Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2023 z dne 14. 7. 2023

Kazalo

2432. Sprememba in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023), stran 6764.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B O  I N  D O P O L N I T E V  L E T N E G A  P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) (Uradni list RS, št. 146/22 in 44/23) se v Prilogi 2 »Razvojni del« v poglavju R21 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo raziskovanje pod zaporedno številko R.21.02 Modernizacija kmetijskih statistik – nove možnosti podrobne uporabe podatkov CRG in EKO spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
R21
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
SURS
R.21.02
Modernizacija kmetijskih statistik – nove možnosti podrobne uporabe podatkov CRG in EKO
Nadaljnja preučitev možnosti za podrobnejšo uporabo podatkov o govedu iz administrativnih in drugih virov z namenom zmanjšanja obsega neposrednega zbiranja podatkov. Vzpostavitev postopkov in tehničnega okolja za integracijo podrobnih administrativnih podatkov o ekoloških pridelovalcih v statistična raziskovanja.
Vprašalniki in administrativni viri: podrobni podatki o govedu, prireji v živinoreji, vzreji vodnih organizmov, površinah in pridelkih kmetijskih rastlin, skupaj in ločeno za ekološko proizvodnjo. Osebni podatki nosilca kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu: ime in priimek ter naslov, KMG_MID identifikator.
Administrativni viri: KIS (CPZG), večkrat v letu; UVHVVR (CRG, CRR, EIRŽ, ERŽ, Register obratov rej za kokoši nesnice), večkrat v letu; ARSKTRP (neposredna plačila; podatki, ki se zbirajo na podlagi pravilnika o evidenci za sektor mleka in v tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov), MKGP (RKG, evidenca dejanske rabe; podatki o pridelavi konoplje in vrtnega maka, evidenca ekoloških pridelovalcev in predelovalcev), ARSKTRP (neposredna plačila), večkrat v letu. Statistični viri: KME-DEC; KME-ZAKOL/M; KME-MLEKO; KME-JUN, KME-POZK-P/L, KME-POZK-K/L, KME-ZGK-P/L K ME-ZGK-K/L, RIB-SLV/L, EK, SRKG.
Obvezno za poslov. subjekte in admin. vire; prostovoljno za družinske kmetije
Različna obdobja in referenčni datumi.
2023
«. 
V poglavju R25 Drugo se za raziskovanjem pod zaporedno številko R.25.02 doda raziskovanje pod zaporedno številko R25.03 Načini zbiranja podatkov po meri ljudi (NZP), ki se glasi:
»
Izvajalec
Zap.št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
R25
Drugo
SURS
R25.03
Načini zbiranja podatkov po meri ljudi (NZP)
Preučitev naklonjenosti respondentov do uporabe pametnih funkcionalnosti in ugotavljanje pripravljenosti za sporočanje podatkov z uporabo teh funkcionalnosti z namenom razbremenitve respondentov.
Vprašalnik: leto rojstva, ime in priimek, naslov vključno s številko stanovanja, sodelovanje v raziskovanju, začetni in končni datum ter ura anketiranja po sklopih, prekinitev izpolnjevanja (da/ne), zapisi tehničnih napak pri uporabi pametnih funkcionalnosti, telefonska številka, e-naslov, pripravljenost na sodelovanje v SURS-ovih raziskovanjih, uporaba pametnih naprav, naklonjenost uporabi posameznih pametnih funkcionalnosti (deljenje lokacije, sporočanje podatka o številu korakov, fotografiranje računov za nakupljeno hrano in pijačo, predložitev digitalnih računov za nakupljeno hrano in pijačo, fotografiranje merilnikov porabe energije v gospodinjstvu), odnos do zasebnosti in varnosti podatkov, zaznava varnostnega tveganja, mobilnost (pripravljenost deljenja lokacije v eni časovni točki, podatek o lokaciji, število kilometrov od trenutne lokacije do doma), telesna aktivnost in splošno zdravstveno stanje (pripravljenost za sporočanje števila korakov, število korakov za določen dan, število minut hoje ali teka na povprečni dan v tednu, ukvarjanje s športom), poraba gospodinjstev (pripravljenost predložitve fotografije ali datoteke
Izbrani član gospodinjstva, star 18–74 let (zadnje četrtletje 2023). Administrativni viri: MNZ (CRP) – mesečno. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, DAK, SEL-SOC, ADR-OSEBE, RAVEN-DOH.
Obvezno za administrativne vire, prostovoljno za izbrane osebe.
Tekoče leto
2024
računov za nakupljeno hrano in pijačo, fotografija računa za nakupljeno hrano in pijačo, digitalni račun za nakupljeno hrano in pijačo, skupni znesek, porabljen za nakup hrane in pijače v gospodinjstvu), energija (vrsta merilnikov porabe energije v gospodinjstvu, pripravljenost fotografiranja posameznih merilnikov energije iz gospodinjstva, fotografija posameznih vrst merilnikov energije iz gospodinjstva, lastnost stanovanja, velikost gospodinjstva), evalvacija (ocena zahtevnosti uporabe pametnih funkcionalnosti, povratne informacije o izpolnjevanju vprašalnika). 
Administrativni/statistični viri: EMŠO, datum rojstva, spol, ime in priimek, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, telefonska številka, e-naslov, izobrazba, status aktivnosti, stopnja urbanizacije, višina razpoložljivih sredstev (dohodkov) po virih: iz zaposlitve, samozaposlitve, pokojnine, socialni in družinski prejemki, prejemki za brezposelnost, štipendije, dohodki iz premoženja in kapitala.
«. 
Ta sprememba in dopolnitev se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9600-2/2023/9
Ljubljana, dne 13. julija 2023
EVA 2023-1522-0019
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost