Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2505. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 6913.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16, 12/17, 76/17 in 88/22) se v 10. členu drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– tri člane imenuje ustanoviteljica na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– enega člana izvoli Študentski svet stanovalcev izmed sebe,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed sebe,
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani izmed svojih zaposlenih,
– enega člana imenuje Mestna občina Ljubljana izmed svojih zaposlenih.
Predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, se izberejo na podlagi javnega poziva ministrstva. Če se na javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem pozivu, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta zavoda, ministrstvo Vladi Republike Slovenije v imenovanje predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
2. člen 
10.a člen se črta.
3. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku trinajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
Svet zavoda se v skladu s spremenjenim 10. členom sklepa konstituira najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Prvo sejo sveta zavoda iz prejšnjega odstavka skliče direktor najpozneje v 15 dneh po tem, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov sveta zavoda. S konstituiranjem sveta zavoda iz prejšnjega odstavka preneha mandat dosedanjemu svetu zavoda.
5. člen 
(uskladitev statuta) 
Zavod uskladi svoj statut v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-283/2023
Ljubljana, dne 20. julija 2023
EVA 2023-3360-0019
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost