Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2516. Stavkovni sporazum, stran 6930.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91)
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič
in
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Gorazd Kovačič, predsednik
skleneta
S T A V K O V N I  S P O R A Z U M 
I. 
(1) Stranki tega sporazuma ugotavljata:
– da je Visokošolski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VSS) 26. februarja 2022 sprejel sklep o začetku stavke v dejavnosti visokega šolstva, ki se je začela 9. marca 2022 in še ni bila preklicana;
– da je VSS podal stavkovne zahteve v devetnajstih točkah in jih med pogajanji za njihovo razrešitev podrobneje obrazložil;
– da je prva stavkovna zahteva razrešena z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 136/22; v nadaljnjem besedilu: Dogovor);
– da je osemnajsta stavkovna zahteva realizirana s sprejetjem Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (sedmi odstavek 65. člena; Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (četrti odstavek 64. člena; Uradni list RS, št. 150/22);
– da je devetnajsta stavkovna zahteva realizirana s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 10100-28/2022/2 z dne 21. julija 2022, o plačilu nadomestila plače za čas stavke javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja;
– da se ta sporazum sklepa zaradi razrešitve preostalih stavkovnih zahtev.
(2) Stranki sporazuma sta soglasni, da bosta, upoštevajoč določbe tega stavkovnega sporazuma, drugo, tretjo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, štirinajsto in petnajsto stavkovno zahtevo dokončno rešili znotraj pogajanj za prenovo plačnega sistema; četrto do osmo stavkovno zahtevo pa s podpisom sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 136/22 in 11/23; v nadaljnjem besedilu: kolektivna pogodba). Stranki sporazuma si bosta prizadevali, da bodo dogovorjene spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe uveljavljene do 1. septembra 2023.
II. 
(1) Stranki sporazuma sta soglasni, da se druga, štirinajsta in petnajsta stavkovna zahteva razrešujejo v okviru pogajanj za prenovo plačnega sistema, skladno s 6. točko Dogovora.
(2) Osnovne plače zaposlenih v visokem šolstvu v plačni skupini J se opredelijo znotraj plačnega stebra, v katerega bo umeščeno visoko šolstvo. Če se ta zaveza ne bo implementirala (začela izvajati) najkasneje 1. januarja 2024, se Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) zavezuje, da se obstoječa plačna nesorazmerja zaposlenih v visokem šolstvu v plačni skupini J odpravijo v ločenih pogajanjih z VSS. Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024.
(3) Stranki sporazuma sta soglasni, da se bodo v okviru prenove plačnega sistema v katalog delovnih mest in nazivov znotraj plačne skupine D uvrstila nova, nujno potrebna delovna mesta za nemoteno izvajanje študijskega procesa.
III. 
(1) V povezavi s tretjo, enajsto, dvanajsto in trinajsto stavkovno zahtevo Vlada priznava porušena razmerja med plačami zaposlenih v visokem šolstvu in plačami zaposlenih v plačnih podskupinah E1, E2, E3 in E4 ter F1 in F2 ter C3 in C4.
(2) Stranki sporazuma sta soglasni, da se orientacijsko delovno mesto Visokošolski učitelj D019001 (docent) uvrsti v 51. plačni razred oziroma se delovno mesto Visokošolski učitelj D019001 (docent) uvrsti v najbližji višji plačni razred nove plačne lestvice, upoštevaje višino nominalnega zneska 51. plačnega razreda ob podpisu tega sporazuma. Glede ostalih delovnih mest iz plačne podskupine D1, sta stranki sporazuma soglasni, da se bodo uvrstitve dogovorile znotraj prenove plačnega sistema. Če se ta zaveza ne bo implementirala (začela izvajati) najkasneje 1. januarja 2024, se Vlada zavezuje, da se obstoječa plačna nesorazmerja zaposlenih v visokem šolstvu v plačni podskupini D1 odpravijo v ločenih pogajanjih z VSS. Nove uvrstitve v plačne razrede začnejo veljati 1. januarja 2024.
(3) Vlada pripoznava, da je delovno mesto Visokošolski učitelj lektor (šifra D010004) uvrščeno v neustrezni plačni razred. V pogajanjih za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah bo, upoštevaje načelo primerljivosti glede ureditve plačnih razmerij znotraj dejavnosti vzgoje in izobraževanja, Vlada upoštevala nastalo razliko med izhodiščnim plačnim razredom Visokošolski učitelj lektor in delovnim mestom Visokošolski učitelj (šifra D019001) in predlagala višje vrednotenje delovnega mesta Visokošolski učitelj lektor v razmerju do delovnega mesta Visokošolski učitelj.
(4) V pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah bo za orientacijsko DM Znanstveni sodelavec (H019007) upoštevano načelo enakega vrednotenja pedagoških in raziskovalnih delovnih mest, za katere se zahteva doktorat znanosti.
IV. 
Stranki sporazuma sta soglasni, da se bodo posebnosti glede delovnega časa in delovne obveznosti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v visokem šolstvu uredile v kolektivni pogodbi, ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
– delovni čas visokošolskih učiteljev in sodelavcev v visokem šolstvu je neenakomerno razporejen; referenčno obdobje je koledarsko leto;
– obseg neposredne pedagoške obveznosti, ki je del delovne obveznosti, se določi kot število kontaktnih ur v trajanju 45 minut in znaša za docenta, izrednega in rednega profesorja pet do šest ur tedensko, za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja devet ur tedensko, za asistenta deset ur tedensko in za strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca in učitelja veščin šestnajst ur tedensko;
– če visokošolski učitelj v nazivu docent, izredni ali redni profesor izvaja vaje, se mu neposredna pedagoška obveznost lahko poveča do neposredne pedagoške obveznosti asistenta in se določi sorazmerno glede na obseg izvajanja vaj;
– visokošolski učitelj lahko, zato, da izpolni neposredno pedagoško obveznost, izvaja največ 4 ure vaj, ob pogoju, da ima štiri ure predavanj in seminarjev tedensko;
– predavanja, seminarji ali druge oblike neposredne pedagoške obveznosti za katere se zahteva naziv docenta, izrednega ali rednega profesorja, se lahko izvajajo le na podlagi pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto visokošolskega učitelja;
– visokošolski zavod lahko za izvajanje neposredne pedagoške obveznosti v okviru javne službe sklene pogodbo obligacijskega prava z visokošolskim učiteljem oziroma visokošolskim sodelavcem samo, če so predhodno izčrpane vse možnosti za sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi;
– akti visokošolskega zavoda ne vplivajo na obseg in priznavanje ur neposredne pedagoške obveznosti, kot jih določa zakon in kolektivna pogodba in ki so, kot kontaktne ure, predvidene v akreditiranih študijskih programih.
V. 
Stranki sporazuma sta soglasni, da bosta pravico do sobotnega leta, kot jo določa zakon, ki ureja visoko šolstvo, uredili v kolektivni pogodbi kot individualno pravico iz delovnega razmerja. V obdobju sobotnega leta prejema visokošolski učitelj nadomestilo plače in je v celoti oproščen pedagoških obveznosti, ki bi jih moral opraviti v tem obdobju, stroške dela osebe, ki nadomešča odsotnega visokošolskega učitelja, krije delodajalec.
VI. 
Stranki sporazuma sta soglasni, da bosta pravico do finančnih sredstev za osnovno raziskovalno in umetniško ter strokovno delo visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki se uporabijo za kritje materialnih stroškov in stroškov nakupa opreme, v kolektivni pogodbi uredili kot individualno pravico iz delovnega razmerja, ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
– upravičenci so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki imajo 1. marca tekočega leta sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za vsaj polovični delovni čas;
– višina sredstev se določi najmanj v deležu vrednosti ene mesečne bruto plače izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta v najvišjem nazivu, ki ga je upravičenec dosegel; če visokošolski zavod z internim aktom določi višji znesek teh sredstev, mora za vse upravičence znotraj zavoda upoštevati enak delež vrednosti bruto plače;
– v prvem letu se za določitev obsega sredstev kot minimalni delež vrednosti bruto plače določi 0,6 bruto plače. Delež se vsakoletno proporcionalno revalorizira glede na nominalno rast raziskovalnega proračuna.
VII. 
Stranki sporazuma sta soglasni, da bosta v kolektivni pogodbi, ob upoštevanju splošne ureditve, kot jo določa zakon, ki ureja delovna razmerja, in posebnosti dela na področju visokega šolstva, spremenili oziroma dopolnili določbe, ki urejajo delo na domu. Dogovorili bosta najnižje nadomestilo za uporabo lastnih sredstev ob delu na domu.
VIII. 
Stranki sporazuma si bosta prizadevali za spremembo 1. člena Dogovora o zagotavljanju plačila ur za sindikalno delo (Uradni list RS, št. 87/08 in 17/11).
IX. 
(1) Vlada se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti in obstoječih sistemov financiranja zagotovila, da bodo za potrebe posrednih proračunskih uporabnikov sredstva za stroške dela, ki izvirajo iz tega dogovora, upoštevana pri pripravi izhodišč za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov na prihodkovni in odhodkovni strani.
(2) Vlada se zavezuje, da bo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, sredstva za realizacijo V. in VI. točke tega sporazuma izpostavilo kot prioritetna področja pri pogajanjih v okviru pogodbe o financiranju študijske dejavnosti.
X. 
VSS se zavezuje, da ne bo vložil pobude ali zahteve za referendum ali vodil oziroma podpiral referendumskih aktivnosti zoper zakon, ki bo sistemsko urejal plače v javnem sektorju, razen v primeru kršitve tega dogovora.
XI. 
(1) VSS se zavezuje z dnem sklenitve tega sporazuma zamrzniti vse stavkovne aktivnosti in konstruktivno sodelovati v pogajanjih za prenovo plačnega sistema.
(2) V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega sporazuma, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
XII. 
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2023
Ljubljana, dne 19. julija 2023
EVA 2023-3360-0011
Vlada Republike Slovenije 
dr. Igor Papič 
minister 
za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Visokošolski sindikat Slovenije 
dr. Gorazd Kovačič 
predsednik

AAA Zlata odličnost