Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2436. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za transport in logistiko, stran 6770.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 19. člena Statuta Visoke šole za transport in logistiko je direktorica Visoke šole za transport in logistiko dne 23. junija 2023 sprejela
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Visoke šole za transport in logistiko 
1. 
(predmet pravilnika in slovnična enakopravnost glede spola) 
S tem pravilnikom so določene:
− vrste diplom Visoke šole za transport in logistiko ter
− njihova oblika in vsebina.
V nadaljevanju uporabljeni termini za subjekte (diplomant, diplomantka, dekan, dekanja, imetnik, imetnica, vlagatelj, vlagateljica, upravičenec, upravičenka, izdajatelj, izdajateljica) so zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za oba spola, medtem ko se pri sami izdaji diplome uporabi oblika, ki ustreza spolu konkretne osebe.
2. 
(vrste diplom) 
Visoka šola za transport in logistiko izdaja diplome za pridobitev izobrazbe prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) ter druge stopnje (magistrski študijski program).
3. 
(jezik diplom) 
Vse diplome, ki jih Visoka šola za transport in logistiko izdaja po tem pravilniku so sestavljene v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer je veljavnost enih in drugih enaka.
4. 
(diploma kot javna listina in priloga k diplomi) 
Diplome, ki jih izdaja Visoka šola za transport in logistiko so po zakonu javne listine, katerih sestavni del je tudi priloga k diplomi.
5. 
(izdaja diplome) 
Visoka šola za transport in logistiko (izdajatelj) izda diplomo diplomantu po vseh opravljenih obveznostih iz študijskih programov za pridobitev izobrazbe prve stopnje (visokošolski strokovni študijski program) oziroma druge stopnje (magistrski študijski program).
6. 
(vsebina in oblika diplome ter priloga k diplomi) 
Diploma vsebuje ime in priimek diplomanta ter datum in kraj njegovega rojstva, vrsto (visokošolski strokovni študijski program, magistrski študijski program), ime zaključenega visokošolskega študijskega programa ter pridobljen strokovni naziv.
Diploma vsebuje zaporedno številko diplome, ki jo določi izdajatelj, datum diplomiranja, datum in kraj izdaje diplome, žig izdajatelja, pri katerem je študij potekal, ter lastnoročni podpis dekana izdajatelja, pri katerem je študij potekal, ki opravlja to funkcijo v času podelitve diplome.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino in obliko določi minister pristojen za visoko šolstvo, in je napisana v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer imata jezika enako veljavo.
Priloga k diplomi poleg predpisanih podatkov, določenih s strani pristojnega ministra, v zgornjem desnem kotu na vsaki strani vsebuje še ime in priimek diplomanta ter zaporedno številko diplome.
Diploma se natisne in izda na posebnem, najmanj 180 gramskem papirju, dimenzije 210 mm krat 297 mm, z logotipom izdajatelja v zgornjem levem kotu, suhim žigom ter z vsebino kot je določena v tem členu. Iz priloženih vzorcev je razvidna natančnejša oblika diplome za posamezno vrsto študija.
Vzorca diplom za posamezno vrsto študija sta Priloga 1 in Priloga 2 tega pravilnika.
7. 
(nove javne listine in dvojniki javnih listin) 
Izdajatelj izda novo javno listino (diplomo), bodisi po uradni dolžnosti bodisi na zahtevo imetnika listine, če se po njeni izdaji ugotovijo napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne pomote in pomanjkljivosti glede predpisane oblike.
Sklep o izdaji nove javne listine izda dekan.
V kolikor pride do izgube, uničenja ali kraje javne listine, se na zahtevo imetnika javne listine izda njen dvojnik. Postopek vodi izdajatelj izvirnika javne listine, ki vodi tudi uradno evidenco podatkov o diplomantu in izdaji diplom.
Izdajatelj izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogojem, da iz uradnih evidenc izdajatelja izhaja, da je bil vlagatelju zahteve kot upravičencu izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se natisne in izda ob smiselno enaki uporabi določb, ki veljajo za diplomo po tem pravilniku, pri čemer je v zgornjem desnem kotu dvojnika diplome izrecno zapisano, da gre za »dvojnik«.
Vsebina dvojnika diplome je, z izjemo zaporedne številke diplome in žiga izdajatelja izvirnika diplome, identična vsebini kot velja za samo diplomo po tem pravilniku. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana, ki je opravljal funkcijo v času podelitve diplome, zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence izdajatelja, na podlagi katere je dvojnik diplome izdan.
Na hrbtni strani dvojnika diplome je odtisnjen žig.
V evidenco o izdanih diplomah izdajatelj vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika navedenimi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. 
(končne določbe) 
Natančnejša navodila za izvedbo tega pravilnika izda dekan.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Ljubljana, dne 23. junija 2023
Mladenka Lukić-Walther 
dekanja 

AAA Zlata odličnost