartalu.
(2) Če je razlika sredstev nerealiziranega programa iz prejšnjega odstavka negativna, ZZZS izstavi ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) zahtevek za povračilo razlike iz državnega proračuna.
(3) Priloga zahtevku za povračilo razlike sredstev nerealiziranega programa iz državnega proračuna je vrednost opravljenih zdravstvenih storitev po posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev.
(4) ZZZS februarja 2024 pripravi končni letni obračun za opravljene zdravstvene storitve, na podlagi katerega se ugotovi stanje nerealiziranega programa v preteklem letu oziroma obseg realiziranega programa nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. Če se na podlagi končnega letnega obračuna za opravljene zdravstvene storitve ugotovi, da je bilo iz državnega proračuna izplačanih preveč sredstev, ZZZS ta sredstva vrne v državni proračun. Če pa se ugotovi, da je bilo iz državnega proračuna izplačanih premalo sredstev, ZZZS izstavi ministrstvu zahtevek za izplačilo razlike v tej višini.
4. člen 
(mesečno poročilo o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev) 
(1) ZZZS najpozneje do konca meseca, ki sledi mesecu opravljenih zdravstvenih storitev, ministrstvu posreduje poročilo o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev v posameznem mesecu in skupaj za pretekle mesece ter obsegu izvajanja zdravstvenih storitev v enakem obdobju v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka je sestavljeno iz treh delov, in sicer:
– splošnega poročila z zbirnimi podatki,
– podrobnega poročila in
– poročila o razmerju med opravljenimi zdravstvenimi storitvami javnih zdravstvenih zavodov in izvajalcev s koncesijo.
(3) Splošno poročilo z zbirnimi podatki obsega naslednje podatke:
– primarna dejavnost: število obiskov v fizioterapiji,
– specialistična ambulantna dejavnost: število obravnav v specialističnih ambulantah na sekundarni ravni skupaj po vrstah obravnav,
– akutna bolnišnična obravnava: realizacija skupin primerljivih primerov in ločeno prospektivni program,
– zobozdravstvo: splošni zobozdravstveni pregled zaradi protetike – prvi, število obiskov v ortodontiji.
(4) Iz podrobnega poročila mora biti razvidno, ali gre za javni zdravstveni zavod ali za izvajalca s koncesijo.
(5) Poročilo o razmerju med opravljenimi zdravstvenimi storitvami javnih zdravstvenih zavodov in izvajalcev s koncesijo se pripravi na ravni posamezne vrste zdravstvene dejavnosti na način, da se primerja sredstva za opravljene zdravstvene storitve, ki so jih opravili javni zdravstveni zavodi oziroma izvajalci s koncesijo.
5. člen 
(določitev razmerja med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev) 
ZZZS za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti na podlagi poročanih podatkov izvajalcev za obdobje od 1. januarja do 31. julija 2023 izračuna delež sredstev za opravljene zdravstvene storitve, ki so jih opravili izvajalci s koncesijo oziroma javni zdravstveni zavodi. Tako izračunani delež sredstev predstavlja podlago za spremljanje razmerja med izvajalcema iz prejšnjega stavka.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2023.
Št. 0070-215/2023
Ljubljana, dne 24. julija 2023
EVA 2023-2711-0116
V funkciji ministra za zdravje 
dr. Robert Golob 
predsednik vlade 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti