Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2023 z dne 21. 7. 2023

Kazalo

2504. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, stran 6913.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 60/03, 44/07 in 90/10) se v 9. členu za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Vlada Republike Slovenije, izberejo pa se na podlagi javnega poziva ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta zavoda, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, Vladi Republike Slovenije predlaga kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v 1. točki za tretjo alinejo podpičje nadomesti z vejico in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»‒ cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;«.
3. člen 
V 11. členu se v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,«.
4. člen 
V 17. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Javni zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.
5. člen 
V 21. členu se beseda »tehnologijo« nadomesti z besedo »inovacije«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Javni zavod uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-282/2023
Ljubljana, dne 20. julija 2023
EVA 2023-3360-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost